Saga Bacardí
01841
ESCRITURA DE PAGO DINERAL HACIA TENECK, POR SALA, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y tres.
Sie a tots manifest. Com jo Joseph Berti, comerciant de nació Maltés, en la present ciutat vuy habitant en la present, per estas y altres cosas legitimament constituhit per Miquel Angel Teneck, també comerciant y de nació Maltés, com de ma procura costa ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roure, notari publich, real, collegiat de número de esta ciutat als quatre días del mes de Novembre del any prop passat del mil setcents vuytanta y dos, del que dit notari dona fe. De ma espontanea voluntat y certa ciencia, confesso y en veritat regonech al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de esta ciutat, a estas cosas present, pagant per lo Señor Joseph Sala y Vivé, fabricant de indianas, ambé ciutadá de Barcelona, y en virtut de facultat per est a dit Señor Anton Nadal Darrer, conferida ab lo acte de venda avall chalendada, y de las cinch mil noucentas lliuras, tretse sous y quatre diners moneda barcelonesa que son lo preu de la venda per lo mateix Señor Joseph Sala y Vivé, a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer, y dels seus perpetuament, firmada de una casa ab certa tinguda del terreno tras ella contiguo a poca elevació de terra cuberta de teulasda seca, tot unit y aglevat, ab quatre parets fora obrint, peson en lo carrer del Rech Contal, y las restants tres en lo carrer antiguament dit de la "Triajuhiga", y vuy den "Cortinas" de esta mateixa prop ciutat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del avall escrit notari, als dinou días del mes de Setembre prop passat. Que en diners comptants realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, y baix pacte de la cessió, que se insertará, rebo en dit nom de ell la quantitat de noucentas nou lliuras, y tres sous de dita moneda, y son a compte del que dit Señor Miquel Angel Fenech principal meu acredita y que deu lo referit Señor Joseph Sala y Vivé satisferli per los motius expressats en la concordia, que est Señor firmá ab lo mateix principal meu, y ab diffinició, altres acrehedors en aquella individuats, ab acte rebut en oder del dalt expressat Joan Fontrodona y Roura, notri als dinou días del mes de Octubre de dit any mil setcents viutanta y dos. Per lo que no sols firmo apoca de ditas noucentas nou lliuras, y tres sous, si que també dono (sens emperó evicción, no obligació alguna dels bens de dits Señors principals meus) y cedesch al prenotat Señor Anton Nadal y Darrer, tots los drets, y accions al mateix Señor principal meu competents, en virtut dels quals puga defendas la sua sobrechalendada compra, contra qualsevols altres acrehedors del referit Señor Joseph Sala y Vivé, y altrement fer y executar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, substituhintlo procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que firmo esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los día, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Ignasi Mathey notari real y Joseph Saderra former los dos en la present ciutat domiciliats. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Señor otorgant, que firma de la su ama.
Joseph Berti, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.