Saga Bacardí
01777
ESCRITURA DE AJUSTE SOBRE UNOS CENSOS A FAVOR DE JOAN PAU CANALS Y MARTÍ, BARÓ DE LA VALL-ROJA.


Sie a tots notori. Com D. Joan Pau de Canals y de Martí Baró de la Vall-Roja, Inspector General per Sa Magestat del ram de rubia, o granza, y Director General del de tints del Regne de España domiciliat de Barcelona. Attenent, que quant D. Esteve Canals mon pare adquiró las casas que jo he establert cituadas en la present ciutat, y en lo carrer dit dels Cambis de mar, a Jaume Vilanova abaltre rebut en poder del notari avall escrit lo die nou de Setembre de mil setceitns vuytanta, se digué, que se teniam per lo Rnt. Vicari perpetuo, e Insigne Comunitat de Pbres. de la Iglesia Parroquial de Santa Maia del Mar de la present ciutat, com a succehint als marmessors del testament de Francisco Vell a cens de setanta sinch lliuras, y que de estas sen deguesen pagar trenta lliuras a la Priora, y Monastir de Geronimas de la present ciutat per un censal de preu siscentas lliuras, que ditas casas li feyan, y prestaban. Attenent també que D. Esteve Canals lluhí lo sobredit censal com consta de las apoca y ifinició a son favor feta rebuda en poder de Jaume Tos y Romá difunt notari publich real comegiat de número de Barcelona lo die sis del mes de Desembre mil setcents sinquanta quatre. En forsa de la qual lluhició, nosols quedá extinguida la consigna, y deu cobrar tot lo cens lo dit Real Vicari perpetuo, y Comunitat, sino també trescentas setanta dos lliuras sis sous, que jo dech satisferlos per los dos quints de la penció de dit censal per venir est compres a la reducció del sinch al tres per cent. Retornan temperó la mateixa Comunitat a mi com a hereu de dit D. Esteve Canals las siscentas lliuras de dita lluhició. Amigablement reflectit lo sobre expresat per mi, y los Rnts. Procuradors de herencias, que avall se expresaran havem convingut firar la present. Y perço jo dit D. Joan Pau Canals confesso rebrer de dit Rnt. Vicari perpetuo, y Comunitat la quantitat de doscentas quaranta lliuras barcelonesas de las quals me han fet gracia, y condonació de dotse lliuras, y sis sous, y son a cumpliment de ditas siscentas lliuras, que me retorna per haver dit mon pare lluhit dit censal, com las restants trescentas sexanta lliuras se las retinguia dita Rnt. Comunitat en paga de ditas dos quints. Lo modo de la paga de ditas doscentas quaranta lliuras ha estat ab diner de comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. E nosaltres Dr. Jaume Vila, y Joan Sola Pbres,. y Beneficiats de dita Parroquial Iglesia com a procurador general de herencias y cens de la referida Comunitat com de nostra procura en la que los noms, y cognoms dels Beneficiats, que la firmaren son llargament descrits, y continuats consta ab acte rebut en pdoer de Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona lo die trenta del mes de Abril de mil setcents vuytanta hu, de que dit notari ab sas lletras, y signe ne fa fee. En dit nom confesam rebrer de dit D. Joan Pau de Canals trescentas sexanta lliuras barcelonesas, que son per los dos quints, que los Rnt. Comunitat debía cobrar de ell de la penció de dit censal, feta gracia de dotse lliuras sis sous. Lo modo de la paga es que aquellas nos retenim de las siscentas lliuras sobre expresadas en virtut de facultat, que nos dona lo mateix Señor de Canals. Y aii renunciant a la excepció del diner no rebut, y a qualsevol altre de nostre favor, firmam la present apoca. En la ciutat de Barcelona als catorse días del mes de Mars, any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta dos. Essent presents per testimonis lo Rnt. Domingo Martí, y lo Dr. Llorens Quadras Pbres. y Beneficiat de la referida comunitat.
Lo Baró de la Vall-Roja, Dr. Jaume Vila Pbre y procurador de herencias, Dr. Joan Sola Pbre. y procurador de herencias. En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als otorgants y que ho firmaren de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari.