Saga Bacardí
01804
ESCERITURA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DEJADOS POR JUAN PABLO DE CANALS Y MARTÍ, BARON DE VALL-ROJA, 4ª Parte.


Emperó, despues lo die vint del mes de Desembre del mateix any mil setcents vuytanta sis, dits Señors tudors y curadors se han constituhit personalment en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá de est Bisbat, a fi de continuar lo present inventari, com lo continuan ab las mateixas protestas, y salvetats, que sobre van expresadas. Y per que sie en nom de dit Señor D. Cayetano de Canals, y tinga est los efectes, y utilitats, que millor en dret tinga lloch, qual inventari se continua en la forma seguent.
Primo: Una casa, ab son pati, y jardí ab aigua pera regar situada en dita Parroquia de Sant Vicent de Sarriá dins la qual se ha trobat lo seguent.
Primo: Dos banchs de fusta ab respatller, usats.
Item: Tretse cadiras de boga las onse grans, y las altres xicas, usadas.
Item: Un fanal de vidre, dos quadros pintats al oli ab guarnició de colradura, usats.
Item: Un quatro ab guarnició de colradura, usat.
Item: Tres laminas de paper, usadas.
Item: Sis mapas de paper xicas, usadas.
Item: Dotse quadrets xichs, usats.
Item:Sis candeleros de paret, usats.
Item: Quatre quadros de guix, usats.
Item: Una taula de pi mediana, usada.
Item: Un armari de pi, usat.
Item: Un caldero petit, una xacolatera, petita, una graxonera, y una casseta de aram, tot usat.
Item: Una llomanera mitjana, una palmatoria, y un candelero de llautó, tot usat.
Item: Una paella xica, una pala, uns mols, unas graellas mitjanas, uns ferros de tres preus, dos mitjas llunas, y dos llums de ferro, tot usat.
Item: Un sortiment de terrisa negra, usat.
Item: Un sortiment de pisa ordinaria, usat.
Item: Dos sotrills de vidre, usats.
Item: Una gerra embarnisada, usada.
Item: Un talladó arnat y vell.
Item: Un morte de pedra, usat.
Item: Un escalbell, usat.

AL MENJADOR.
Primo: Una taula y dos banchs de poll, y pi usats.
Item: Sis cadiras de boga, usadas.
Item: Una cadira de baqueta negra, usada.
Item: Vint y dos pesas de pisa fina, usadas.
Item: Set vasos de cristall, usats.
Item: Uns estalbis de estany, usats.
Item: Dos ganibets ab manech negra, usats.
Item: Sis pessas de vidra, usadas.
Item: Quinse quadrets de figuras de soldats, usats.
Item: Tres estampas, usadas.
Item: Quatre repisas de guix, usadas.
Item: Una galleda dolenta.

EN LA PESSA IMMEDIATA A LA ENTRADA.
Primo: Quatre cadiras de boga molt pasadas.
Item. Dos marfagas blancas, molt dolentas.
Item: Una regadora de llauna, usada.
Item: Dos cuxins de llana molt dolents.
Item: Una tauleta de menjador en lo llit, usada.
Item: Un brasol de fusta de poll, usada.
Item: Quinse quadrets de figura de soldat, usats.
Item: Un canti de terra per posar oli, usat.
Item: Un barroló ab cercols de fusta, usat.
Item: Un axeta de coura, usada.
Item: Dos pesas de terro grancadas per lo escalfa poxas.

EN LO PEU DE LA ESCALA.
Quatre cadiras de boga, dolentas.

DINS LO SELLER.
Primo: Un botifarrer, usat.
Item. Dos botas de carrega ab cercols de fista, usadas.
Item: Tres brandoleras ab sas atxas de oli, usadas.

EN LA NECESSARIA.
Dos gibrelletas, y un bassi, tot usat.

EN LA COTXERA.
Una caixa de alba.

EN LA ESCALA.
Primo: Uns trosos de prespectiva per las festas dels infants.
Item: Un fanal de vidre, usat.
Item: Un quadro de Nostra Señora de Monserrat de paper, ab guarnició blanca.

EN LO CAP DE ESTALA.
Primo: Sinch cadiras de boga, usaras.
Item: Dos candeleros de paret, usats.
Item: Dos quadros petits ab anolams pintats, usats.
Item: Un tros de cortina blanca de indiana, usada.
Item: Un friso de indiana, usat.

EN LA SALA.
Primo; Una taula obada de noguera, usada.
Item: Divuyt cadiras de boga pintadas de vermell, ab olradura, usadas.
Item: Sinch cadiras petitas, usadas.
Item. Dos repisas de colradura, ab dos gerros de cartró, usadas.
Item: Dos miralls grans, usats.
Item: Sis palmatorias de bronse, usadas.
Item: Set quadros ab la efigie de Papas, ab guarnició vermella, y colradura, usats.
Item: Sis repisas ab figuras de gruix, usadas.
Item: Quatre repisas de gruix sens figuras, usadas.
Item: Uns trosos de prespectiva de las festas dels infants.
Item: Quatre cenefas de colradura ab sas cortinas de indianas vermellas, usadas.
Item: Uns frisos de indianas vermellas ab sas canyas de colradura.

