Saga Bacardí
01840
ESCRITURA DE PAGO DINERAL HACIA DE PUJOL, POR SALA, PAGADO POR ANTONI NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y set días del mes de Setembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest. Com lo Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular. De sa espontanea voluntat, y certa scienia, confessa y en veritat regoneix al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de dita ciutat, pagant per lo Señor Joseph Sala y Vivé fabricant de indianas ciutadá de Barcelona, y en virtut de Facultat per est a dit Señor Anton Nadal y Darrer donada ab lo acte de venda avall calendat, y de las sinch mil noucentas sis lliuras tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda per lo mateix Señor Joseph Sala y Vivé a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer, y dels seus perpetuament, firmada, de una casa ab certa tinguda de terreno tras ella contiguo, a poca elevació de terra culberta de teulada seca, tot unit y aglevat, ab quatre portals dora obrint, so es un en lo carrer del Rech Condal, y los restants tres en lo carrer antiguament dit de la Triahiga, y vuy den Cortinas de esta nateixa present ciutat tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del avall escrit notari als dinou días del corrent mes de Setembre, encaraque ausent, present per dit Señor Anton Nadal y Darrer lo avall escrit notari com a publica persona. Que en diner comptant realment y de fet en presencia del notari, y testimonis avall escrit per mans de tercera persona, pagant en nom y de diners propris del mateix Señor Anton Nadal y Darrer per est efecte a dita percera persona entregats y baix pacte de la cessió, que se incertará reb de ell la quantitat de doscentas sinquanta y quatre lliuras, catorce sous, y dos diners moneda barcelonesa, y son a compta del que lo dalt expresat Señor Joseph Sala y Vivé está devent a dit Magnifich Señor otorgant per los motius expressats en la transacció y concordia que dit Señor debitor firmá ab sos acrehedors individuats en aquella, ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roure, notari publich real collegiat de número de esta ciutat als dinou días del mes de Octubre del any prop passat de mil setcents vuytanta y dos. Per lo que no sols firmá apoca de ditas doscentas sinquanta y quatre lliuras, catorce sous, y dos diners, si que també dona (sens emperó evicció, no obligació alguna de sos bens) y cedeix al prenotat Señor Anton Nadal y Darrer tots los drets y accions al mateix Magnifich Señor otorgant competents, en virtut dels quals puga defensar la sua sobre calendada compra contra qualsevols altres acrehedors del referit Señor Joseph Sala y Vivé, y altrament fer, y executar en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador seu com en cosa propria. En testimoni del que firma esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los días, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Geroni Codina de la familia de dit Magnifich Señor otorgant, y Joan Aleu escrivent, los dos en dita ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Magnifich Señor otorgant que firmá de la su ama.
Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.