Saga Bacardí
01792
ESCRITURA DE VENTA DE VARIOS CENSALES HACIA FALÇ, POR LOS CANET Y CANALS.


En nom de Deu, amen. Sia notori com nosaltres Gerdrudis Canet y Canals viuda de Pere Canet botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, en nom propri, y en lo de hereva de dit mon marit per est instituhida ab son testament avall calendat, Esteve Canet y Canals botiguer, Geroni Canet y Canals, Dr. en drets y advocat de la Real Audiencia y Cayetano Canet subdiacá y beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, tots ciutadans de Barcelona, mare y fills.
Primo: per lluhir y quitar al Rnt. Rector y Comunitat de Pbres. De la Iglesia Parroquial de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat, tot aquell censal de preu mil setcentas tres lliuras dotse sous y tres diners, y penció sinquanta una lliuras, dos sous y tres diners que tots añs als tretse Mars los fem y prestam en virtut de venda y original creació de aquell a son favor feta per nosaltres mateixos, ab acte rebut en poder de Cayetano Olsina y Massana notari publich de número de Barcelona als tretse de Mars del any mil setcents vuytanta.
Item: Per lluhir y quitar a la Noble Señora Da. Joana de Altarriba y de Montero viuda del Illustre Señor D. Miquel de Altarriba y Isarra del Consell de Sa Magestat, y son Intendent, que fou del Exercit y Regnes de Castella la Vieja, y Leon tot aquell censal de preu tres mil lliuras, y penció noranta lliuras, que tots añs als vint de Juliol li fem y prestam, en virtut de venda y original creaciód e dit censal per nosaltres mateixosf eta y firmada ab acte rebut en poder de Joseph Serch y de Boquer notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint de Juliol de dit any mil setcents vuytanta.
Item. Y finalment: per pagar y satisfer al Rnt. Cayetano Canet Subdiacá nostre fill y germá respective, la quantitat de dos mil lliuras en paga y total satisfacció de sa llegitima paterna, suplement de ella, part de creix, y demes drets que pugan espectarli en los bens de dit nostre marit y pare resepctive, tant per las ditas com per altres qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan.
Per so, de nostre grat, y certa ciencia, per nosaltres, y ls nostres hereus y successirs, venem y per titol de venda y original creació de censal concedim a D. Manuel Fals Pbre. En a vila de Sitjas Bisbat de Barcelona domiciliat, encaraque ausent, y per ell present y estipulant lo notari avall escrit, comprant y adquirint en nom y a obs de una capellania, o missa cotidiana que de proxim espera fundad de sos propris diners, y als seus y aquí voldrá carta emperó de gracia de redimir perpetuament mitjensant, ab trs lluhicions la una de tres mil lliuras, la altre de dos millliuras, y las altres de mil setcents tres lliuras setse sous y tres diners, aixi que disminuhit lo preu, disminuesca la annua penció, doscentas una lliuras dos sous y tres diners de penció de censal annuals habedoras de nosaltres y de nostres bens del dia present a hun any, y aixi despres tots añs en semblant termini, prometent la annua penció de dit censal franca de tots dañs, y gastos aportar a nostre risch y perill dins la casa de la propria habitació de dit comprador, o de sos successors, o de allí ahont voldrá com sia dins lo present Principat, de Cathaluña sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de tots daños, gastos, y despesas. Lo preu del present censal es sis mil setcentas tres lliuras, setse sous y tres diners moneda barcelonesa, a rahó o for de tres per cent, lo qual preu en vritut de facultat que ab lo present donam, y concedim a dit comprador sel retindrá est per lluhir los censals en lo exordi mencionat, y pagar y satisfer la quantitat en ell expressada, per las causas, y rahons en lo mateix contengudas, dels quals acrehedors en lo temps de las lluhicions y pagar espective, recobrá, difinicions, y apoca ab cessió, a son favor pera defensar lo present censal contra qualsevols personas. Volent y concentint que fets ditas lluhicions, y pagada la sobredita quantitat succehescan dit comrpador, y los seus en lo lloch y dret dels referits acrehedors, y los competescan las mateixxas prioritat de temps, milloria de dret, hipothecas, y demes preheminencias y prerogativas, que competeixen als expressats acrehedors, y las mateixas que los conetirian si las sobreditas lluhicions no los fossen fetas no la expresada quantitat satisfeta. Constituhintlo per est effecte procurador nostre com en cosa propria, del qual preu li firmam la corresponent apoca, lo qual com sobre se ha dit se reté dit comrador per pagarlo a las personas sobre delegadas. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dit preu rebut, y qualsevol altre dret, y lley que afavorir nos puga. Prometent a dit comrpador y als seus que lo present censal ab tots sos accessoris los ferem rebrer y cobrar y los estarem de ferma, y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de dañs, gastos, interessos, y despesas. Y per atendrer y cumplir las sobre ditas cosas especialment obligam, e hipothecam, y posam en ma y poder de dit comprador, y dels seus per la concurrent quantitat del preu, es a saber pencions y porrata, y demes acessoris de est censal.
