Saga Bacardí
01819
ESCRITURA POR SEÑORIA EN LA DIVISIÓN DE TIERRAS, HACIA CAYETANO DE CANALS Y AMETLLER.


Sia notori com jo Cayetano Canals y Atmeller Baró de la Vallroja en Barcelona domiciliat con a fill hereu y successor de D. Juan Pau Canals y Martí Baró de la Vallroja en esta ciutat de Barcelona domiciliat mon pare, per en quant a mon interés. De mon grat y certa ciencia firmo per rahó de Señoria lo acte de divisió de part de compañía feta entre Josepha Mornau y Amat muller de Joseph Francisco Mornau comerciant, ciutadá de Barcelona com a hereva universal dels bens que foren de Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Salas botiguer de paños ciutadá de la mateixa, sa avia, Thomas Llimona comerciant y Pere Vermell fabricant de indianas los dos ciutadans de la referida ciutat ab la qual divisió la relatada Josepha Mornau y Amat prengué per sa part tota aquella pessa de terra campa de tinguda de quatre mojadas y una quarta poch mes o menos ab aygua corresponent per a regar ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias de aquellas anomenadas "Lo Clot" antes dividida en diferents pessas de terra que vuy se troban unidas, y reduhidas a Prat de indianas ab aygua per blanquejarlas ab unas casas en ellas construidas que esta situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona y en lo lloch dit "Camp de Sant Martí" prop Lo Pont de la Llacuna, vuy de la Granota. La qual pesa de terra se te per mi com a succehint al mencionat D. Joan Pau Canals Baró de la Vallroja, mon pare, al cens, penció cent quinse lliuras moneda barcelonesa compresa la corresponció tots anys pagadoras als trenta de Abril tot mes llargament designat, y confrontat en lo acte de dita divisió rebut en poder del notari avall escrit als divuit de Novembre mil setcents noranta tres. Salvats ls censos, y lluhismes y demes drets dominicals a mi tal vegada deguts y no pagats. La qual firma fas en la ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Mars del any del Naixement del Señor de mil setcents noranta y sinch. Essent presents per testimonis Agustí Roca perruquer y Joan Vera de familia de dit Señor Baró los dos en la present ciutat de Barcelona habitants.
El Baró de la Vall-roja, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari qui afirmo coneixer a dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.