Saga Bacardí
01818
ESCRITURA DE VENTA DE DOS PLUMAS DE AGUA, HACIA FEBRER POR CAYETANO DE CANALS Y AMETLLER.


En nom de Deu sia, amen, y a tots notori, com jo D. Cayetano de Canals y Ametler Baró de Vall Roja en la present ciutat de Barcelona domiciliat. A effecte de pagarme de part de las dos quartas legitima y trabelianica que me corresponen en la universal heretat, y bens que foren de D. Joan Pau de Canals y Martí de la Estela Baró de la Vall Roja, en esta dita ciutat domiciliat mon difunt pare, respecte de que vull posar en obra lo projecte que he format de allargar la mina que tinch y possehesch en lo lloch y terme de Sant Vicens de Sarriá Bisbat de Barcelona, comunament ab Joseph Cuyás pagés de dit lloch y Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, pera brobar mes aygua. Y aixi mateix alguns altres negocis, que cediran, en major benefici de dita universal heretat, y bens y deuran formarme a mi credit en y sobre los mateixos bens. Perço, de mon grat y certa ciencia, per mi y los meus hereus, y successors qualsevols sian, vench y per titol de venda concedesch a D. Francisco Anton Febres y Barenys ciutadá honrat de Barcelona en Drets Dr. y Secretari de la Audiencia Civil del Sant Ofici de la Inquisició de Cataluña en Barcelona domiciliat, a esta escriptura present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament. Dos plomas de aygua a la mida y modo del Barcelona, de la mitat que me toca y de la sobredita mina, que com se ha dit tinch y possehesch en lo referit lloch y terme de Sant Vicens de Sarriá, comunament ab dit Joseph Cuyás a mes de las sis plomas de aygua que venguí a dit D. Francisco Anton Febres y Bareny, ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als catorse de Novembre del any propxim passat mil setcents noranta tres, de la dita mitat que me toca de la mateixa mina. Y se tenen las ditas dos plomas de aygua, junt ab la sobreditas sis plomas, y demes aygua de la referida mina, per lo Señor rey (que Deu guarde) y baix son domini y alou a cert annuo cens. Y me espectan, com a hereu de la universal heretat y bens que foren de dit Señor D. Joan Pau de Canals mon pare per est instituhit, ab son ultim y valido testament, que feu y firmá y clos entregá a Joan Fontrodona y Roura notai Real collegiat de número de Barcelona als nou de Novembre mil setcents vuytanta quatre. Lo qual despres seguit son obit fou publicat als vint y quatre de Octubre del any mil setcents vuitanta sis. Al qual espectavan no sols en virtut de convenció per ell y lo expressat Joseph Cuyás fet y firmat rebut en poder de dit Joan Fontrodona y Roura notari als vint de Setembre mil setcents setanta sinch. Sino també del que resulta y consta de la apoca de mil catorse lliuras sets sous firmada per dit Cuyás a favor del referit Señor D. Joan Pau de Canals en poder del mateix Joan Fontrodina y Roura notari al primer de Mars mil setcents setanta set, y per altres legitims titols. Y a dit Joseph Cuyás espectavan eo la facultat de buscar ditas ayguas, subterraneas, per titol de dos distincts establiments a son favor y dels seus perpetuament fets y firmats per lo Illustre Señor Intendent General de est Exercit y Principat de Cataluña, en poder de la escrivania major de la Intendencia General de dit Exercit, y Principat de Cataluña lo un (segons se assereix) als tres de Octubre mil setcents setanta quatre, y lo altre als divuyt de Juny mil setcents setnta set. La qual venda fas aixi com millor dir y entendrer se pot ab los pactes y condicions seguients a saber.
Primo: Ab pacte, que las ditas dos plomas de aygua deurá prendrerlas dit comprador en mon conducto, aixi com las hi pren las referidas sis plomas despures del repartiment ab dit Cuyás en lo paratge que los arquitectos Joseph Ferrer per part mia y Joan Fabregas per part de dit comprador, junt ab lo exper de la ciutat señalaran ser mes proporcionat per posar lo nou partidor en la forma deguda que ells explicaran, qual despres deurá quedar sempre tancat ab sa porta de fusta, y dos panys, claus, y forrellats, de ferro y la clau dels un, deurá quedar en poder del comprador y dels seus y la del altre deurá quedar en mon poder y dels meus, a fi de que un un ni altre de nosaltres dits venedors, y comprador ni nostres respective successors pugan ni pugan obrir la tanca del repartidor sens intervenció lo un del altre. Y que en qualsevol cas, que per algun dubte o altrament se oferesca obrir la referida tanca, degam mutuament prestarnos a assistir a fer per si, o per altre, pera franquejar la clau.
