Saga Bacardí
01793
ESCRITURA DE PAGO DE DERECHOS HEREDITARIOS DEJADOS POR PERE CANET A SU HIJO CAYETANO CANET Y CANALS.


Sia notiro, com jo Cayetano Canet y Canals, Subdiacá, y Beneficit de la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat. De mon grat y certa ciencia, firmo apoca a D. Manuel Fals Pbre. En la vila de Sitjas Bisbat de Barcelona domiciliat encaraque ausent, y per ell present y estipulant lo notari avall escrit, pagat per Gerdrudis Canet y Canals viuda de Pere Canet botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, per Esteve Canet y Canals, també botiguer, per lo Dr. en drets Geroni Canet y Canals, y per mi mateix tots ciutadans de Barcelona, mare y fills respective y de aquellas sis mil setcentas tres lliuras setcentas tres lliudas setse sous, y tres diners moneda barcelonesa que son lo preu del censal de penció doscentas una lliuras dos sous, y tres diners per dita ma mare, germans, y per mi a dit D. Manuel Fals Pbre. Venut y creat ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia vint y dos del corrent mes de Setembre, y en virtut de facultat en lo mateix acte concedida, y del pacte de la cessió avall escrita. De la quantitat de dos mil lliuras moneda barcelonesa, que son en paga y total satisfacció de ma llegitima paterna, suplement de ella, part de creix, y demes drets que pugan espectarme en los bens de dit Pere Canet mon pare tant per las ditas, com per altres qualsevols causa, y rahons, que dir y pensar se pugan. Lo modo de la paga de ditas dos mil lliuras barcelonesas es que aquellas confesso rebrer en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y aixi en testimoni de ditas cosas, no sols firmo la present apoca sino també sens empero evicció alguna, cedesch a dit D. Manuel Fals Pbre. Comprador tots los drets y accions a mi competents per rahó del sobre dit mon credit contra los expresssats mare y fills Canet y sos bens en virtut dels quals drets, y accions cedits puga dit D. Manuel Fals Pbre. Defensar lo sobredit censal per ell comprat contra qualsevols personas, y altrament usar d edits drets, y accions cedits en judici, y fora de ell com millor li convinga y fer tot lo demes que jo podria fer antes e la present apoca, y cessió. Constituhintlo per est effecte procurador meu com en cosa propria. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Setembre del any del Naixement del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Essent presents per testimonis Ramon Puig sastre, Joan Ferrer sabater los dos en Barcelona habitants.
Cayetano Canet y Canals, Sub Diacá, En pder de mi Francisco Joan Elias y Bosch ntoari, qui afirmo coneixer a dit otrogant, y que ha firmat de sa ma.