Saga Bacardí
01820
ESCRITURA DE VENTA DE CENSAL HACIA JOSEFA AMAT Y MIQUEL, POR CAYETANO DE CANALS Y AMETLLER.


Sia notori com jo D. Cayetano de Canals y ATmeller Baró de la Vall-Roja en la ciutat de Barcelona domiciliat. Attenent y conciderant que ab acte rebut en poder de Joan Fonrodona difunt notari publich real collegiat de número de esta ciutat als trenta de Abril de mil setcents vuitanta tres D. Joan Pau Canals y Martí Baró de la Vall-Roja en dita ciutat domiciliat feu establiment perpetuo a favor de Llorens Rossiñol sastre ciutadá de la mateixa de una pessa de terra campa ab aygua corresponent pera regar en la qual están construidas unas casas detinguda o sembradura quatre mojadas, y una quarta poch mes o menos antes dividida en diferents pessas de terra vuy unidas anomenadas "Lo Clot" situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals en lo lloch dit "Camp de Martí", prop lo Pont de la Llacuna, vuy de la Granota a cens de cent quinse lliuras en Señoria mitjana annuals pagadoras en lo dia trenta de Abril, y ab entrada de tres mil vuit centas vint y nou lliuras deu sous moneda barcelonesa del qual establiment lo referit Llorens Rossiñol feu regoneixensa, y admisió de bona fe a favor de la Compañía formada entre Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Sala botiguer de paños, Thomas Llomona comerciant y Pere Bermell fabricant de indianas tots ciutadans de esta ciutat bais lo nom de "Pere Vermell & Cia." ab altre acte rebut en poder de dit Joan Fontrodona notari als sis de Maig de mil setcents vuitanta tres. Attenent finalment, y conciderant, que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als divuit de Novembre mil setcents noranta tres. Josepha Mornau y Amat muller de Joseph Francisco Mornau comerciant, ciutadá de Barcelona com a hereva de Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Salas botiguer de paños de esta ciutat, avia lo mencionat Thomas Llomona, y Pere Vermell los tres socios o companys de la societat establerta y corrent en esta ciutat baix lo nom de "Pere Vermell & Cia". feren divisió de part de la referida compañía y entre altres cosas de la sobre especificada pessa de terra la qual acepta per la part la referida Josepha Mornau y Amat ab los pactes y condicions contenguts en lo acte de divisió y entre aquells lo de haver de satisferme lo cens que dalt se menciona com tot lo referit es mes llargament de veurer en dit acte de divisió. Y com per pagar las quantitats avall escritas no hage trobat medi menos daños a mos bens que lo de la present venda, y absolució. Per só, per pagar y satisfer a Pere Campers mestre de casas ciutadá de Barcelona la quantitat de nou centas setse lliuras tretse sous, y quatre diners moneda barcelonesa que son a cumpliment de dos mil set centas lliuras y estas per las obras fetas de orde dels Señors D. Joan Pau Canals Baró de la Vall-Roja desde lo any mil setcents setanta, fins lo any mil setcents vuytanta sis, que consisteixen en haver fet la casa xica de la part del portal Nou la que dona pasadis a la fabrica la que era vella tirarla a fterra y ferla a quatre pisos fenthi las necesarias en lo pla terreno per dita casa, y treballadaors de la fabrica gran traurer los talers de las quadras, y enrajolar lo pla terreno, y arrebosaro, y fer dos pessas en la casa de dits Señors una per Capella, y altre per estudi o escriptori de despaix en la part del carrer den Cortinas en tot lo sobre dit se ha empleada la expressada quantitat.
