Saga Bacardí
01837
ESCRITURA DE VENTA DE CASAS EN RECH CONTAL, DE SALA A ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona, als dinou días del mes de Setembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta, y tres.
En nom de Deu. Sia a tots manifest com jo Joseph Sala, y Vivé fabricant de indianas, ciutadá de Barcelona.
Primo: per lluhir y quitar a la Rnt. M. Abadessa, y Convent de Religiosas de Nostra Señora de Jerusalem de la present ciutat tot aquell censal de preu dos mil lliuras, y penció sexanta lliuras, que tots a´ñs als dos días del mes de Novembre los fas y presto.
Item: pe rlluhir y quitar al Rnt. Vicari perpetuo y Comunitat de Pbres, de Sant Just y Sant Pastor de la mateixa present ciutat aquell altre censal de preu cent seixanta nou lliuras, y deu sous, y pensió vuy sinch lliuras, un sou, y vuyt diners, que tots añs en cert termini los fas, y presto.
Item: inseguint lo per mi promes ab la transacció y concordia, que ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roure notari publich, real collegiat de número de esta ciutat als dinou días del mes de Octubre del any prop passat de mil setcents vuytanta, y los firmí ab los acrehedors meus per rahó de las quantitats de diner, que contra mi acreditaban. Per pagar, y satisfer al Sr. Lluciá Quadradas, eo a sos hereus o successors cent noranta quatre lliuras, y dis diners.
Item: al Señor Miquel Angel Franch de nació Maltés nou centas nou lliuras y tres sous.
Item: al Señor Domingo Pual calzeter tres centas vint y sinch lliuras, divuyt sous y quatre diners.
Item: al Señor Lluis Pelaei de nació Maltes cent quaranta y dos lliuras once sous, y sis diners.
Item: al Señor Pere Mas comerciant matriculat, cent una lliura, set sous u quatre diners.
Item: al Señor Joan Salgado comerciant sinch centas, una lliuras nou sous y vuyt diners.
Item: a la Señora Da. Margarida Nadal viuta del Señor D. Ramon Nadal cent sinquanta y tres lliuras dotse sous.
Item: al Señor Joseph Ros comerciant cent sinquanta sinch y lliuras, divuyt sous y dos diners.
Ite: als Señors Nadal y Pou adroguers quaranta y sinch sous y quatre diners.
Item. Als Señors Jaume Cartedena y Nicolau Gimjaner ambos de nació Maltesa, doscentas quaranta lliuras dotse sous y quatre diners.
Item: al Señor Mariano Prat revenedor cent noranta y quatre lliuras divuyt sous y quatre diners.
Item: al Magnifich Sr. Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona dos centas sinquanta quatre lliuras, catorce sous y dos diners.
Item: al Señor Pere Coll negociant doscentas seixanta y vuyt lliuras, tretse sous.
Y finalment al Señor Salvador Barrera noranta vuyt lliuras dinou sous, y vuyt, a compte del que dits Señor con me respectivament acreditar. De ma espontanea voluntat y certa sciencia, per mi y los meus hereus y successors, vench, y per titol de venda concedesch al Señor Anton Nadal y Darrer ciuta de de Barcelona a estas cosas present, als seus, y a qui voldrá perpetuament. Una porció de terreno de poca elevació de terren cobert de teulada seca, y per medi de una tapia ab dos parets dividit, ab una casa de un pis al extrem deell, vuy en tres habitacions dividida que pasa correspon en lo carrer del Rech Condal, ab quatre portals fora obrints, lo un de ells, que es lo de devant casa en dit carrer del Rech Condal, y los altres tres, en lo carrer antiguament dit "La Triazuhiga" y vuy den "Cortinas" desde terra fins al cel, ab tots sons drets, y pertinencias suas universals, que per los titols avall escrits tinch y possehescg en esta present ciutat, y en dits respective carrer. Qual terreno a la part del detrás a dita casa contiguo antes eran jorts closos de parets, y eixida de aquella, y est junt ab la mateixa casa, Joaquim Guaytá jove hortolá, y Barthomeu Guaytá hortolá germans, los dos ciutadans també de dita ciutat, com a llegitims successors de Maria Angela Guaytá viuda de Miquel Guaytá també hortolá ciutadá de Barcelona, que después fou muller de Joseph Puget perayre, ciutadá de dita ciutat mare y fills firmada en poder de Thomas Casanovas, y Solans notari publich real collegiat de numero de Barcelona als divuyt días del mes de Octubre del any mil setcents y dotse se dividiren entre si, y de la divisió de ellas no se hagué razó en lo avall calendat establiment que Bruno Guaytá hortolá de las hortas del Portal Nou fill del dalt dit Barthomeu Guaytá y hereu dels bens y drets de aquell, otorgá de la part, y porció de dita casa, hort y eixidam que per medi de ka mencionada prop dita divissió prengue