Saga Bacardí
01784
ESCRITURA DE PAGO DINERAL POR ACUERDO EN EL DIVORCIO ENTRE MARIA TERESA Y JOAN PAU CANALS Y MARTÍ, BARON DE VALL-ROJA.


Sia a tots notori, com jo Da. Maria Theresa Canals y Admetller muller de D. Juan Pau Canals Baró de la Vall-Roja en Barcelona domiciliat. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a dit D. Juan Pau mon marit encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant de una part de la quantitat de cent setanta una lliuras moneda barcemoneza que son a saber cent vint y sis lliuras per los aliments vensuts en los messos de Abril, y Maig prop passat y corrent mes de Juny promesos a mi per dit mon marit anteriorment y buy estipunats en la concordia firmada entre los dos en poder del notari avall escrit lo dia present y las restants quaranta sinch lliuras per sis messos el llobuer de la casa en que habito estipunats pagarme una vegada solament, en la mateixa concordia y de altre part de dos calexeras de fusta de noguer ab sas robas, tant interiors com exteriors y demes vestits y adornos que contejça a casa de mos pares al temps del contracte de nostre matrimoni y rebé dit mon marit inseguint la constitució dotal que li fiu ab los capitols matrimonials entre nosaltres firmats y jurats rebuts en poder del notari avall escrit als vint y quatre Abril mil setcents sexanta set, las quals cosas junt ab lo diner efectiu que li aportí se me havian de retornar, y restituir venint sonc as y lloch previnguts en dits capitols. Cuia restitució en quant a ditas calexeras y robas cessará per havermelas retornadas antes de venir dits casos, quedantme sempre salvo lo dret de demanar a dit mon marit las trescentas cinquanta lliuras que també li aportó y també tots los drets y demes credits dotals per quant vinga son cas y lloch. Lo modo de la paga y entrega respective de ditas cosas es que aquellas confesso rebrer de dit mon marit en diner compant y per real respective entrega en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona y de diners y per ser las mateixas cosas que dit mon marit per est efete li ha entregat en testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als diset dias del mes de Juny del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y tres. Y dita otrogant (a la que jo lo infrit notari dono fee coneixer) hof irmá. Essent presents per testimonis Ignasi Clos y Trias y Anton Llobregat escrivent en esta ciutat habitants.
Doña Maria Theresa Canals y Ameller, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.