Saga Bacardí
01805
ESCRITURA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DEJADOS POR JUAN PABLO DE CANALS Y MARTÍ, BARON DE VALL-ROJA, 5ª Parte.


Despues, emperó. En la ciutat de Barcelona als vint y un dias del mes de Desembre del prop dit any dits Señors tudors y curadors, se han constituhit, personalment en la casa fabrica, que habita, o te arrendada lo Señor Anton Nadal situada en la present ciutat, y en lo carrer del Portal Nou.
Primo: La sovre dita casa, dins la qual se ha trobat lo seguent, que es lo que dit Nadal se encarregá en lo any mil setcents vuytanta tres, en que entrá per arrendatari en la fabrica.
Item: Quaranta quatre talers vells ab sos guarniments servibles.
Item: Dos urdidoras corrents, ab ghiadoras, y barretas de ferro.
Item: Vint y nou torns vells, ab sas puas, y peus per devanar.
Item: Setse taulas per pintar, usadas.
Item: Dos bruñidors corrents, ab sas pedras corresponents.
Item: Una calandria ab sos guarniments, y un carro de bronse, de un palm de llarch, y mitg quart de diametro, o testera, usat.
Item: Una premsa per embatar, usada.
Item: Un trull per moldrer goma, y altres ingredients, usat.
Item. Tres tinas ab sos fanals de ferro, y corriolas de fusta, usadas.
Item: Una campana ab sos guarniments, usada.
Item: Un molinet de pedra per moldrer indi, usat.
Item: Una caldera de aram gran per preparar lo cotó, usada.
Item: Los prestatges ab sos tachs per posar los motllos collocats en lo pintador empostisats ab sos capitells en lo magatem de las indianas.

En lo prat se troban tres calderas de aram per bullir, ab sos torns corresponents, y fogainas, una gran, altre mitjana y la ultima petita, usadas.
Item: Una caldera de plom xica ab sos ormeitgs per pasar telas, usada.
Item: Trenta armanis, per lo servei dels homens de dit prat, usats.
Item: Empastisats corresponents per posar pesas, usat.
Item: Sinch taulells de pedra, dos al devant la casa de dit prat, cuberts, y tres al detras de ella descuberts ab sas palancas, y llits dins las sequias, usats.
Item: Un safreig ab sa bomba de fusta, y altre bomga a la sequia detras la casa, com també diferents tancas de fusta existian als trestejadors, usat.
En la fabrica se troba una caixa de pi ab dos panys ahont se guardavan los diners, y un armari també de pi gran, ab diferents prestatges ahont estan arxivats tots los llibres, cartas, y demes papers concernents a la fabrica, desde sa creació, fins a la entrada en ella del Señor Anton Nadal y Darrer, y algun de ells, que se ha anat continuant fins a la mort del difunt D. Joan Pau de Canals, per la direcció, y encarrech de Pau Vidal, y lo ultim de dits rotulat recort de la Real Fabrica de Indianas de D. Joan Pau Canals y Martí, que comensa en mil setcents vuytanta dos, y terminá en mil setcents vuytanta sis, existeixen tots los comptes de la fabrica, que deuhen distinchs subjectes, los quals sonincobrables, y son los seguents:
Primo: Salvador Oliver de Mallorca, doscentas sexanta lliuras divuyt sous, y set...........................................................................................................................260Ll 18S 7D.
Item: Joan Brayloa, pagés, quinse lliuras..............................................................15Ll.
Item: Pau Custó, apotecari, vint y vuyt lliuras.......................................................28Ll.
Item: Pere Soler sastre, setanta sis lliuras tretse sous y sis diners......................76Ll 13S 6D.
Item: Francisco Roig de Mataró, nou lliuras, setse sous......................................9Ll 16S.
Item: D. Joseph Felipe de Castaños, trescentas una lliuras disset sous, y sis diners......................................................................................................................301Ll 17S 6D.
Item: D. Joseph Bota, catorse lliuras deu sous, y sis diners...............................14Ll 10S 6D.
Item: D. Miquel Bañuela, vint y una lliuras deu sous.........................................21Ll 10S.
Item: Desomens, Van, Rechen & Cia. sis mil doscentas quaranta sis lliuras, catorse sous, y tres diners...........................................................................................................6246Ll 14s 3D.
Item: Joan Ametller, apotecari, tretse lliuras dos sous........................................13Ll 12S.