Primo: Totas aquellas casas ab tres portals fora obrint que per los titols avall escrits tenim y possehim en la present ciutat de Barcelona en los carrers anomenats de la Paheria dels Cambis y den Marimon de Plegamaos. Item y finalment: Jo dita Gerdrudis Canet obligo una de las corredurias de cambis del número de quaranta de la present ciutat de Barcelona que obtinch, ab facultat de nombrar tinent pera servirla, en virtut dels titols que avall se calendaran. Y no se espectan las sobreditas cosas a saber es la casa en primer lloch designada, a mi Gerdrudis Canet y Canals com a hereva vitalicia de la universal heretat y bens que foren del referit Pere Canet mon marit per est instituhida ab lo gravamen de haver de disposar entre los fills als dos comuns ab lo testament que en escrit, clos entregá a Anton Duran difunt notari publich de número de Barcelona als vint y tres de Agost de mil setcents sexanta nou, y despues de sa mort fou obert, y publicat per Joseph Ponsico notari publich del mateix número, com a regint las escripturas de dit Anton Duran notari en los dias vint y quatre y vint y nou del mes de Febrer de mil setcents vuytanta, y al mencionat Pere Canet espectavan en virtut de estabiliment, a son favor firmat, per lo Illustre Señor D. Jacintho de Tudó a las horas Alcalde Major y llochthinent de Corregidor de la present ciutat ja difunt, y en lo dia de sa mort altre dels Señors del Supremo Consell de Castilla ab acte rebut en poder de Felix Camplloch difunt notari publlich de número de Barcelona als vuyt de Abril mil setcents sinquanta sinch, y la corredoria especta a mi dita Gerdrudis Canet, no sols en vritut de cessió de aquella a mon favor feta per dit Pere Canet mon marit ab son codicils que feu y otrogá en poder de Joan Prats notari publich de número de Barcelona als quinse de Mars de mil setcents setanta sinch, sino també en virtut de Real Cédula de Sa Magestat, (que Deu guardi) de aprobació de dita cessió ab facultat de nombrar tinent per servirla dada en Madrit als setse de Juliol de dit any mil setcents vuytanta, y referendada per D. Pere García Majoral son secretari, la qual actualment se troba servir Anton Contada y Abriat corredor Real de cambis ciutadá de Barcelona en virtut de nombrament per mi a son favor firmat ab acte rebut en poder del expressat Joan Prats notari als quatre de Setembre del mencionat any mil setcents vuytanta, a la prestació annual de quatrecentas sinquanta lliuras, pagadoras ab dos iguals plassos. Prometent, a dit comprador, y als seus entregarlos pocessió de las cosas hipothecadas donantlos facultat que de sa propria authoritat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintlos tots nostres drets, y accions per usar de ells en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos nostres procuradors com en cosa propria, concedintlos també facultat, que en cas de deurerese, dos, o mes pencions del present censal pugan vendrer las cosas hipothecadas, y firmar los actes de venda ab totas las clausulas que sian necessarias, segons sa naturalesa ab obligació de tots nostres bens, y de los del altre de nosaltres assolas, renuncias de dret, y demes acostumadas posar en semblant actes de venda, y del preu resultat satisferse de tot lo que lo será degut, y si alguna cosa faltará prometem de altres bens nostres fer lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici de ita especial hipotheca, ans be, a ella ajustant y acumulant oblita tots nostres bens, y drets, y de qualsevol dels quatre asolas mobles, e inmobles haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu que primerament se dega passar per la cosa especial, que per la generalment obligada, y al altre dient, que quant lo acrehedor pot satisferse de la cosa hipothecada no pose la ma, a altra cosa, al benefici de novas constitucións