Saga Bacardí
01821
ESCRITURA DE PAGO A VILANOVA, POR CAYETANO DE CANALS Y AMETLLER.


Sia notori, com jo Jaume Vilanova botiguer de paños, ciutadá de Barcelona. De mon grat ycerta ciencia firmo apocha a Josepha Mornau y Amat muller de Joseph Francisco Mornau y Prat comerciant ciutadá de esta ciutat encaraque ausent, y per ella present y estipulant lo notari avall escrit pagant per D. Cayetano Canals y de Atmeller Baró de la Vall-Roja en la present ciutat de Barcelona domiciliat, y de aquellas dos mil noucentas lliuras barcelonesas, que son lo preu de la venda y absolució per lo referit Señor Baró de la Vall-Roja a favor de la expressada Josepha Mornau y Amat feta de aquell cens franch de corresponció de cent lliuras de penció junt ab sa Señoria mitjana que tots anys als trenta de Abril dita Josepha Mornau al expressat D. Cayetano Canals feta y prestaba per rahó de tota aquella pessa de terra campa ab aygua corresponent pera regar en la qual están construidas unas casas detinguda de sembradura quatre mojadas y una quarta poch mes o menos antes dividida en diferents pessas de terra vuy unidas anomenada "Lo Clot" situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals en lo lloch dit Camp de Sant Martí prop lo Pont de la Llacuna vuy de la Granota llargament especificat en lo acte de dita venda y absolució rebut en poder del notari avall escrit lo dia present y en virtut de facultat per dit venedor a la sobredita comrpadora ab lo precalendat acte de venda y absolució donada, y concedida y del pacte de la cessió avall escrita. De la quantitat de setcentas sinquanta lliuras, moneda barcelonesa, que son la cumpliment de aquellas mil doscentas sinquanta vuit lliuras quinse sous y deu diners, y dels gastos a que dit Baró de la Vall-Roja se trovaba condemnat pagarme ab auto provehit als trenta Juliol prop passat y del corrent any per lo Illustre Señor D. Gaspar Jover y Terés del Consell de Sa Magestat son Ministre honorari en lo primer d ela Real Audneicia del present Principat Alcalde major primer de tercera clase, y sibdelegat del Tribunal de Bens Mostrencos vacants, y ab intestat en vista dels autos vertents entre lo fiscal de dit Tribunal, y jo actuari Joseph Ignasi Lluch notari publich y altre dels tribunal Real ordinari de esta ciutat y al pago de dita quantitat junt ab la infra major partida me trobo condemnat ab altre auto provehit per dit Illustre Señor Alcalde major en merits dels mateixos autos als dos Maig cerca passat y del present any per trema nou annualitats del cens de deu lliuras set sous corresponent als hereus, o successors de Da. Joana Armengola y del altre cens de penció quaranta lliuras que deuhen percivir los hereus o successors de D. Joseph de Barutell y Da. Maria de Barutell Mercer y Vilar conjuges als quals dos censos están subjectes las casas que possehesch en aquesta ciutat y carrers anomenats dels Camis Vells y Nous, y dels Agullers en virtut del establiment que de ellas me feu D. Joan Pau Canals y Martí Baró de la Vall-Roja en esta ciutat domiciliat ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roura notari publich real collegiat de numero de Barcelona als nou Setembre de mil setcents vuitanta. Y en forsa del ultim citat auto, y desigjant obtemperar a est jo dit Vilanova en divuit Maig proxim passat, y del corrent any depositi en la administración general de correus de aquesta ciutat mil trescentas nou lliuras dos diners per dos terceras parts de aquellas mil noucentas sexanta tres lliuras tretse sous que me trobí condemnat com es de veurer del recibo que me firmá lo dit administrador de la expressada administración de correus produhit en dits actes, y de la prou dita quantitat lo mencionat Baró de la Vall-Roja devia pagar las referidas mil doscentas sinquanta vuit lliuras quinse sous per las pencions de dits dos censos vensudas antes de la firma del calendat establiment junt ab los gastos en virtut de la evicció promesa en aquell per dit D. Juan Pau Canals deventseli per la puntualitat a dit Señor Baró de la Vall-Roja despachat lo mandato corresponent com ab tota individuació es de veurer en lo sobre citat auto de trenta Juliol prop passat. Lo modo de la paga de las sobre ditas set centas sinquanta lliuras es que confesso rebrer de dita Josepha Mornau en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimoni avall escrits per mans de tercera persona. Y aixi en testimoni de ditas cosas no sols firmo la presenta pocha sino també sens emperó evicció alguna cedesch a dita Josepha Mornau y Amat y als seus tots los drets, y accions a mi competents per rahó del sobre dit mon credit contra lo expressat Baró de la Vall-Roja y dels seus en virtut dels quqals drets y accions y cedits puga ditaJosepha Mornau defensar la mencionada venda y absolució contra qualsevols personas y altrament usar de dits drets y accions cedits en judici, y fora de ell com millor li convinga, y fer tot lo demes que jo podría fer y executar antes de la presenta pocha y cessió constituhintla per est efecte procuradora mia com en cosa propria. Tot lo que fou et en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Octubre del any del Señor de mil setcents noranta sinch. Essent presents per testimonis Joseph Janer y Felix Abreu escrivents en Barcelona los dos habitants.
Jaume Vilanova, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari qui afirmo coneixer a dit otorgant y que ha firmat de sa ma.

De parte del Señor D. Antonio Esponera juez de primera instancia del distrito de San Bertran de esta ciutat, y en virtut de lo mandado por S.S. con proveido de tres del actual en meritos de los autos que Da. Maria Dipell sigue contra D. Pablo Agustin de Gomís, en los que forma parte Da. Rosa de Canals, declarada pobre de solemnidad. Se dice y manda al escriano de esta ciudad D. Constantino Gibert, como a regentando los manuales de D. Francisco Juan Elias y Bosch, libre en forma de pobre la ---imonio de la apoca firmada per Jaume Vilanova a favor de Da. Josefa Mornau y Amat a los trece de Octubre de mil setecientos novanta y cinco, ante el citado escribano Elias y Bosch, y ----lo entrega a la nombrada Da. Rosa de Canals a cuya instancia se -ude al presente, o a su legitimo apoderado. Dado en la ciudad de Barceloeinte y uno de Julio de mil ochocientos cuarenta y seis.
Por indisposición del escribano D. Jospe Gros, Francisco Gallisá escribano.