EN LO QUARTO Y ALCOBA DE LA PART DEL CARRER AB SON GABINET.
Primo: Vint y quatre cadiras de boga grogas ab calaxadura, usadas.
Item: Dos repisas doradas ab sas figuras de cartro sobre, usadas.
Item: Vuyt madallons de cartro ab colradura usats.
Item: Dos gerros y una figura de cartró, usats.
Item: Dos lleonets de pedra, usats.
Item: Dos miralls ab guarnició, y remate fingut de pisa de la xina, usats.
Item. Sis quadrets ab son vidre, y guarnicio de colradura, usats.
Item: Un quadro de Carlos Tercer ab vidre, y guarnició dorada, usat.
Item. Una taula de pi ab calaix, y tapete de indiana groga, usada.
Item: Un devantal per lo escalfa-panxas, usat.
Item: Tots los guarniments de ferro de dit escalfa-panxas, usats.
Item: Una partida de indiana groga, que es per entoldar ditas tres pesas, usada.
Item: Un llit de peu de gall pintat de blau, usat.
Item: Tres transportins de palla, usats.
Item: Dos matalasos, y dos coxins de llana, usats.
Item: Un cobrellit, y entorn peu de indiana groga, usats.
Item: Un Sant Christo de bronse, petit.
Item: Una cortina per la alcoba de indiana groga, ab sinch borlas de fil, usadas.

EN LA PESSA DE DEVANT LA CAPELLA.
Primo: Deu cadiras de boga milt usadas.
Item: Dos repisas de colradura ab dos madallons de cartro, usadas.
Item: Dotse quadrets de paper ab son vidre, y guarnició de colradura, usats.
Item: Tres sanefas de colradura, ab sas cortinas de indiana blanca, usadas.
Item: Uns frisos de indiana blanca, ab sas canyas de cobradura, usats.

EN LA CAPELLA.
Primo: Sis floreras de cola ab sos peus blanchs, y dorats, usadas.
Item: Quatre candeleros de cristall, usats.
Item: Dos gerros de pisa fina, usats.
Item: Un Sant Antoni, y un Sant Salvador de Horta de barro.
Item: Un Sant Christo de bronse, y la Creu de Mare de perla.
Item: Unas sacras de paper, usadas.
Item: Mesa, gradas y tarina.
Item: Un feristol, usat.
Item: Un misal Romá, y altre de difunts, usats.
Item: Una tauleta de alba ab coberta de indiana, usada.
Item: Un plat, y dos canadellas de cristall, usat.
Item: Unas estoballas de cotó, y altres de tela, usadas.
Item: Una casulla de muer negra, usada.
Item: Altre casulla de domá´s de colors, usada.
Item: Un singulo de seda carnesina, usat.
Item: Un amito, un alba, dos lavabos y un purificador de tela, tot usat.
Item: Dos canadellas de vidre.
Item: Tres canyas de bronse per lo sortidor.
Item: Sis repisas de giox, usadas.
Item. Una capsa de llauna per posar ostias, usada.
Item: Sis quadrets de paper ab guarnició de colradura.
Item. Un quadret de Sant occe-homo pintat al vidre ab guarnició de colradura, usat.
Item: Un quadret de la concessió, y benedicció de la Capella, usat.
Item: Part de indiana carmesina, que entolda dita pesa, ab mitjas cañas de cobradura, y galons de or fals tot usat.

