Saga Bacardí
01797
ESCRITURA DE ARRIENDO D CORREDURIA DE CAMBIO HACIA MATA, POR JAIME CANET Y FERRUSSOLA.


Jaume Canet y Ferrussola, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. Per quant ab acte rebut en poder del notari baix firmat a tres de Juliol mil setcents vuitanta y hu, nomení a Agustí Mata y Simó empleat en lo comers residint en aquesta ciutat vui corredor de cambis ciutadá de la mateixa, pera servir,e n qualitat de substitut, o tinent meu, per lo espay de deu amys precisos, y despres durant la voluntat dels dos, la coredoria de cambis una de las del número de quaranta de aquesta ciutat, que obtinch en propietat, en virtut de la Real Cédula expedida a mon favor, calendada y explicada llargament en la citada publica escriptura de nominació. La qual fou probada per la magestat del Señor Rey D. Carlos Tercer (que sia en gloria) en los termesn ab que fou atorgada segons consta en altra Real Cedula expedida en Sant Ildefons a quatre de Octubre del mateix any mil setcents vuitanta y hu. Presa la rahó de ella, en las contaduroas generals de valors, y distribució de la Real Hacienda en lo dia deu del propri mes de Octubre. Y manada guardar, cumplirse, y executarse per lo Real Acuerdo de la Real Audiencia de aquet Principat de Cataluña, en cinch de Novembre subseguent. En atenció, que en lo dia quatre del cadent mes de Octubre espiráren los deu anys precisos de dita nominació. Continuant, com continuam los dos en la voluntat explicada de ella, a fi que esta conste llegtiimament, Pertant de certa ciencia mia, declaro, prorrogar, com prorrogo la expresada nominació, per cinch anys precisos, comptadors desdel dia quatre del actual mes y despres durant la vulintat mia igualment que la de dit Agustí Mata. Y en quant sia menester, nomeno novament al expressat Agustí Mata, y Simó present per que per lo termini dls mencionats cinch anys principiats en lo dia quatre del present mes de Octubre, y despres permaneixent la voluntat dels dos, en la sobredita qualitat de tinent o substitut meu, continue lo servei de dita ma correduroa, ab lo us, execrici y facultats, annexas, y pertanyents a ella, segons Real Pragmatica y cédulas, costums, y observancia en aquesta ciutat. Regoneixent sempre la proprietat, a mon favor ab la mateixa prevenció e intelligencia, que esdevenint la mia mort, durant aquesta prorroga de sustitució; Deurá cessar esta y la correduria quedar en proprietat a favor de la persona, que jo haja disposat, segons tenor de la Real cédula del Seño Rey D. Felip Quinto (que Santa Gloria gose) dada en lo Real diti de Sant Llorens, a sis de novembre mils etcents vint y cinch. Confirme está previngut en estos termes en lo citat primitiu instrument de nominació. Fent, com fas esta nova o per millor dir prorrogació de la antecedent, ab la condició expressa, que lo nomenat Agustí Mata y Simó en cada un dels sobredits cinch anys prefigits ara novament, y despures subsistint la voluntat dels dos. Dega contribuirme cinch centas lliuras barceloness, per mitjas anyadas, en quatre de Abril y quatre de Octubre, comensant a fer la primera paga de doscentas y cinquanta lliuras, en lo dia quatre del mes de Abril del any immediat, per la mitja anyada, que iniciá en quatre del cadent mes. La segona en quatre de Octubre del any proxim mil setcents noranta dos, y consecuticament, los demes anys en iguals dias quatre de Abril y quatre de Octubre, durant la referida continuació de substitució. La qual dit Agustí Mata y Simó, accepto en los termes, ab que está dictada. Prometent satisfer al enunciat Señor Jaume Canet y Ferrussola las expresasdas cinch centas lliuras annuals, en los terminis prefigits. Sens dilació, ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, restitució y esmena de danys y gastos, baix obligació de tots mos bens, y drets presents y esdevenidors, ab renuncia de qualsevols llei o dret, que puga afavorirme. Submetentme per est, als superiors y tribunals que detan y pugan coneixer sobre lo particular, paraque me precisen al cumpliment del referit, prometo per mi, per tot rigor de dret y via executiva, com per sentencia difinitiva, passada en autoritat de cosa judicada, y consentida per mi mateix. Ab constitució acostumada de procuradors, y promesa de ratum habendo. Quedant advertidas las parts per lo notari infrascrit, haverse de pendrer la rah´de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella, a disset mars mil setcents seixanta vuit, y la declaració subseguent. En testimon de las quals cosas, aixis ho firmam los dos, en la ciutat de Barcelona a vint y nou dias del mes de Octubre any del Naixement del Senyor mil setcents noranta y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Estrada y Vicens Verdeny, escrivents habitants en aquesta ciutat.
Jaume Canet y Ferrusola, Agustí Mata y Simó, En poder de mi Joan Prats y Cabrer ntoari, qui dono fe coneixer als atorgants.