per sa part lo indicat Barthomeu Guaytá, pues en aquell se designaren enterament totas las ditas cosas, com si divisió alguna no hagues preccehit de ellas, y en la mateixa conformitat, que totas juntas, y unidas, (com entonces se encontraban), foren designadas en o establiment de ellas que lo Magnifich Mathias de Sant Joan donzell en la present ciutat domiciliat otorgá a favor de Agustí Teixidir (a qui succehiren dits germans Joaquim y Barthomeu Guaytá) ab acte rebut en poder de Lluis Colell difunt notari publich de Barcelona als vint y sis días del mes de Maig del any mil sis cents quaranta y hu, y unicament después de las tres designias se limita, y se feu demonveraci´ço a palms, y cana de la porció de terreno que lo prenotat Bruno Guaytá tenia seu propri, y que intereseva, y podría ell establir. Y se te dita pessa ab la porció de terreno, que era hort o eixida de ella en lo avall calendat establiment en primer lloch designada, junt ab altres casas per los hereus, o successors del Magnifich Nicolau Vidal y Desplá, doncell en Barcelona domiciliat, a cens de tretse sous y sis diners tots añs en cert termini perpetuament pagadors. Qui las ditas cosas tenen junt ab la part, o porció del dalt designat terreno, que antiguament era hort clos de parets de diferents anbres plantat en lo mateix avall calendat establiment en tercer lloch designat, per lo Monastir y Convent de Sant Pere de las Puellas de Barcelona, eo per la Illustre y Molt Rnda. Mare Abadessa de dit Monestir en nom de aquell, y baix son domini, y alou. Se ha de saber que antes la prop dita casa, y porció de terreno a ella annexa, se tenía per dit Bruno Guaytá a cens de noranta lliuras imposadas ab lo sobrenominat, y avall calendat establiment, peró después ab vuyt distintas actes rebuts en poder de dit Joan Fontrodona y Roure notari, foren venudas y absoltas, junt ab lo domini a dit cens anexo a favor del indicat Joseph Sala y Vivé difunt pare meu, a saber es en quant a divuyt lliuras en pensió als vint y dos Novembre mil setcents setanta y dos. En quant a sis lliuras en pensió als vint y vuyt Janer mil setcents setanta y quatre. En quant a tres lliuras en pensió als dinou Juliol del mateix any mil setcent setanta y quatre. En quant a altres tres lliuras en pensió als vint y hu Dezembre també de mil setcentas setanta y quatre. En quant a altres tres lliuras en pensió als vint y hu Setembre de mil setcents setanta y sinch. En quant a altres tres lliuras en pensió als vint y set Desembre del mateix any mil setcents setanta y sinch. En quant a dotse lliuras en pensió als trenta Mars mil setcents setanta y sis. Y en quant a quaranta y dos lliuras en pensió als deu Febrer de mil setcents setanta y set. Se ha de saber també que antes la mateixa prop dita casa, y demes porció de dit terreno se tenia per Mathias de sanjoan doncell en Barcelona domiciliat a cens de vint lliuras barcelonesas tots años pagadoras en los terminis asaber la mitat lo dia vint de Janer, y la altre mitat lo dia vint de Juliol. Pero después ab diferents actes de venda y absolució lo ultim dels quals fou rebut en poder de Francisco Joseph Fontana notari publich de Barcelona als vuyt de Janer mil siscents quaranta y vuyt per dit Mathias de Sanjoan lo dit cens de vint lliuras junt ab la Señoria mitjana fou difinit y absolt, y al útil domini aplicat, y consolidat. Aixi mateix se ha de saber, que la dalt designadas casas sntiguament de común per lo Monestir o Convent de P.P. Predicadors de la present ciutat, succehint a Barthomeu Llorens causidich en cert dia del mes de Novembre, pero después fou fenut, y absolt a Joseph Fonoll apothecari ciutadá de Barcelona, a les hores pocessir de dita casa, y demes cosas sobreditas ab acte rebut (segons se assereix) en poder de Galceran Balaguer notari publich de Barcelona als nou días del mes de Juny del any mil sinch cents vint y tres. Y finalment se ha de saber que la casa y demes terreno que sobre se han designat se tenían en Señoría mitjana per los hereus, o succesors del Noble Señor D. Bernat Comas difunt, en la present ciutat popular, a cens de dotse lliuras, deu sous, y sis diners, annualment pagadors a saber es, la mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny, y la restant mitat lo dia de Nadal. Qual cens fou venut, y absolt per lo Molt Illustre y Noble Señor D. Dalmau de Queralt Compte de Santa Coloma, succehint a dit Noble Señor D. Bernat Comas, a favor del Magnifich Señor Nicolau de Sanjoan y Alsina, doncell, en la mateixa present