Saga Bacardí
01849
ESCRITURA DE PAGO DINERAL A HEREDEROS DE QUADRADAS, POR SALA, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als sis días del mes de Novembre del any del Naixament del Senyor de mil setcents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest. Com lo Illustre Señor Dr. Jaume Matas Canonge lectoral d ela Santa Iglesia de Santa Cathedral de esta ciutat, y lo Rnt. Sr. Dr. Carlos Miquel Gustá, Vicari perpetuo de la Parroquial Iglesia de Santa Marçia del Mar de la mateixa present ciutat, y com a tals Canonge Lectoral, y Vicari perpetuo hereus fidusuaris de la universal heretat, y bens foren de Lluciá Quadradas difunt comerciant, ciutadá de dita ciutat, per est instituhits ab son ultim testament que feu, y ordença en poder de Joan Prats y Cabrer notari publich de nçumero de esta ciutat, als deu días del mes de Juliol del any prop passat de mil setcents, vuytanta y dos, En dit nom. De sa espontanea voluntat, y certa ciencia confessan, y en veritat regoneixen al Señor Anton Nadal y Darrer, també comerciant, ciutadá de Barcelona, pagant per lo Señor Joseph Sala y Vivé, fabricant de indianas, ciutadá de dita ciutat, y en virtut de facultat per est al prenotat Señor Anton Nadal y Darrer donada ab lo acte de venda avall calendat, y de las sinch mil noucentas sis lliuras, tretse sous, y quatre diners moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda per lo mateix Señor Joseph Sala y Vivé, a favor del indicat Señor Anton Nadal y Darrer, y dels seus perpetuament firmada, de una casa ab certa tinguda de terreno, tras ella contiguo, a poca elevació de terra, cubert de teulada seca, tot unot, y aglevat, ab quatre portals, fora obrint, ço es, un en lo carrer del Rech Condal, y los restants tres en lo carrer antiguament dit de la "Triajuhiga", y vuy den "Cortinas", de esta mateixa present ciutat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del avall escrit notari, als dinou días del mes de Setembre del corrent any, encaraque ausent, present per dit Señor Anton Nadal y Darrer, lo avall escrit notari, com a publica persona: Que en diner comptant, realment, y de fet, en presencia del notari, y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, pagant en nom, y de diners propris del mateix Señor Anton Nadal y Darrer, per est efecte a dita tercera persona entregats, y baix pacte de la cessió que se insertará, rebent en dit nom de ell la quantitat de cent noranta y quatre lliuras, y sis diners moneda barcelonesa, y son a compte del que lo dalt expressat Señor Joseph Sala y Vivé está debent al cos hereditari de dit difunt Lluciá Quadradas, per los motius expressats en la transacció, y concordia, que lo expressat Señor Joseph Sala y Vivé firmá ab dit Lluciá Quadradas, y demés acrehedors seus individuats en aquella, ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roure notari publich real collegiat de número de esta ciutat, als dinou días del mes de Octubre de dit any prop passat de mil setcents vuytanta y dos. Per lo que no sols firman en dit nom apoca de las referidas cent noranta y quatre lliuras y sis diners, si que també tonansens emperó evicció, no obligació alguna dels bens de dita fiducia. Y cedeixen al sobre expressat Señor Anton Nadal y Darrer, tots los drets y accions que en dit nom los competeixen, en virtut dels quals puga defensar la sia sobre calendada compra, contra qualsevols altres acrejhedors del referit Señor Joseph Sala y Vivé, y altrament fer, y executar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador seu, com en cosa propria. En testimoni del que firman en dit nom esta escriptura, en la present ciutat de Barcelona, en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Grau Comaduran jove candeler de cera, y Ramon Sala escrivent, los dos en Barcelona residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dits Rnts. Srs. Otorgants, y que firmaren de las suas mans.
Dr. Jaume Matas, Dr. Carlos Miquel Gustá, sobredits, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.