Item. y finalment: per pagar y satisfer a Jaume Vilanova botiguer de paños, ciutadá de dita ciutat setcentas sinquanta lliuras a cumpliment de aquellas mil doscentas sinquanta vuit lliuras, quinse sous y deu diners y dels gastosa que me trobo condemnat pagarli ab auto provehit als trenta de Juliol proxim passat y del corrent any per lo Illustre Señor D. Gaspar Jover y Yeres del Concell de Sa Magestat son Ministre honorari en lo crimen de la Real Audiencia del present Principat, Alcalde major primer de tercera clase subdelegat del tribunal de Bans Mostrencos vacants y ab intestat en vista dels autos vertents entre lo fiscal de dit tribunal, y lo expresat Vilanova actuari Joseph Ignasi Lluch notari publich y altre dels del tribunal Real ordinari de aquesta ciutat. Y al pago de dita quantitat junt ab la infra major partida se troba lo referit Vilanova condemnat ab altre auto provehit per dit Illustre Señor Alcalde major en merits dels mateixos autos als dos Maig proxim passat y del corrent any per trenta nou annualitats del cens de deu lliuras set sous corresponent als hereus o successors de Da. Joana Armengola y del altre cens de penció quaranta lliuras que deuhen percibir los hereus o successors de D. Joseph de Barutell y Da. Maria de Barutell Mercer y Vilar conjuges als quals dos censos están subjectes las casas que dit Vilanova poseheix en aquesta ciutat y carrers nomenats dels Cambis Nous, y Vells y dels Agullers en virtut dels establiments que de ellas li feu lo dit Señor D. Joan Pau Canalss y de Martí Baró de la Vall-Roja en dita ciutat domiciliat mon difunt Señor pare ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Rouda notari publich real collegiat de número de Barcelona als nou Setembre de mil setcents vuitanta. Y en forsa del ultim citat auto y desijant obtemperar a est dit Vilanova en divuit Maig proxim passat, y del corrent any depositá en la administración general de correus de aquesta ciutat mil trescentas nou lliuras dos diners per dos terceras parts de aquellas, mil nou centas sexanta tres lliuras tretse sous a que se trobá condempnat com es de veurer del recibo que li firmá son administrador produhit en dits autos. Y de la prop dita quantitat tinch jo de pagar las mencionadas mil doscentas sinquanta vuit lliuras quinse sous per las pencions de dits dos censos vensudas antes de la firma del calendat establiment junt ab los gastos en virtut de la evicció promesa en aquell per dit mon Señor pare debentse per la puntualitat despacharme lo mandato corresponent com ab tota individuació es de veurer en lo sobre citat auto de trenta Juliol proxim passat, y altrament pe ocorrer a mas urgencias no e trobat medi menos daños a mos bens, que lo de la present venda y absolució.De mon grat y certa ciencia per mi y los meus hereus, y successors vench y absolch a la sobre dita Josepha Marnau y Amat muller de Joseph Francisco Mornau y Prats encarque ausent y per ella present, y astipulant lo notari avall escrit, y als seus y a qui voldrá perpetuament, cent lliuras en penció junt ab tot lo domini mitjá, firma, fadiga de trenta días, y demes drets al Señor mitja competents de aquell cens de penció cent quinse lliuras compresa la corresponció sobre mencionat que tos anys en lo sobre expressat termini la mateixa Josepha Mornau y Amat per los titols avall escrits me fa, y presta per rahó de tota aquella pessa de terra campa de tinguda quatre mojadas, y una quarta poch mes o menos ab aigua corresponent pera regar ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias de aquellas anomenada "Lo Clot" antes dividida en diferents pessas de terra que vuy se troban unidas, y reduhidas a Prat de indianas ab aygua per blanquejarlas ab unas caas en ella contiguas que en virtut del sobre calendat acte de divisió te y posseheix en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territorio de esta ciutat, y en lo lloch dit Camp de Sant Martí prop lo Pont de la Llacuna, vuy anomenat de la Granota en la qual pessa de terra se entra per terras que foren de Miquel Garreta botiguer de la expressada Parroquia en virtut de pacte expres continuat en la venda perpetua firmada per lo mateix Miquel Garreta a favor de D. Francisco de Clota y de Texidor en Barcelona domiciliat ab acte rebut segons se assereix en poder de Francisco Albiá notari publich de número de Barcelona al