Saga Bacardí
01778
ESCRITURA DE PODERES HACIA VALLLLOSERA, POR LAS HERMANAS DARRER.


Sia nototi com nosaltres Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Sales botiguer de la present ciutat, y Maria Angela Nadal y Darrer muller de Anton Nadal adroguer, ciutadá de la mateixa las dos germanas. Com per mort sens fills de la difuncta Josepha Ballester y Darrer muller que fonch de Miquel Ballester candeler de cera de la present ciutat hage tengut lloch de restitució la mitat de la part, po porció de la heretat y bens en que fou instituhida cohereva per lo difunt Francisco Darrer son pare, ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Anton Comelles difunt notari publich real collegiat de número de la present ciutat als tretse de Setembre de mil setcents quaranta vuit junt ab las demes quatre tellas suas, que son nosaltres ditas Miquel y Nadal, Geronia Crest muller de Joseph Crest també botiguer, y Francisca Ramoneda, muller de Joseph Ramoneda, adroguer tots de la present ciutat. Y com per la premoriencia sens fills de dita Geronima y de haver també mort Francisca Ramoneda deixant tres fills, so es Joseph Ramoneda, Francisca Pujol muller de Francisco Pujol, y Annamaria Camps muller de Joan Camps tots adroguers de la dita present ciutat pretenguesem nosaltres Anna Maria Miquel y Maria Angela Nadal dos terceras parts, y dits tres fills de Francisca Ramoneda la restant per que debia restituirse de aquella mitat de la perca hereditaria que percibí Josepha Ballester, la qual feu hereva universal a sas liberas voluntats al expresat Miquel Ballester son marit y com en la execució de dita restitució, hagen sucitat desputes a saber, si dita Josepha Ballester tenia libres sens obligació alguna o si debia restituirse la mitat de aquellas mil siscentas vuitanta lliuras y los bauls, y apendices nupcials de que lo referit son pare ab lo expresat son testament li feu especial prellegat, per lo temmps de la collocació de son matrimoni y també si dita Josepha succehí librement o ab lo gravamen de restituir tot, o part de aquella porció, que li especta com a altre de las coherevas substituhidas per lo cas que esdevingué de la premoriencia, sens fills, de la dalt referida Geronima Crest. Volent terminar dits duptas y pretencions y continuar la bona conformitat. Fent emperó estas cosas, jo dita Maria Angela Nadal y Darrer de voluntat y consentiment del mencionat Anton Nadal mon marit consentint. De nostra espontanea voluntat constituhim y ordenam procurador nostre per las cosas avall escritas al Dr. en drets Bonaventura Valllloceras en esta ciutat domiciliat, encaraque ausent, com si fos present peraque per nosaltres, y en nostre nom axi via de dret com per amigable composició tant per escriptura publica com sens ella, y del millor modo y formma que li aparega puga decidir convenir, ajustar, y concordar ab D. Ignasi Aparici apoderat per lo mateix fi, per part del sobredit Miquel Ballester totas las sobre insinuadas pretensions, y duptes excitats y qualsevols altres concernents a la heretat y bens que foren del mencionat Francisco Darrer, axi per los dits com per altres qualsevols motius y causas que dir y pensaer se pugan, donantli y concedintli ple poder y facultat de donar absoldrer, difinir, y remetres las ditas pretensions, eo de arbitrarlas, concodradlas, y ajustarlas per aquellas quantitats de diner que ab lo expressat procurador de la dita part podrá convenir y per lo pago de estas concedirlos terminis que be lo apareixeran otrogant qualsevols escripturas, ab las clausulas que tinga per convenient sens restricció alguna. Y en cas de no poder convenir dins lo termini de un mes, que per precis y perrentori se li aseñala en tot, o en part dita pretensions, drets, y accions puga dit procurador (junt ab lo expressat D. Ignasi Aparici) elegir en tercer la persona que be li apareixerá peraque puga dins altre mes també precis, y peremptori que se li aseñalá conclourer dicidir y terminar aquell, en alló que dits procuradors haurán discordat, eo no hauran pogut convenir, donant a dit tercer (en cas se hage elegit) las mateixas facultats y poders concedits al dit nostre procurador, y en cada un de dits casos puga renunciar al benefici de arbitre de bon varó, y son recurs, com y també puga fer y fase tot lo que nosaltres fer podriam essent presents pues sobre las ditas cosas y sos annexos, y dependents, li atribuim tot nostre poder, ab libera y general administració. Prometent que tot quant per dit nostre procurador será executat, y en son cas y lloch per dit tercer ho tindrem sempre per ferm, y agradable, y no ho revocarem baix obligació de tots nostres bens y drets mobles, e immobles haguts y per haver ab renunciació de tota lley y dret anostre favor. Y present jo lo sobre dit Anton Nadal marit de dita maria Angela Nadal consenti a las sobreditas cosas per la dita ma muller executadas en ma presencia de voluntat, y consentiment. Y las ditas parts quedan advertidas per mi lo notari avall escrit, que del present acte se ha de haver la rahó en la oficina de hipothecas de esta ciutat dins sis dias proxims altrament no ha de dinar fe en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als quinse dias del mes de Febrer del any del Naxement del Señor de mil setcents vuitanta dos. Essent presents per testimonis Jaume Amat y Pont botiguer y Rafel Gallisá y Amat jove botiguer los dos en Barcelona habitants.
Anna Maria Miquel y Darrer, Anton Nadal, Per dita Maria Angela Nadal y Darrer y de sa voluntat per dir no saber de escriurer firmo jo Jaume Amat y Pont testimoni. En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dits otrogants, y que tots han firmat de sas mans a escepció de Maria Angela Nadal que per dir no saber de escriurer ha firmat per ella, y de sa voluntat Jaume Amat altre dels testimonis.