EN LO QUARTO, ALCOBA, REQUIARTET, Y GABINETE DE LA PART DEL JARDRÍ.
Primo;: Vint y dos cadiras de boga de color de perla, usadas.
Item: Una taula de noguera per jugar, usada.
Item. Un ganapé pintat de vert ab quatre matalasos de domás carmesí, usat.
Item: Un bellador de noguera, usat.
Item: Un llit de peu de gall pintat de blau, usat.
Item: Tres tresportins de palla, usats.
Item: Tres matalasos, usats.
Item: Dos cuxins ab sas cuxineras de tela, usats.
Item: Una cadira de boga ab escultura pintada de vermell, usada.
Item: Un cobrellit, y entorn peu de indiana blanca, usat.
Item: Un llit de peu de gall, petit pintat de blanch, ab res ports, usat.
Item: Un tresportí de palla, usat.
Item: Un matalas petit, usat.
Item: Un cuxí gran, usat.
Item: Un cuxi petit ab cuxinera de tela, usat.
Item: Un llansol de drap de casa, usat.
Item: Un cobrellit petit de indiana groga, usat.
Item: Uns trosos de coberta de llit de panyo vert ab galons de seda groga, usats.
Item: Dos gosets de pedra marbre.
Item: Una escribanoa de argent axé, usada.
Item: Una poma de pedra.
Item. Dos guarnicions de cristall asisallat.
Item: Dos repisas doradas ab sas figuras de cartro, usadas.
Item: Un candelero de cristall.
Item: Quatre quadros de paper de la Xina ab guarnició dorada, ab sos cordins, y borlas, usats.
Item: Un quadro ab la imatge de la Concepció, pintat al oli, ab canya, y mitja canya, usat.
Item: Un sant Christo de bronse petit ab Creu negra.
Item: Dotse quadrets de paper ab pinturas xinescas vidre, y guarnició de colradura, usats.
Item: Quinse cornucopias usadas.
Item: Set quadrets molt xichs de cristall asisellat, usats.
Item: Una cortina per la alcoba de indiana blanca ab sinch borlas de fil, usada.
Item: Un gabinete cobert de indiana blanca, ab sas mitas cañas de colradura, usada.
Item: La alcoba coberta de indiana blanca, usada.
Item: Quatre cenefas de colradura ab sas cortinas de indiana blanca, usada.
Item: Una calaixera de noguer ab escambellet, usada.
Item: Una cota y jupa de indiana blava, usada.
Item: Una cota, y jupa de indiana encarnada, forrada de bayeta, usada.
Item: Un casaca, jupa y calsas de vions de herbas, usadas.
Item: Sinch llansos de tela, usats.
Item: Sis toballons de ginesta, usats.
Item: Nou toballons de cotó, y fil, usats.
Item: Sinch cuxineras de tela, usadas.
Item: Dos cuxineras de tela guarnidas de musolina, usadas.
Item: Tres toballolas de cotó, y fil, usadas.
Item: Unas escoballas de cotó, y fil petitas, usadas.
Item: Tres estoballas de votó, y fil grans, usadas.

EN LO SEGON PIS.
Primo: Trenta vuyt cadiras de boga, molt vellas.
Item: Un escriptori de noguer molt vell.
Item: Un armari de alba, usat.
Item: Cinch cortinas de saca per lo balcó, usadas.
Item: Tres llansols de saca milt usats.
Item: Uns trosos de coberta de llit de panyo vert ab galons de seda groga, usats.
Item: Una taula de poll, usada.
Item: Dos taulas de pi ab coberta de indiana groga, usadas.
Item: Una caixa de alba, usada.
Item: Sis quadrets de figuras y guarnició de fusta blanca, usats.
Item. Un llit de peu de gall, blanch, molt usat.
Item: Una manfega de tela de matalas, usada.
Item: Dos cuxins petits de llana, usats.
Item: UN cobrellit, y mitx entornpeu de indiana, usat.
Item: Un llit de peu de gall ab tres pots, usat.
Item: Una marfega de tela de matalas, usada.
Item: Un quadro de la Viuda Judit ab guarnició negra, y colradura, usat.
Item: Deu cortinas de sinch palms de ample, usadas.

EN UN QUARTO UNS FRISOS DE INDIANA GROGA, USATS.
Item: Vint y tres estampas de paper.
Item: Una caixa de violí milt dolenta.
Item: Sinch trosos de ferro de sis palms de alzada.

Item: Tota aquella casa, mas y heretat ab totas sas teras, honors y possesions anomenada da Vall-Roja, situada en lo terme de Riells y Bigas dins la qual se ha trobat lo seguent.
Primo: Quatre botas medianas ab cercols de ferro, usadas.
Item: Tres botas també medianas ab cercols de fusta, vuidas, usadas.
Item: Una bota de quinse carregas ab cercles de fusta, vuida, usada.
Item: Dos botas xicas per vinagre, usadas.
Item: Una premsa, usada.
Item: Una aixeta de coure, usada.
Item. Un escon, usat.
Item. Uns clamastechs, usats.
Item: Una pastera petita, usada.
Item: Una caldera de aram, donelta.
Item: Una tauleta de pi mediana, usada.
Item: Una xocolatera de aram xica, usada.
Item: Una llimanera, y un candelero de llató isat.
Item: Una sotacopa de estany, usada.
Item: Dos caixas dolentas.
Item. Sis quadrets milt vells.
Item: Tota aquella altre casa, y dos feixas de terra que te arrendat Narcis Calvet, situat en dita Parroquia de Sant Vicents de Sarriá.
Item: Tot aquell hort dit del Parnaso, que també te llogat Narcis Calvet, situat en la prop dita Parroquia.
Item: Una pessa de terra de tinguda tres mojadas y mitja quarta, situada en lo territori de dita Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, y sobre la Traveçera. Y perquant es tart, se ha prorrogat la continuació del present inventaru per altre die. De las quals cosas dits Señors tudors y curadors han requirit sen llevás acte, que se ha fet en dita Parroquia de Sant Vicens de Sarriá dit dia vint de Desembre de mil setcents vuytanta sis. Essent presents per testimonis. En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als otorgans, y que ho firmaren de sa ma.
Joan Fontrodina Roura, notari.