primer de Febrer mil setcents quaranta vuit ab lo qual pacte dit Garreta prometé donar camí per sas terras per entrar, y eixir de dita pessa de terra aixi ab carretas y anilams com altrament. Y si be es veritat que dita pessa de terra al temps del precalendat establiment de ella fet per lo nomenat D. Joan Pau Canals sols se trovaba ab aygua pera blanquejar las pessas de indianas, y no pera regar com expresaba dit establiment pues que lo establiment de la facultat de usar y valerse de las ayguas fet per lo Illustre Señor Intendent General del present principat a favor de Esteve Canals ab acte rebut segons se diu en la escrivania major de la Real Intendencia ab intervenció de Vicens Simón notari publich de número de Barcelona, y Escrivá major de ella als onse de Juliol de mils etcents sinquanta y sis, estaba limitat a dit efecte de blanquejar pessas de indiana pero al present se troba dita pessa de terra també ab aygua de la assequia madriguera pera regar, y per blanquejar indianas debent pendrer dita aygua despues de haver usat de ella per lo blanqueix de indianas, Bernat de las Casas en virtut de la facultat establerta per lo Illustre Señor Intendent de est Principat a favor del sobre nomenat Sebastiá Salamó ab acte rebut en la escrivania de dita Real Intendencia ab intervenció de dit Vicens Simón notari als disset de Desembre de mil se4tcents sinquanta y sinch, venuda dita facultat per Sebastiá Salamó fabricant de indianas ciutadá de la present ciutat, a favor del Magnifich Dr. en drets Domingo Buch en esta ciutat domiciliat, ab acte rebut en poder de Francisco Comelles notari publich de número de la mateixa ciutat als set de Juny mil setcents vuitanta sis de la qual venda lo referit Dr. Domingo Buch fe y regoneixensa, y cessió a favor del expressat Pere Vermell ab altre acte rebut en poder de dit Comelles notari als sis de Mars de mil setcents vuitanta set. Y se te dita pessa de terra per mi a cens de las expressadas cent lliuras francas de corresponciò com del dia present en avant en virtut de la present venda y absolució quedará lo mateix cens junt ab tota sa señoria mitjana, y demes drets a dit cens annexos ,extinct, y absolit, y al domini útil de dita pessa de terra aplicat y consolidat, y per conseguent dita Josepha Mornau y Amat tindrá la referida pessa de terra de vuy en avant per los hereus o successors de Barthomeu Amat botiguer de telas ciutadá de la present ciutat com a succehint al referit D. Francisco Clota y Texidor en virtut de donació del infrit cents y domini a cens de quinse lliuras tots anys pagadoras lo dia set de mars, Qui o tenen y junt ab las terras possehidas per los hereus o successors de dit Miquel Garreta com y també lo Mas Casa o Alou en que son fundadas las casas fins a las arenas del Mar per lo Rnt. P. Prior y Convent de Nostra Señora de Montalegre, orde de la Cartuxa succehint a Geronima Trias, y Tudó muller de Bernat Trias sastre ciutadá de Barcelona a cens tant per la dita pessa de terra com per los dits altres honors possehits per los hereus o successors de dit Garreta de quaranta tres lliuras barcelonesas tots anys en dos terminis pagadoras a saber la mitat en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny, y la altre mitat lo dia vint y quatre de Desembre, lo qual cens fan y prestan los hereus y successors del referit Miquel Garreta en virut del pacte aposar en la sobreditada venda feta per dit Miquel Garreta a favor del expresat D. Francisco Clota sobre calendada. Empero tot lo dit cens es salvo y segur tant sobre la designada pessa de terra, com sobre los demes honors possehits per dit Miquel Garreta. Y dits Rnts. P. Prior y Convent tenen la mateixa pessa de terra per lo Noble Señor D. Jaume Joan de Vilallonga, Trullols, Sant Joan, y de Homs en la ciutat de Palma del Regne de Mallorca domiciliat com a succehint al Magnifich D. Hugo de Sanjoan donsell en Barcelona domiciliat succehint est al Magnifich Niculau de Sanjuam y Alsina son pare qui havia succehit al Magnifich Guillem Ramirez y Aones y baix son domini y alou a cens en temps passat de una quartera y mitja de forment mesura vella de Barcelona, y a prestació de decima tots fruits de dita pessa de terra, y vuy per reducció, y compensació de dita decima, y de la referida una quartera y mitja de forment se pagan a dits Señors de Vilallonga tres lliuras, y