Item: Ab pacte, que en atenció que en la antecedent venda dalt calendada per pacte expres prometí que sempre y quant jo dit venedor volgués passar a fer altre venda de part de la aygua de la referida mona, tingués en virtut de semblant pacte dit comprador D. Francisco Anton Febres y los seus, la fadiga convencional en quant a sis plomas de las que voldria vendrer, prengenlas per lo mateix paratge, que las que li venia. Y que si en la primera venda, que jo acas voldria practivar no arribás a dita quantitat de sis plomas, los competis la mateixa fadiga en la demes vendas, que me resolgués fer fins a completar lo expressat nomero de las sis plomas mes per las quals solament li concedia la explicada prelació, peraque en lo successoi mes clarament apareguia, que ab la present venda no queda ja en part extinguida dita fadiga, en quant a dos olomas de las sis en que recau, es convingut y pactat, que ratificant, com ratifico dit pacte de prelació, deu quedar com queda esta ab tota sa extenció de las sis plomas en que fou promesa y en los termes que equeda referit en res obstant la present venda, de manera que restia aquet pacte en sa frosa pera fadigar lo comprador y los seus, en lo successiu qualsevol contracte, que despres del rpesent otorgua jo o los meus, ab que resolgués, o resolguessen despendrerse de alguna porció de aygua, fins a tenir dit comrpador jubres y los seus sis plomas de aygua, a mes de las dos compresas en la present venda, y de las sis que antecedentment li venguí en la venda que queda dalt mencionada.
Item: Ab pacte, que com se pot esdevenir que per rahó de alguna sulciada o altre embarás que se posas en la mina, o en mon conducto fins al partidor ahont pendrá la aygua dit Señor comprador, cessia en tot, o en part lo curs de ella, quedant privat ell y los seus per tal motiu no sols de als sis plomas de aygua anteriorment venudas, y de las dos que ab la present vench, sino també de las altres sis plomas, que acas adquiridan, en virtut de la concedida prelació, degan jo y los meus luego de sabut tal succes, e impediment del curs de la ayua, acudir sens demora a la recoposició de dita mina y concudto, a fi de restituhir lo dit curs de la aygua en son pristini estat, y per lo temps que jo y los meus per inculpable demora tardariem a ferlo separar, com y també per lo que se hauría de menester per la composició, y restitució de dita mina o conducto a son primer estat de correr y arribar librement la aygua al nostre repartidor, no puga dit Señor comprador no los seus exigir de mi ni dels meus, la menor cosa, en rahó de la aygua de que per dit temps quedará privat.