ciutat domiciliat, ab acte rebut en poder de Antich-Servat notari publich de Barcelona lo dia vint y nou de Juliol de mil siscents vint y hu. La porció del dalt dit terreno que antiguament era hort clos de parets ab un portal en dit carrer de la "Triazuhiga", y vuy den "Cortinas", obrint se te per dit Monastir de Sant Pere de las Puellas, eo per dita Illustre y Molt Rnt Sra. Abadessa en nom de aquell, y baix son domini y alou a cens de sinch sous, y quatre diners, tots añs pagadors lo día, o festa de Sant Pere, y Sant Felix del mes de Agost. Y la part, o porció del altre hort, o part de hort, també clos de parets, de diferents arbres plantat, que antiguament do de Pere Alentorn, cotoner, después de Jaume Soldevila metre de casas ciutadans de Barcelona, per rahó del qual se feyan y prestaban conforme vuy se deuhen fer, y prestar als hereus, o successors de Jaume Soldevila tots añs lo dia primer del mes de Abril sinch sous barcelonessos en nuda percepció lluhibles, o inlluhibles, segons, costa ab la apoca firmada a favor de Anton Baster mercader també ciutadá de Barcelona en poder de Thomas Valles notari publich de dita ciutat lo dia sinch del mes de Octubre del any mil sinch cents sinquanta y set per Francisco Aroles mercader ciutadá de Barcelona com a donatari universal de Joana Soldevila viuda del indicat Jaume Soldevila, ab acte rebut (segons se assereix) en poder de Jordi Joan Tost notari publich de Barcelona als tretse días del mes de Febrer de mil sinch cents sinquanta y sie. Se te per lo Noble Señor D. Icardo Desplá fill del Noble Señor D. Pere de Eriu, y de Cardona, hereus universals de Da. Leonor Desplá de Boxados y de Sant Climent, filla y hereva universal del Magnifich Matheu Vidal y Desplá a cens de altres tretse sous, y sis diners barcelonesas tots añs per permanent pagadors lo dia, o festa de Sant Andreu Apostol del mes de Novembre, y baix domini y alou de dit Monestir de Sant Pere de las Puellas, y de sa Illustre y Molt Rnt. Sra. Abadessa en nom de aquell. Y terminan la sobredesignada casa, y tinguda de terreno que al present vench tot junt unit, y aglevat. A solixent (que es a la ma dreta de dit terreno) part ab la casa dels hereus o successors de Dorothea Guaytá, y part ab honors dels hereus, o successors de Francisco Anglí torner, ciutadá de Barcelona; a mitgdia (ahont fa frente lo referit terreno) ab lo dit carrer antiguament nomenat de la "Triazuhiga", y vuy den "Corominas"; a ponent (que es a la ma Esquerra del referit terreno) ab honor de Sebastiá Anglí, y de Pau Sabater los dos comerciants ciutadans de Barcelona part, y part ab honors de D. Troyano Ballescá en la present ciutat popular.; y a tremuntana (que es tras de dit terreno) part ab lo carrer del Rech Condal, y part ab honors del prop dit D. Troyano Ballescá. Y me espectan totas las sovredesignadas cosas que al present vench, a mi lo sobrenomenat venedor, com a hereu de la universal heretat, y bens foren de Joseph Sala, y Vivé vidrer de llum, y fabricant de indianas, ciutadá de Barcelona, difunt pare meu per aquell instituhit ab son ultim y valido testament, que lo dia sinch del mes de Febrero del any mil setcents y setanta dos clos entregá a Joseph Llobet y Soldevila notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat, qual seguit lo obit del prenotat testador, lo dia primer del mes de Octubre del any mil setcents vuytanta y hu per Vicens Simón, y Gagregat notari, y altre dels de la dita curia Real ordinaria com a regint las escripturas del indicat Joseph Llobet y Soldevila, son difunt sogre, fonch obert y publicat. Al qual Joseph Sala y Vivé difunt pare meu espectavan, a saber es la pesa y porcio de ditas xcosas, que ab la sobre calendada concordia y divisió prengué per sa part Barthomeu Guaytá en virtut de establiment, que Bruno Guaytá hortolá de ditas hortas del Portal Nou, ciutadá de Barcelona, fill, y hereu del indicat Barthomeu Guaytá, feu de aquella a favor del mateix Joseph Sala y Vivé, deol qual establiment consta ab acte rebut en poder de dit Joan Fontrodona, y Roure notari als vint y dos días del mes de Novembre del any mil setcents seixanta dos, format per rahó de Señoría, y la restant part, y parament, que ab la mateixa dalt calendada concordia y divisió prengué per la sua part lo referit Joaquim Guaytá en virtut de venda que de ella, a favor del sobrenomenat Joseph Sala y Vivé difunt pare meu otorgá a Domingo Lafranch mitger de taler ciutadá de Barcelona, tant en nom seu propri, com y en lo de procurador per