deu sous barcelonesos annuals en lo dia de Sant Pere y Sant Feliu del mes de Agost. Y las facultats de valerse de las ayguas per lo blanqueix de indianas y riego de dita pessa de terra, se tenen pe rlo Rey Nostre Señor (que Deu guarde) y baix son domini, y aloy a saber es la que fou establerta a dit Esteva Canals a cert anuo cens, y la que fou establerta a favor del mencionat Sebastiá Salamó a cens de sis sous de dita moneda barcelonesa annualment pagados als disset de Desembre. La qual facultat no pot reestablirse per quedar prohibit en lo acte de establiment de ella sobrecalendat. Y se ha de saber que la dita pessa de terra junt ab lo Mas o casa y altres honors possehits per lo referit Miquel Garreta se tenían en Señoria mitjana per Chatarina Roig viuda en segonas nupcias de Jaume Tudó sastre ciutadá de Barcelona la qual Señoria mitjana segons se assereix fou venuda, y absolta. Y confronta la dita pessa de terra a llevant ab terras de D. Anton de Subirá; a migdia ab terras de Anton Garreta hortolá; a ponent ab terras de Barthomeu Jordá comerciant que foren del Magnifich Anton Pongem ciutadá honrat de Barcelona; y a tremuntana part ab terras de dit Barthomeu Jordá que foren del mateix Pongen, y part ab terras de Felix Prat comerciant matriculat, que foren de Celdoni Plaxats hortolá tots ciutadans de Barcelona. Y me especta lo sobre dit cens, com a hereu universal del mencionat D. Joan Pau Canals mon pare per est instituhit ab son ultim y valido testament, que fey u firmá y clos entregá al referit Joan Fontrodona y Rovira notari als nou de Novembre mil setcents vuitanta quatre, y despres de sa mort fou per lo mateix notari obert y publicat als vint y quatre de Octubre mil setcents vuitanta sis. A dit mon pare espectaba en virtut de establiment per ell a favor de Llorens Rossiñol sastre de esta ciutat fet ab lo sobrecalendat acte de establiment. Y dita pessa de terra al expressat mon pare espectaba com a hereu universal de D. Esteva Canals en Barcelona domiciliat per est instituhit ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder de Anton Duran y Quatrecasas notari pubich de esta ciutat, als vint ynou de Juny de mil setcents sinquanta sinch. Y despues de sa mort fou per lo mateix notari llegit, y publicat als vint y dos Octubre de mil setcents sinquanta sis. Y a dit D. Esteva Canals espectaba la mateixa pessa de terra en virtut de establiment a son favor firmat per D. Francisco de Clota y de Teixidor ab acte rebut en poder de Joseph Cols notari publich de la mateixa ciutat als set de Mars de mil setcents sinquanta quatre. La qual venda y absolució fas aixi com millor en dret tinga lloch extrahent lo dit cens que vench, y absolch de mon domini, y poder transferintlo en domini de la expressada Josepha Mornau y Amat aixi que de vuy en avant tinga y possehesca la designada pesa de terra franca de la prestació de ditas cent lliuras del referit cens, prometent no demanarli las ditas cent lliuras ni per rahó de ellas convenirla en judici, o extrajudialment per motiu alcun imposanme sobre los mateixas cent lliuras y son domini, cilenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanarli cosa mes per ellas cedinli tots mos drets y accions en virtut dels quals possehesca la dita pesa de terra franca de la prestació de la annualitat del cens y son domini ab lo present venut y absolt conferintli perço tot mon poder sens limitació. Salvats los drets dominicals dels Señors sobre expressats, y Salvat també lo lluhisme als mateixos competents. Lo preu de la present venda, y absolució es dos mil noucentas lliuras moneda barcelonesa, del qual preu en virtut de facultat que ab lo present dono y concedesch a dita Señora compradora, se retingdrá esta mil siscentas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre, a efecte de pagarlas als acrehedors en lo exordi mencionats per las causas y rahons en lo mateix contengudas dels quals acrehadors en lo temps de la paga recobrará apochas ab cessió a son favor pera de fensar la present venda, y absolució contra qualsevols personas, volent, y concentint que pagadas las sobre ditas quantitats succehescan dita compradora, y los seus en lo lloch y dret dels referits acrehedors y los compatescan las mateixas prioritats de temps milloria de dret, y demes preeminencias y prerrogativas que competeisen als expressats