Saga Bacardí
01829
PAGO DE DEUDA DE MAUNER HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori, com jo Anton Nadal y Darrer comerciant de la present ciutat de Barcelona. De mon grat, y certa sciencia firmo apoca a Joseph Domingo Galup, comerciant de Barcelona y Maria Teresa Galup, Pitxot y Ferret, conjuges en nom de usufructuari y proprietaria respective, encaraque ausents, y lo notari avall escrit, com a publica persona per ells present, pagant per Joan Mauner comerciant ciutadá de Barcelona, y de aquellas dotse mil lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda perpetua per dit Joan Mauner als expressats conjuges Galup Pitxot y Ferret feta y firmada, de unas casas ab sis portals fora obrint so es tres en lo carrer de Sant Pere Mes Baix, y tres en lo carrer de Montjuich de la present ciutat, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als vint y nou Juny del corrent any en virtut de facultat per dit venedor als expressats compradors donada, y concedida ab lo acte de delegació, que dit Mauner ha firmat a mon favor en poder del notari avall escrit lo dia vint y sinch dels corrents, y de la cessió de drets que avall se continuará de la quantitat de trescentas sinquanta tres lliuras, sis sous, y vuit diners a cumpliment de sinch centas trenta lliuras, diset sous, y sis diners que dit Mauner me está debent, y me prometí pagar y donar ab la concordia firmada per mi y altres acrehedors de aquell rebuda en poder del notari avall escrit als tretse Febrer mil setcents setanta vuit, com de las restants cent vuitanta lliuras, deu sous, y deu diners, ne hage fet gracia y condonació. Lo modo de la paga de ditas trescentas sinquanta tres lliuras, sis sous, y vuit diners, es que aquellas confesso rebrer per medi de partida a mon favor feta per dits conjuges Galup Pitxot y Ferret en lo diposit de la Sagristia del Colegi de Sant Sever de la present ciutat, ab intervenció del notari avall escrit als vint y nou dels corrents, la qual lloho y aprobo ab la present. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleis de la entega, y demes del dret, no sols otorgo la present apoca, sino que també cancello, y anullo lo sobre dit calendat acte de concordia, de manera que en lo venider no puga aprofitar mes ami ni als meus, ni dañar a dit Mauner, ni als seus en quant empero al interes de dits conjuges compradors, eo per lo efecte de defensar la infrascrita cessió quede en sa forsa, y valor, y sens evicció ni obligació alguna de mi no mos bens, cedesch als referits conjuges compradors y als seus tot los drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada, en virtut del que pugan dits conjuges defendar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dit Joan Mauner, y altres qualsevols personas que en sos bens pretengan tenir interes, y recobrar dita quantitat pagada en cas de evició judici de acrehedors, o altre si se seguirá. Y altrement usar de dits drets, y accions en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos procuradors meus com en cosa propria. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció.En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta dos. Y dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essen presents per testimonis D. Anton Angli en esta ciutat domiciliat, y Anton Llobregat, escrivent en la mateixa ciutat.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.