Saga Bacardí
01836
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DE LOS PI HACIA MARIA MIQUEL Y DARRER.


Sia a tots notori, com nosaltres Joseph Ignasi Pi comerciant ciutadá de Barcelona y Josepha Pi y Miquel conjuges. De nostre grat y certa sciencia firmam apoca a Maria Miquel y Darrer viuda de Miquel y Sales botiguer de paños, ciutadá de Barcelona nostre sogre, y mare resepctive encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ella present de la quantitat de setcentas lliuras barcelonesas que son per la quinta paga de semblants que dita Maria Miquel en prometé donar, a mi dita Josepha Pi tots anys durant los deu de la concordia que jo dit Joseph ignasi firmí ab mos acreadors en poder del notari avall escrit als set Abril mil setcents setanta vuit, per ma subvenció y subsistencia, y de nostres fills, y fillas, y familia. Lo mood de la paga d e ditas setcentas lliuras es que aquellas jo dit Joseph Ignasi Pi, de voluntat y concentiment de la expressada muller mia confeso haver rebut de dita Maria Miquel y Darrer en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats de que dita Maria Miquel te firmats dotze distincts recivos a son favor que vull vingan compressos ab la present apoca per que de una mateixa quantitat no aparegan duplicats resguarts. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia lley de la entrega y demes del dret otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als diset dias del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y tres. Y dit otrogants (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Anton Llobregat y Pau Armenteras escrivents en esta ciutat habitants.
Joseph Ignasi Pi, Josepha Pi y Miquel, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notario.