Item: Francisco Torrabadella, sombrerer, vint lliuras.........................................20Ll.
Item: Joan Bolet, quaranta dos lliuras, nou sous, y hun diner.............................42Ll 9S 1D.
Item: Jaume Sandruchas de Castelló de la Plana, noncentas sinquanta quatre lliuras, un sou, y sis diners................................................................................................................954Ll 1S 6D.
Item: Joseph Bayed de Barbastro, cent dinou lliuras, tres sous y sis diners.....119Ll 3S 6D.
Item: Baptista Boada de Valls, tres mil sisnch centas vint y dos lliuras sinch sous, y sinch diners...................................................................................................................3522Ll 5S 5D.
Item: Anton Magí Aguiló de Joseph de Mallorca, noranta lliuras set sous y dos diners.......................................................................................................................90Ll 7S 2D.
Item: Lluis Viñals sastrem, cent deu lliuras onse sous.......................................110Ll 11S.
Item: Juan Fieles de Zaragoza, quatrecentas quaranta dos lliuras sinch sous, y vuyt diners......................................................................................................................442Ll 5S 8D.
Item: Anton Farré de Mallorca, setse lliuras quatre sous, y quatre diners.........16Ll 4S 4D.
Item: Herreca y Cassau de Lorca, sinch lliuras divuyt sous y tres diners.............5Ll 18S 3D.
Item: Joseph Francesch Serra de Reus, cent sexanta quatre lliuras dos sous, y sinch diners......................................................................................................................164Ll 4S 5D.
Item: Jaume Many de Cartagena, trenta set lliuras, onse sous, y sinch diners...37Ll 11S 5D.
Item: Francisco Pou corredor, noranta sinch lliuras, quinse sous, y onse diners.......................................................................................................................95Ll 15S 11D.
Item:Joseph Terrafeta de Murcia, quinse mil sinch centas quaranta set lliuras, tres sous y sinch diners........................................................................................................15547Ll 3S 5D.
Item: Feliu Puig & Cia. de Origuela, trescentas trenta dos lliuras, dinou sous, y hun diners......................................................................................................................332Ll 19S 1D.
Item: Manuel Masuet y Sitjá, setanta dos lliuras quinse sous, y deu diners........72Ll 15S 10D.
Item: Gil Grau y Ribó, cent divuyt lliuras dinou sous y nou diners....................118Ll 19S 9D.
Item: Francisco Creus de Mallorca, quatre lliuras sis sous, y nou diners.............4Ll 6S 9D.
Item: Martin Padre e hijo de Lorca, dos lliuras dotse sous, y onse diners.............2Ll 12S 11D.
Item: Nicolau Albanés y Nadal, tres lliuras onse sous, y hun diner........................3Ll 11S 1D.
Item: Geroni Anglada de valencia, cent disset lliuras tretse sous, y hun diner....117Ll 13S 1D.
Item: Miquel Batet de Valencia trescentas setse lliuras deu sous, y quatre diners.........................................................................................................................316Ll 10S 4D.
Item: Salvador Aimarich y Gorgas, sinch centas catorse lliuras disset sous y sis diners........................................................................................................................514Ll 17S 6D.
Item: Joseph Rovira y Ribalta, trenta lliuras onse sous y tres diners....................30Ll 11S 3D.
Item: Joseph Roca sastre, tres lliuras nou sous.......................................................3Ll 12S.
Item: Ramon Jornada de Igualada, noucentas quinse lliuras sis sous, y vuyt diners.......................................................................................................................915Ll 6S 8D.
Item: D. Namet Vivas, vint y dos lliuras vuyt sous.................................................22Ll 8S.
Item: Joseph Igual cent quaranta lliuras quinse sous, y tres diners....................140Ll 15S 3D.
Item: D. Pedro Valiente, cent trenta nou lliuras nou sous y hun diner.................139Ll 9S 1D.
Credits actius tocant al Señor D. Joan Pau Canals y Martí en la antigua societat de Canals y Canet.
Primo: Ignasi Soler de Olot, doscentas trenta lliuras dotse sous......................200Ll 12S.
Item: Francisco Montells, quaranta set lliuras quatre sous................................47Ll 4S.
Item: Domingo Garcia, trenta nou lliuras divuyt sous.........................................39Ll 18S.
Item: Mariana Llanzó mare y fill, cent setanta sis lliuras, vuyt sous y sis diners.....................................................................................................................176Ll 8S 6D.
