Saga Bacardí
01822
ESCRITURA DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE CASA EN PORTAL NOU HACIA CAMPETS, POR CAYETANO DE CANALS Y ATMELLER.


Sia notori com jo Pere Campets mestre de casas, ciutadá de Barcelona, De mon grat y certa ciencia firmo apocha a Josepha Mornau y Amat muller de Joseph Francisco Mornau y Prats comerciant, ciutadá de esta ciutat, encaraque ausent, y per ella present y estipulant lo notari avall escrit, pagant per D. Cayetano Canals y de Atmeller Baró de la Vall-Roja en la present ciutat de Barcelona domiciliat, y de aquellas dos mil noucentas lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda y absolució per lo referit Señor Baró de la Vall-Roja a favor de la expresada Josepha Mornau y Amat feta de aquell cens franch - cent lliura sjunt ab sa señoria mitjana, que tots anys als trenta de Abril la referida Josepha Mornau y Amat a dit Sr. Cayetano de Canals feia y prestaba per rahó de tota aquella pessa de terra campa ab aygua corresponent pera regar en la qual esta construidas unas casas de tinguda o sembradura quatre mojadas y una quarta poch mes o menos antes dividida en diferents pessas de terra vuy unidas anomenada "Lo Clot" situada en dita Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona en lo lloch dit lo Camp de Sant Martí, pro lo pont de la Llacuna vuy de la Granota tot llargament designat y especificat en lo acte de dita venda y absolució rebut en poder del notari avall escrit lo dia present y poch antes deest, y en virtut de facultat, per dit venedor a la expressada compradora ab lo precalendat acte de venda y absolució donada yconcedida, y del pacte de la cessió avall escrita. De la quantitat de nou centas setse lliuras tretse sous y quatre diners moneda barcelonessa, que son a cunpliment de ds mil setcentas lliuras, y estas per las obras fetas per ordre del Señor D. Joan Pau Canals Baró de la Vall-Roja en esta ciutat domiciliat, pare de dit D. Cayetano Canals desde lo any mil setcents setanta fins lo any mil setcents vuitanta sis, que concisteixen en haver fet la casa xica de la part del carrer del Portal Nou la que dona pasadis a la fabrica la que era vella tirarla a terra y ferla a quatre pisos fenthi las necesarias enlo pla terreno per dita casa y treballadors de la fabrica gran, traurer los talers de las quadras, y enrajolar lo pla terreno, y arrebosaro y fer dos pesas en la casa de dit Señor una per capella, y altre per estudi, o escriptori de despaitg en la part del carrer den cortinas en tot lo sobredit se ha empleada la expressada quantitat, com las altres mil setcentas viutanta tres lliuras sis sous, y vuit las tinga rebudas de dit Señor D. Joan Pau Canals com consta de diferents recibos per ni a son favor firmats. Lo modo de la paga de las sobre ditas nou centas setse lliuras tretse sous, y quatre, es que confesso rebrer de dita Señora compradora en diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, y aixi en testimoni de ditas cosas, no sols firmo la present apoca, sino també sens empero evicció alguna, cedesch a dita Josepha Mornau y Amat, y als seus tots los drets, y accions a mi competents per rahó del sobre dit mon credit contra lo expresat Señor Baró de la Vall-Roja y sos bens en virtut dels quals drets, y accions cedits puga dita Josepha Mornau defensarl la mencionada venda y absolució contra qualsevols personas y altrament usar de dits drets y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga, y fer tot lo demes que jo podría fer y executar antes de la presenta pocha, y cessió constituhintla per est efecte procuradora mia com en cosa propria, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Oxtubre del any del Naixament del Señor de mils etcents noranta sinch. Essent presents per testimonis Joseph Janer y Felix Abreu los dos escrivents ne Barcelona habitants.
Pera Campets, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.