divididoras, y cedidoras accions, a la epistola del Emperador Adria, y Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes, que asolas se obligan. Y jo dita Gerdrudis Canet cerciorada primerament de mos drets per lo notari avall escrit renuncio al benefici de Bellae S. C. a favor de las donas introduhit, y a la authentica que comensa siqua mulier, jo Gerdrudis Canet al privilegi militar monició, o citació de vint y sis dias que en Cathaluña se concedeixen als Caballers, y demes personas generosas, y jo dit Cayetano Canet subdiacá al benefici clerical Tonsura y a son recurs, y a totas las municions que se concedeixen als clergues, y tonsurat, al capitol Odoarduo, y tots a qualsevol altre dret, y lley que afavorir nos puga. Y per pacte a nostre propri for submetent es, a saber nosaltres dits Gertrudis Canet, Esteve Canet y Dr. Geroni Canet en quant a nostre interes a nosaltres, y a nostres bens al for del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol superior ecclesiastich, o secular, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Señor Corregidor, y de altre qualsevol superior Ecclesiastich, o secular, per la qual en obligam, esto es nosaltres dita Gerdrudis Canet y D. Geroni Canet tots nostres bens y drets tant solament, y jo dit Esteve Canet ma persona y tots mos bens y drets, y jo Cayetano Canet en quant a mon interes, a mi y a mos bens al for de Sa Sentedat, y de qualsevols Illustrissims Señors Bisbes, y de qualsevols altres superiors Ecclesiastichs solament ab facultat de variar lo judici, fent y firmant obligació cameral, per la qual obligo ma persona y tots mos bens y drets sobredits, junt y assolas ab los sobre dit, ab aplicació de censuras, y penas, constitució de procurador pera firmar dita obligació cameral promesa, de teniro per ferm, y agradable, tot lo que per los procuradors constituhits será executat, y demes clausulas segons la forma y rigor de la obligació cameral, y ab jurament que los quatre en la forma Sacerdotal, y en ma y poder del notari avall escrit fen y prestam. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Setembre del any del Naixement del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Essent presents per testimoni lo Rnt. Pau Masdeu Pbre. Y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat, y Joan Tarrer sabeter en Barcelona habitant.
Item: Nosaltres los sobredits Gerdrudis Canet y Canals viuda, Esteve Canet, Dr. Geroni Canet y Cayetano Canet mare y fills venedors predits. Per ferma, valida, y solemne estipulació, ab la pena y jurament avall escrits roborada. De nostre grat y certa ciencia prometem, a dit D. Manuel Fals Pbre. Comprador sobre referit, que dins sinch añs proxims del dia present en avant comptadors, o despres sempre que voldrá millorarem las obligacions del present censal, donant novas especials oblgiacions del present censal, donant novas especials obligacions, o be dos, o mes fermansas, a sa coneguda, y de sos successors lo que no cumplint volem caurar en la pena de semblant sis mil setcentas tres lliuras setse sous, y tres diners, a las horas aplicadoras per lluhició de it censal pagadas primerament sas pencions y porrata degudas junta ab los gastos fets. Tot lo que prometem cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas. Per lo que en obligam los mateixos bens, aixi especialment com generalment sobre obligats ab las mateixas renunciacions submicions, obligació cameral, escriptura de ters, obligació de la persona y bens de dit Esteve Canet y dels bens tantsolament de nosaltres dits Gerdrudis Canet Dr. Geroni Canet y Cayetano Canet junts y assolas, jurament y demes lalrgament explicat, en lo sobre dit censal que volem tenir aquó per repetit. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents los mateixos testimonis instrumentalts dalt anomenats.