Item y finalment: Ab pacte, que en tot, y qualsevol cas de dubte de los respectius contrahents, y dels seus sobre percebir lo Señor adquisidor, y los seus, mes, o menos aygua de la venuda deguia resoldrerse per lo expert que vuy es y per temps será nomenat per la ciutat a tal effecte, y estarse a sa justa resolució. Y aixi ab dits pactes y condicions y no sens ells ni en altre manera, extrach las sobrecertas cosas venudas de mon poder y domini, y aquellas poso en domini y poder de it comrpador y dels seus. Prometent entregarli possessio real, actual o quasi. Constituintme en lo interim que la prenga possessor per ell, cedintli tots mos drets y accions, peraque puga usar de ells en judici, y fora de est com millor li convinga. Constituhintlo a dit fi mon procurador com en cosa propia. Salvats los drets dominicals del Señor dalt nomenat. Y salvat també lo lluisme devedor per rahó de la present venda. Lo preu de la present venda es quatrecentas lliuras moneda barcelonesa a raho de doscentas lliuras de iguall moneda per cada una de ditas dos plomas de aygua. Pero que renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, a la lley que favoreix als engañats en la mitat, o mes de la mitat del just preu. Y a qualsevol altre dret y lley que favorir me pogués. Dono y remeto a dit comprador y als seus tot quant las referidas cosas venudas podrian valer mes del preu sobedit. Prometent esta venda ferli valer y tenir las cosas venudas possehjir y estarli de ferma y legal evició, sempre y en tot cas. Y a la restitució y esmena de tots danys, y gastos, sobre los quals vull que dit comprador y los seus sian creguts de sa sola paraula, o del sol jurament. En cumpliment del que en obligo tots mos bens mobles, e immobles haguts y per haver. Renunciant al privilegi militar, y a la monició de vint y sis dias, ques e concedeixen als que gosan de tal privilegi, Y a qualsevol altre dret y lley que favorirme pogués. Y a la que prohibeix la general renunciació. Y per la major firmesa del present contracte, prometo y juro a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis en ma del notari avall escrit, tenirlo sempre per ferm y agradable, y no contravenirlo en temps, ni per motiu algun. Y que no se ha fet en frau del Señor dominicals dalt exrpessats, ni de sos drets. Y encaraque conceptuo y entench ser major de vint y sinch anys, en forsa de Real sedula de Sa Magestat expedida en trenta octubre mil setcents vuitanta nou, en la que sem supli la edad que me faltava, devia tenir pera regir, y administrar librement mos bens, rendas, y hacienda sens dependencia de tudor, ni curador algun, no obstant qualsevol lley, que ho prohibis y altres qualsvols lleys, y pragmaticas, us y costum particular del Principat de Cataluña. Y que en sa consquencia ab Real Provisió feta als vint y sinch de Setembre mil setcents noranta dos, en la causa, pendent en la eal Audiencia del present Principat y sala en que presideix lo Noble Señor D. Ventura de Ferran Real oidor en actes de Francisco Claramunt y Cardeñes notario publich Real collegiat de Barcelona entre parts de mos tudors y curadors de una, y Da. Maria Theresa de Canals viuda ma mare de altre, fou manat que me encarregás e incorporas de tots los bens mobles e immobles que foren de dit Señor mon fifunt pare, entregantme dita ma mare y Señora, los que tignués en son poder de que se trobava encarregada ab inventari, y que los reddituaris de dits bens, me regonegessen per dueño, y perceptor de ells. Ab tot per major abundament, prometo, en virtut de dit jurament no contravenir a las demunt ditas cosas per raho de ma menor edat, renunciant, quant en assó al benefici de la menor edat, lesió, facilitat e ignorancia, restitució in integrum, o altre demanant y a qualsevol altre dret y lley que favorirme pogués. Y present jo dit D. Francisco Anton Febres y Barany, accepto esta venda ab los pactes, y condicions sobre continuats als quals expressament consento. Y prometo observarlos y cumplirlos sens dilació, ni escusa alguna. Ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que en obligo tots mos bens mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant al privilegi militar, y a la munició de vint y sis dias que se concedeixen als que gosan de semblant privilegi, y a qualsevol altre dret y ley que favorir me pogués. Y declaran ditas parts, quedar advertidas per lo ntoari avall escrit, que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins los sis dias seguents a la firma per los effectes previnguts ab la Real Pragmatica Sanció, a est fi publidada. En testimoni del que otorgam la present escriptura en la ciutat de Barcelona als vuyt dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta quatre. Essent presents per testimonis lo Rnt. Joseph Vila y Coll Pbre, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y lo Magnifich Dr. en drets Pere Martir Bassons en esta mateixa ciutat domiciliat.
Item: Jo dit D. Cayetano de Canals y Ametller venedor predit. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a dit D. Francisco Anton Febrés y Barenys, comprador sobrenomenat, present de ditas quatrecentas lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu de la antecedent venda. La qual quantitat de quatre centas lliruras convesso haver rebut en diner comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que en testimoni d everitat otorgo la present apoca en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt nomenats. Y dits otrogants (coneguts per mi lo notari avall escrit) firman de sas proprias mans.
El Baron de la Vall-Roja, D. Francisco Anto Febrés y Barenys, En poder de mi Joseph Fuster y Corriol notari.