Saga Bacardí
01801
ESCRITURA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DEJADOS POR JUAN PABLO DE CANALS Y MARTÍ, BARON DE VALL-ROJA. 1ª


En la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y sis. Los Ilustres Señors D. Phelip Payssa Ardiacá Major de la Santa Cathedral Iglesia de Barcelona, Dr. Francisco Sans y de Sala Canonge de la mateixa Santa Cathedral Iglesia, tudors y curadors de la parsona, y bens de D. Cayetano de Canals y Ametller, fill llegitim y natural del Ilustre Señor D. Joan Pau de Canals y Martí, Baró de la Vall-Roja lo dia de son obit domiciliat en Madrit per est elegits ab son ultim y valido testament que lo die nou del mes de Novembre de mil setcents vuytanta quatre entregá clos al notari avall escrit, y fou pubicat lo dia vint y quatre de Octubre proxim passat, Joan Ametller apotecari, colegiat de Barcelona, com a procurador que es per las cosas avall escritas y altres per la Señora Da. Theresa Canals y Ametller vuda de dit Señor D. Joan Pau de Canals, consta de ma procura ab acte rebut en poder del notari avall firmat, lo dia dos dels corrents mes y any tudora y ciradora de la persona, y bens de dit D. Cayetano de Canals y Ametller son fill elegida ab lo codicil que dit difunt son marit otorgá en poder de Ignasi Salaya notari publich de Madrit, lo die quinse de Octubre anterior, Geronim Canet y Canals Dr. en drets, y Anton Nadal y Darrer comerciant residints en dita ciutat, tudors també y curadors del referit D. Cayetano de Canals elegits, lo primer ab dit codicil y lo ultim ab altre, que otorgá dit Señor Baró en poder del mateix Salaya notari lo dia set de Octubre proxim pasat. Constant a dits Señors tudors y curadors que la escriptura de inventari está per disposició de dret establerta a fi de evitar tot dol suspita y frau, y a goçar dels beneficis concedits als que la prenen perso en nom de tudors y curadors predits se prenen dels que deixá dit Ilustre Señor D. Joan Pau de Canals, es a saber, dit Señor Joan Ametller, sens emperó perjudici de la tenuta que especta a Da. Theresa sa principal per son dot, y demes credits dotals que té en la heretat y bens de dit difunt son marit. A lo que adereixen dits Señors tudors y curadors en quant de dret tinga lloch sens emperó perjudici en cosa alguna als drets del pubill que volen tenir sempre salvos per usarne en judici com millor los convintga. Quals bens son los referits y seguents.
Primero: Tota aquella casa situada en lo carrer del Portal Nou de la present ciutat ahont tenia la habitació dit Señor Baró, dins la qual se ha trobat lo seguent.

A LA ESCALA.
Primo: Un quatro del venerable Castellet sens guarnició, usat.
Item: Altre quatro ab guarnició de Nostra Señora de Monserrat.

AL CAP DE LA ESCALA.
Primo: Una taula de pi xica ab son tapete de indianas, tot usat.
Item: Una grada de quatre escalons de pi, usada.
Y per quant es tart se ha prorrogat la continuación del present inventari per altre dia. De lo que dits Señors tudors y curadors, an requirit sen llevas acte que se ha fet en dita ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Pau Vidal y Torres comerciant, y Pau Guerra gravedor residints en Barcelona.
Dr. Phelipe Payssa Ardiacá Major, D. Francisco Sans de Sala, Joan Ameller en dit nom, Dr. Gerinimo Canet y Canals, Anton Nadal y Darrer, En poder del notari avall escrit, qui fa fee coneixer als otorgants, y que ho firmaren de sa ma, Joan Fontrodina y Roura notari.