ditas cosas llargament constituhit per Francisca Pí y Lafranch muller de Joseph Pí Masanet, ciutadá de Barcelona, per Joseph Lafranch jove mitger, ciutadá de Barcelona, resident, y per María Oliveras, y Lafranch muller de Feliu y Oliver jove hortolá de ditas hortas los quatre germans, de la qual venda consta ab acte rebut en poder de Francesch Ferran difunt notari publich,del número de la present ciutat als vint y vuyt días del mes de Juny, del any mil setcents sinquanta y nou, firmat per rahó de Señoría per dita Illustre Sra. Abadesa del Monestir, y Convent de Sant Pere de las Puellas. La qual venda fas aixís com millor dir, y entendrer se por extrahent las dalt designadas cosas de mon domini y poder, transferint aquellas en ma y poder del dalt expressat Señor comprador, y dels seus, prometent entregarlin pocesií corporal, real, actual o quasi y donantli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela constituhintme en lo interin procurador per ell, volent que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministerio del dret, se entenga dita pocessió transferida, com realment y de fet la hagues jo a ell personalment encarregada, cedintli així mateix, tots los meus drets, y acciones, en virtut dels quals puga tenir, y perpetuament posehir totas las dalt designadas cosas, y altrament fer, y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador mei com en cosa propria: Salvant sobre estas cosas los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre individuats, y lo lluhisme a ells devedor per rahó d ela present venda, qual segons thenor de la sentencia arbitral sobre las lluhicions promulgada entre lo Clero y Ciutadans de Barcelona, es la séptima part del prei y tercera part del seté en las vendas, la quarta part de la entrada dels establiments y quart del quart si ho ha mitjanes. Lo preu de a present venda son sinch mil noucentas seis lliuras, tretse souis, y quatre diners, moneda barcelonesa, quals en virtut de facultat que ab lo present conferesch a dit Señor comprador, se reté dels en son poder a fi de satisferlas dals acrehedors meus en lo preludi del presenet acte individuats, per los motius allí expressats, dels quals altemps de la paga y lluhició respective recobrará las corresponents apocas, y difinicions per la seguretat de la present venda, volent y consentint, que succehesca en concets en lloch, y credit dels mateixos dits expresats acrehedors meus y que lo competescan los mateixos drets, preeminencias, y prerrogativas que a ells compitirian a no ferselo ditas pagas, y lluhicions respective, constituhintlo sobre estas cosas procurador meu com en cosa propria, Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut no rebut, a la lley que sibsé als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa, y a tot altre dret y lley que favorirme pogués, no sols firmo apoca de ditas sinch mil nou centas sis lliuras, tretse sous y quatre diners, si que també dono y cedesch al sobre referit Señor comprador tot quant las dalt designadas cosas podrían valer mes del preu sobredit. Prometent la present venda ferli valer, y tenir, las dalt designadas cosas perpetuament posehir, y estarli de ferma y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de dañs, y gastos, sobre las quals si en lo mateix dalt dit comprador, y los seus creguia dita paraula, o ab lo sol jurament sens necessitar de altre rova. Per seguretat del que obligo tots los meius bens mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació sens precehir la especial. Y peraque totas la sditas cosas tingan major firmesa juro expontaneament a Nostre Señor Deu, y a sos quatre Sants Evangelis, en ma, y poder del avall escrit notari, no sols tenirlas sempre per fermas, y agradables, sino també que en ellas no se ha fet frau, no perjudici algún als sobre individuats Señors dominicals, no a sls respectives drets. Y confessam los dos contrahents, quedar advertits per lo avall escrit notari, que de la present venda se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat, dins lo termini, y per los fins, y effectes expressats en la Real Paragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam los dos esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Joseph Saderra torner, ciutadá de Barcelona y Joan Aleu escrivent en esta ciutat resident- Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dits Señors contrahents, y que firmaren los dos de loas suas mans.
Joseph Sala y Vivé, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.