Saga Bacardí
01800
ESCRITURA DE TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES DEJADOS POR JUAN PABLO CANALS Y MARTÍ.


Sia a tots notori. Com los Ilustres Señors D. Phelip Payssa Ardiacá Major de la Santa Cathedral Iglesia de Barcelona, D. Francisco Sans y de Sala Canonge de la mateixa Santa Cathedral Iglesia, com a tudors y curadors de la persona y bens de D. Cayetano de Canals y Ametller, fill llegitim y natural del Ilustre Señor D. Joan Pau Canals y Martí, Baró de la Vall-Roja lo dia de son obit domiciliat en Madrit per est elegit ab son ultim y valido testament que lo dia nou del mes de Novembre de mil setcents vuitanta quatre entregá clos al notari avall escrit, y fou pubicat lo dia vint y quatre de Octubre proxim pasat, Joan Ametller apotecari collegiat de Barcelona com a procurador que es per las cosas avall escritas y altres llegitimament constituit y ordenat de la Señora Da. Theresa Canals y Ametller viuda de dit Señor D. Joan Pau de Canals, consta de ma procura ab acte rebut en poder del notari avall firmat lo dia dos del corrent es y any com a tudora y curadora de la persona y bens de dit D. Cayetano de Canals y Ametller son fill elegida ab lo codicil que dit difunt son marit otorgá en poder de Ignasi Salaya notari publich de Madrit lo dia quinse de Octubre anterior, y Geronim Canet y Canals Dr. en drets, y Anton Nadal y Darrer comerciant, desidints en dita ciutat, com a tudors també y curadors del referit D. Cayetano de Canals elegits lo primer ab dit codicil, y lo ultim ab altre que otorgá dit Señor Baró en poder del mateix Salaya notari lo dia set de Octubre proxim pasat. Constituits per sonalment en la casa que lo expresat Señor Baró tenia y poseía en lo carrer del Portal Nou de esta ciutat ne han pres posessió real y corporal, y en señal de ella han tancat y obert la porta principal de la mateixa casa. Protestant que la entenian posehir real y corporalment. Y han requirit a Nicolau Vilardebó teixidor, inquilino que es de una botiga y segon pis de la expresada casa, quels regoneguia per dueños y posessors de ella y los paguia lo llobuer aixi com antes lo pagava al mateix Señor Baró. A que respongué que estava prompte en cumplirho. De tot lo que requiriren dits Señors tudors y curadors sen prengues acte: Que se ha fet en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Noembre, any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta sis. Essent presents per testimonis Pau Vidal y Torres comerciant, y Pau Guerra gravador residints en Barcelona.
Seguidament sens divertirse en altres negocis se han constituit personalment en la casa fabrica, que deisa lo mateix Señor Baró situada en lo carrer del Portal Nou de esta ciutat, y he han pres posessió real y corporal, y en señal de ella han tancat y obert la porta principal de la mateixa casa. Protestant que la entenian posehir real y corporalment, y han requirit al mateix Anton Nadal y Darrer, inquilino que es de la fabrica que regonegua als referits sos marmessors per dueños de ella, y que los paguia lo lloguer com havia acostumat, y que facia ostenció, y poseía en manifest tots los marmessors, y demes que tenia pendent ab lo expressat Señor D. Joan Pau de Canals, a fique en vista de lo que resultia pugan pendrer la resolución mes acertada, y útil a favor de la heretat y bens de dit pubill. Y dit Nadal ha respost, que está prompte en executarho. Y aixi mateix han requirit a Isabel Bronadas, Pere Troch, Thomas Canos, Anton Griera, Agustí Huguet, y Joseph Cassalí, inquilinos que son també de dita casa, que regoneguian per dueños als expressats Señors marmessors, pagant los los lloguers com fins vuy han acostumat, y han respost, que ho cumplirían puntualment. De tot lo que instan los mateixos Señors tudors, y curadors sen prenguia acte, que se ha fet, en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre dits, essent presents per testimonis los que van referits.
Inmediatament se han constituit personalment en altre casa que deixá lo mateix Señor Baró situada en lo carrer den Cortinas, de esta ciutat, y ne han pres possessió real y corporal, y en señal de ella han tancat y obert la porta principal de la mateixa casa. Prometent que la entenian posehir real y corporalment, y han requirit a Joan Viñas, Maria Trautella, Joseph Segues, Domingo Tallío, Francisco Pujol, Joseph Selvas, Joseph Albafull, y Isabel Props, inquilinos que son de dita casa que regoneguian a dits Señors tudors y curadors per dueños de ella, y los paguian los lloguers com fins vuy han acostumat, a que han respost que están promptes en cumplirho. De tot lo que dits Señors tudors y curadors han requirit sen llevia acte que se ha fet en la expresada ciutat de Barcelona doa, mes y any ha referits. Essent presents per testimonis los que son ja referits.
Consecutivament se han constituit personalment en altre casa que deixá lo referit Señor baró situada en la present ciutat, y en lo carrer del Portal Nou, y ne han pres poseció real y corporal, y en señal de ella, han tancat y obert la porta principal de la mateixa casa. Protestant que la entenian posehir real y corporalment, y han requirit a Gracia Casany inquilina que es de dita casa quels regoneguia per dueños y posessors de ella, y los paguia lo lloguer aixi com antes la pagava al mateix Señor Baró, y se ha ofert cumplirho puntualment. De tot lo que dits Señors tudors y curadors requiriren sen llevás acte. Y lo expressat Señor Joan Ametller com a procurador de dita Señora Da. Maria Theresa de Canals, requirí que fos y que se entenguesen ditas posessions presas sens perjudici de la tenuta espectant a dita sa principal per rahó de son dot, y demes credits dotals te en la heretat, y bens de dit son marit. Y los demes Señors tudors y curadors digueren que acceptavan est requiriment en quant de dret tingués lloch, y no perjudicas en cosa alguna als de dit pubill que vol expresament que los quedian salvos, e illesos per usar de aquells en qualsevol judici que judiquian convenient. Que ou fet en la ciutat de Barcelona dit dia tres del mes de Novembre de mil setcents vuytanta sis. Essent presents per testimonis los que sobre van expressats.
Dr. Phelipe Payssa Arcediano General, Dr. Francisco Sans y de Sala, Joan Ameller en dit nom, Dr. Geronimo Canet y Canals, Anton Nadal y Darrer, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als otrogants, y que ho firmaren de sa ma.Joan Fontrodona y Roura notari.