Saga Bacardí
01846
ESCRITURA DE PAGO DINERAL HACIA PUAL, POR SALA, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona, als nou días del mes de Octubre del any del Naixament del Senyor de mil setcents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest. Com jo Domingo Pual calderer, ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat confesso, y en veritat regonesch al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona, pagant per lo Señor Joseph Sala y Vivé, fabricant de indianas, ciutadá de dita ciutat, y en virtut de facultat per est a dit Señor Anton Nadal y Darrer, donadao, ab lo acte de venda avall calendat, y de las sinch mil noucentas sis lliuras, tretse sous y quatre diners, moneda barcelonesas, que son lo preu de la venda per lo mateix Señor Joseph Sala y Vivé, a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer, y dels seus perpetuament firmada de una casa, y de certa tinguda de terreno, tras ella contiguo, a poca elevació de terra, cubert de teula seca, tot unit, y agrevat, ab quatre portals fora obrint, ço es, un en lo carrer del Rech Condal, y los restants tres en lo carrer antiguament dit de la "Triajuhiga", y vuy den Cortinas de esta mateixa present ciutat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del avall escrit notari, als dinou días del mes de Setembre prop passat, encaraque ausent, present per dit Señor Anton Nadal y Darrer, lo avall escrit notari, com a publica persona. Que en diner comptant, realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, pagant en nom, y de diners propris del mateix Señor Anton Nadal y Darrer, per est efete a dita tercera persona entregats, y bais pacte de la cessió que se insertará, rebo de ell la quantitat de trescentas vint y sinch lliuras, divuyt sous, y quatre diners, de dita moneda, y son a compte del que lo dalt expressat Señor Joseph Sala y Vivé, me está debén per los motius expressats en la transacció, y concordia,q ue dit Señor firmá ab mi, y altres acrehedors seus, ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roura, notari publich real collegiat de número de esta ciutat, als dinou días del mes de Octubre del any prop passat de mil setcents setanta y dos. Per lo que no sols firmo apoca de ditas trescentas vint y sinch lliuras, divuyt sous y quatre diners barcelonesos, si que també dono (sens emperó evicció, ni obligació alguna de mos bens) y cedesh al prenota Señor Anton Nadal y Darrer tots los meus drets y accions, en virtut dels quals puga defensar la sua sobre calendada compra, contra qualsevols altres acrehedors del referit Señor Joseph Sala y Vivé, y altrament fer, y executar en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que firmo esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Silvestre Poch jove cirurgiá, y Ramón Sola escrivent, los dos en la present ciuta residents. Y jo lo avall escrit notari dono fee coneixer a dit Señor Domingo Pual y que firma de la su ma.
Domingo Pual, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.