Item: Nosaltres los mencionats Gerdrudis Canet y Canals viuda, Esteve Canet, Sr. Geroni Canet y Cayetano Canet mare y fills venedors sobre expresats pera facilitar la paga de la annua penció del present censal y est durant, fent empero estas cosas, sens perjudici, novació, ni derogació alguna de las primeras obligacions continuadas en lo acte del expressat censal y promesa de millorar ans be a ella ajustant y acumulant. De nostre grat y certa ciencia per nosaltres, y los nostres hereus, y successors qualsevols que sian asignam y consignam al sobre dit D. Manuel Fals Pbre. Comprador sobre anomenat, y a sos successos en dit censal consemblant dos annuals cobraduras dels llogates de la sobre dita casa, eo de la botiga de aquella, o de la corredoria sobre expecialment una cosa y altre hipotecada en la precedent censal que vuy son y durant lo predit censal serna, comensant, a cobrar las priemras doscentas una lliuras dos sous, y tres diners de las pagas que vindrán a terme inmediatament antecedent, os ubseguent al dia que caura la penciò del expressat censal y aixi los demes anys en semblant termino durant lo present censal. La qual consigna fem aixi com millor dir y entendrer se pot, ab totas clausulas de cessió de dret, y accions en virtut dels quals puga combrar annualment las referidas doscentas una lliura dos sous y tres diners del loguer de la expresada casa eo ---- botiga, o de la mencionada coreduria y del que cobrará firmar apocas, recibos, y altres qualsevols cautelas, exposar clams, y reclams instar execucions, posar emparas, y fer tot lo demes que nosaltres dits venedors antes de la present consigna podriam fer y executar, constituhintlo per est effecte procurador nostre com en cosa propria, ab clausula de intima aquó convinga y sia necessaria, mes avant prometem la present consigna ferli valer, y tenir y estarli de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas tant fetas, com no las degudas diligencias, y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas. Per lo que en obligam tots nostres bens, y drets, yd e qualsevols de nosaltres asolas mobles e inmobles haguts, y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedirodas accions, a la Epistola del Emperador Adriá, y Consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que assolas se obligan, jo dita Gerdrudis cerciorada primerament de mos drets, per lo notari avall escrit renuncio al benefici Vallea S.C . a favor de las donas introduhit, y a la authentica que conesa sin qua mulier, jo lo mencionat D. Geroni Canet, renuncio al Privilegi Militar monició, o citació de vint y sis dias que en Cathaluña se concedeixen als Caballers y demes personas generosas, y jo lo mencionat Cayetano Canet renuncio al benefici clerical, tansura y son recurs, y a totas las municions que se concedeixen als clerigues, y tonsurat, y al capitol de Osoardo, y tots a qualsevol altre dret, y lley qua afavorirnos puga, y ab jurament que en la forma Sacerdotal, y en ma y poder del notari avall escrit fem y prestam. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de haver la rahó en la oficina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims, altrement no ha de donar fe en judici, per los effectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobre dits. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt anomenats.
Gedrtudis Canet i Canals, Esteve Canet y Canals, Dr. Geroni Canet i Canals, Cayetano Canet y Canals, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari qui afirmo coneixer a dits otorgants, y que ttos han firmat de sas mans.