Item: Pau Clos botiguer, cent cinquanta set lliuras onse sous..........................157Ll 11S.
Item: Joseph Capllonch de Mataró, vint y sis lliuras onse sous..........................26Ll 11S.
Item: Francisco Riera Major, y per ell Narcis Riera y Anton Masana quaranta dos lliuras onse sous y hun diner................................................................................................42Ll 11S 1D.
Item: Joseph Puig pare y fill, noranta tres lliuras nou sous, y sis diners............93Ll 9S 6D.
Item: Anton Riera y Matas, vint y set lliuras deu sous........................................27Ll 10S.
Item: Joan Placies & Cia. Quatrecentas setanta dos lliuras deu sous y sinch diners.......................................................................................................................472Ll 10S
Item: Joseph Segura y Anton Talavera, onse lliuras onse sous..........................11Ll 11S.
Item: Joseph Sabater de Cadiz, doscentas trenta set lliuras divuyt sous y set diners.......................................................................................................................237Ll 18S 7D.
Item: Anton Casamitjana quatrecentas sexanta sis lliuras tres sous..................466Ll 3S.
Item: Pere Vives y Oller, dos lliuras sinch sous y sinch diners...............................2Ll 5S 5D.
Item: Maria Prats viuda, tres lliuras nou sous........................................................3Ll 9S.
Item: Joseph Marine pagés, quatre lliuras..............................................................4Ll.
Item: Joseph Placies de Calella, dos lliuras disset sous y tres diner.......................2Ll 17S 3D.
Nota dels debits antichs, existents en dit llibre, contra lo Señor D. Joan Pau Canals y Martí, a saber.
Primo: A Joseph Thomas & Cia. Divuyt lliuras dotse sous, y sinch diners.........18Ll 12S 5D.
Item: A Serra y Andreude Mallorca,q uatre lliuras onse sous y vuyt diners...........4Ll 11S 8D.
Item: A Maurici Garcia de Mallorca, catorse lliuras dos sous y vuyt diners........14Ll 2S 8D.

BENS IMMOBLES.
Primo Tota aquella casa situada en lo carrer del Portal Nou de esta ciutat unida ab las dos immediatas.
Item: Altre casa situada en lo mateix carrer del Portal Nou de esta ciutat unida ab la prop dita.
Item: Altre casa situada en lo carrer den Cortinas de la mateixa ciutat quals tres casas al present es una sola unida.
Item. Tot aquel censal de pencio annual cinquanta quatre lliuras francas de corresponció, que tots añys lo dia nou de Setembre Jaume Vilanova fa, y presta, com a tenint y possehint unas casas situadas en la present ciutat y en los carrers dits antes de las Trompetas, vuy dels Agullers y Cambis vells.
Item. Tot aquell cens de penció annual tres lliuras que lo dia trenta del Desembre fa y presta la Señora Anna Maria Miquel y Darrer, viuda de Joseph Miquel botiguer de esta ciutat, com a tenint y possehint una botiga o obrador, situada en esta ciutat, y en lo carrer dit antes dels Cambis Vells.
Item: Tot aquell cens de penció annual cent lliuras que tots anys Thomas Llimona dita Señora Anna Maria Miquel, y Pere Vermell fan y prestan per rahó de un prat situat en lo territori de la Parroquia.
Item: Tot aquell prat de indianas situat en la prop dita Parroquia que a titol de lloguer posseheix dit Señor Anton Nadal y Darrer.
Item: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda tres mojadas poch mes o menos, situada en lo territori de Barcelona y parroquia de Sarriá, un hort dit del Parnaso y unas dos feixas de terra situat en la prop dita Parroquia de Sarriá.
Tots los quals bens, y no altres son lo que se han trobat existents en la heretat, y bens de dit D. Joan Pau Canals. Prometant que si en lo venider sen encontran de altres en faren de ells un inventari nou. Y lo dit Anton Nadal de qui tenim plena satisfacció com la tenia dit difunt se encarrega de tots los bens continuats en lo present inventari, y promet donarne compte, y rahó sempre que menester sia. Tot lo que requirim sen llevia acte. Que se ha fet en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any ultimament expressat. Essent presents per testimonis ultimament referits.
Dr. Feliph Payssa Ardiacá Mayor, D. Francisco Sans, D. Geronim Canet y Canals, Anton Nadal y Darrer, Joan Fontrodona y Roura notari.