acrehedors, y las mateixas que los competirían si las sobre ditas quantitats no los fossen satisfetas constituhintlos per est efecte procuradors meus com en cosa propria. Y las restants mil doscentas trenta tres lliuras sis sous y vuit a cumpliment del preu de la present venda, y absolució confesso rebrer en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, y de estas, y de las sobre ditas mil siscentas sexanta sis lliuras tretse sous y quatre ab lo present firmo la corresponent apocha confessant tenirlas rebudas en lo modo sobre expressat, per lo que renunciant a la excepció de no ser dit preu aixi convingut no rebut a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just preu y a tot altre dret o lley que afavorirme puga dono y cedesch a la mateixa Josepha Mornau y Amat tot quant lo cens venut y absolt podría valer mes del preu sobredit. Mes avant prometo esta venda y absolució ferli valer, y tenir la dita pessa de terra possehir franca de la prestació de las referidas cent lliuras, y estarli sempre de ferma y legal evicció, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interessos, y despesas. Y com en la heretat y bens que foren del sobre dit D. Joan pau Canals mon pare de la qual herencia y bens es lo predit cens que ab lo present vench y absolch, estiga subjecte al vincle per lo expresat mon pare ordenat ab son citat testament, tinga en ella entre altres lo de llegitima per dret natural, y la quarta trabellianica per dret de institució a mi degudas en la qual llegitima dit difunt mon pare no pogué posarmi gravamen, y en la trabellianica encaraque podía, no la prohibí detraurerla. Per tant desitjant la major seguretat de dita compradora, y dels seus accepto, y prench las sobre ditas dos mil nou centas lliuras a bon compte de las sobre ditas mal legitima y quarta traballianica, y altre qualsevol dret a mi espectant en los bens de dit mn pare reservantme empero lo reliqui de aquells, lo qual per cumplir las sobre ditas cosas especialmente obligo e hipotec donant, y concedint a dita compradora y als seus per causa de la present venda y absolució, y de las sobre ditas dos mil nou centas lliuras, que son lo preu de ella tots mos drets, y accions a mi competents, y espectants, tant sobre lo expressat cens com sobre los demes bens, que foren del referit mon pare fins a la quantitat de las mencionadas dos mil nou centas lliuras, que son lo preu de esta venda, y absolució en virtut dels quals drets, y accions puga la mateixa Josepha Mornau, y Amat, y los seus tenir y possehir la predita pessa de terra, franca de la prestació del expressat cens, y defensarla contra qualsevols personas, y bens y en cas de evicció si se seguirá puga la mateixa Josepha Mornau y los seus recobrar, de mi y dels meus las sobreditas dos mil noucentas lliuras, que son lo preu de la present venda y absolució, y altrament usar de dits drets, y accions cedits en judici, y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte procuradors meus com en cosa propria. Renunciant en virtut del jurament avall escrit a la lley si dicabus emptor cod. Comunia de legatis, y a la lley si fundum códice de evictionibus, y a altre qualsevol a estas cosas obviant. Y generalment sens perujudici de dita especial obligació obligo tots mos bens, y drets mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu que primerament se dega passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y altre dient que quant lo acreedor pot satisfersed e la cosa especialmente hipotecada no pose la ma a altre cosa y a qualsevol altre dret, y lley que afavorirme puga. Y per major firmesa de tot lo sobre estipulat. Prometo, y juro a Deu Nostre Señor y a los Sants quatre Evancelis en ma y poder del notari avall escrit, no sols que contra las sobreditas cosas no faré ni vindré per causa o rahó alguna, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre expresats ni de sos drets. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis días proxims altrament no ha de donar fe en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Octubre del any del Señor de mil setcents noranta sinch. Essent presents per testimonis Joseph Joner y Felix Abreu los dos escrivents en Barcelona habitants.
El Baró de Vall-Roja, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que a firmo coneixer a dit otrogant, y que ha firmat de sa ma.