Saga Bacardí
01806
ESCRITURA DE TOMA DE POSESION DE DIFERENTES PROPIEDADES HACIA CAYETANO DE CANALS Y AMETLLER.


En la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona, als set dias del mes de Novembre any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y sis.
Los Ilustres Señors D. Phelip Payssa Ardiacá Major de la Santa Cathedral Iglesia de Barcelona, D. Francisco Sans y de la Sala, Canonge de la mateixa Santa Cathedral Iglesia com a tudors y curadors de la persona y bens de D. Cayetano de Canals y Ametller fill llegitim y natural del Ilustre Señor D. Joan Pau de Canals y Martí, Baró de la Vall-Roja lo die de son obit domiciliat en Madrit per est elegits ab son ultim, y valido testament que lo die nou del mes de Novembre de mil setcents vuytanta y quatre entregá clos al notari avall escrit, y fou publicat lo die vint y quatre de Octubre proxim passat, Geronim Canet y Canals Dr. en drets y Anton Nadal y Darrer comerciant, residins en dita ciutat, com a tudors també y curadors del referit D. Cayetano de Calans alegits lo primer ab lo codicil que dit Señor Baró firmá en poder de Ignasi Salaya notari publich de Madrit lo die quatre de Octubre anterior, y lo segon ab altre didicil, que firmá en poder del mateix Salaya lo die set de Octubre també anterior. Constituhits personalment en la casa que dit Señor baró tenia, y posehia en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, en han pres possessió junt ab lo var dia a ella unit, y en señal de la possessuó han tencat la porta principal, y han espargit terra y herbas per lo mateix Harni. Protestant que ho entenian possehir real, y corporalment. De las quals cosas han requirit sen llevas acte, que se ha fet. En dita Parroquia de Sarriá dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis JosephRoca fuster, ciutadá de Barcelona y Mariano Fabregat jove llogater de mulas residint en la mateixa.
Seguidament sens divertirse en altres negocis, han pres possessió de dita casa y dos pessas de terra situat en dita Parroquia de Sarriá. Y en señal de la possessió han tancat y obert la porta pornicipal de la mateixa casa y han espargit terra y herbas y per las dos fexas de terra. Protestant que ho entenian possehir real y corporalment. Han requirit a Narcis Calvet llogater que es de dita casa y fexas de terra, quels regonegues per dueños y quals pagas lo lloguer aixi com lo paga al dit Señor Baró. Qui ha respost, que ho complirá puntualment com se li requiria. De toto lo que han instat sen llevas acte. Que se ha fet en la expressada Parroquia de Sarriá dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis los que despues se anomenaran.
Immediatament y sens divertirse en altres negocis han pres posessió de un hort dit del Parnasso, situat en la mateixa Parroquia de sarriá, y en señal de la poseció han escampat terras y herbas per lo mateix hort. Protestant que ho entenian posseur real y corporalment. Y han requirit a Narcis Calvet quels regonegues per dueños de dit hort y quels pagúes lo lloguer con ho tenia acustumat al referit Señor Baró. Y ha respost que estaba prompte en ferho com se li requiria. A tot lo que han instat sen prengués acte que se ha fet en la Parroquia de Sarriá dia, mes y any sobredits. Essent present per testimonis los que ja van expressats.
Luego despues se han constituit personalment en aquella pessa de terra campa de tinguda tres mojadas, mija quarta situada en lo territori de dita Parroquia de Sant Vicent de Sarri´´a sobre la Travessera y en han pres posessió real, y corporalment. Y en señal de dita posessió han espargit terra y herbas per la mateixa pessa de terra. Protestant que la entenian possehir real y corporalment, Y han requirit a Jaume Roses llogater que es de dita pessa de terra quels regonegues per dueños y quels pagas lo lloguer com los pagava al Señor Baró, qui ha respost que ho tenia com se li requiria. De tot lo que han instat ssen llevás acte que se ha fet en dit territori de Sarriá dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis los que van expresats.
Y finalment han pres posessió per visum oculorum de tot aquell prat que dit Señor Anton Nadal posseheix a titol de lloguer situat en lo territori de la Parroquia de Sant Martí y han requirit al mateix Señor Anton Nadal que regonegues per dueño a la tutela y cura que ha respost que estava promte en ferho, y que pagaria lo lloguer com lo pagava antes al Señor Baró. De tot lo que han instat sen llevás acte que se ha fet en dit territori de Sarriá dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis los que van expressats.
Dr. Feliph Payssa Ardiacá Major, D. Francisco Sans de Sala, D. Geronim Canet y Canals, Anton Nadal y Darrer, En poder del notari avall escrit, que fa fee comeixer als otorgants, y que ho firmaren de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari.