Saga Bacardí
01812
ESCRITURA DE ENTREGA DE CODICILOS DEL AÑO 1787 DE GERTRUDIS CANALS Y MARTI.


En la ciutat de Barcelona, a divuit días del mes de Abril, any del Naixament del Senyor, mil setcents vuitanta y set. La Señora Gertrudis Canet y Canals, viuda del Señor Pere Canet, botiguer de panys, ciutadá de aquesta ciutat, entregá a mi Joan Prats y Cabrer notari publich de número de la mateixa sos ultims codicils closos. Haventme entregat immediatament a que noto aquí per acte de diligencia donantne fe.
Juan Prats y Cabrer notari.