Saga Bacardí
01850
ESCRITURA DE PAGO DINERAL A CARUANA & Cia. POR SALA, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als diset días del mes de Novembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest. Com jo Fransico Carlos Chini comerciant, de nació Maltés, en la present ciutat resident, com a procurador per estas y altres cosas llegitimament constituhit, per Jaume Caruana, & Cia. també comerciant, y de nació maltés, al temps de otorgar lo poder en esta mateixa present ciutat residint, com de ma procura costa ab acte rebut en poder de Ramon Foret notari publich real collegiat, de número de esta ciutat, als divuyt días del mes de Agost del any prop passat de mil setcents vuytanta y dos, del que dit Ramon Foret notari doná fe. De ma espontanea voluntat y certa sciencia, confesso en dotn nom, y en veritat regonesch al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de dita ciutat, pagant per lo Señor Joseph Sola y Vivé fabricant de indianas, també ciutadá de Barcelona, y en virtut de facultat per est a dit Señor Anton Nadal y Darrer conferida ab lo acte de venda avall calendat, y de las sinch mil noucentas sis lliuras, tretse sous, y quatre diners monada barcelonesa, que son lo preu de la venda per lo mateix Señor Joseph Sala y Vivé, a favor del indicat Señor Anton Nadal Darrer, y dels seus perpetuament firmada, de una casa ab certa tinguda de terreno, tras ella contigua, a poca elevació de terra, cuberta de teulada seca, tot unit y aglevat, ab quatre portals fora obrint, ço es un en lo carrer del Rech Condal, y los restants tres en lo carrer antiguament dit de la "Triajuhiga", y vuy den "Cortinas", de esta mateixa present ciutat, tot llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del avall escrit notari, als dinou días del mes de Setembre del corrent any, encaaque ausent, present per dit Señor Anton Nadal y Darrer lo avall escrit notari, com a publica persona. Que en diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona pagant en nom, y de diners propris, del mateix Señor Anton Nadal y Darrer, per est efecte a dita tercera persona entregats, y baix pacte de la cessió que se insertará, rebo en dit nom de ell la quantitat de discentas, setanta lliuras, dotse sous, y quatre diners de dita moneda barcelonesa, y son a compte del que lo dalt expressat Señor Joseph Sala y Vivé, está debent a dit principal meu, per ls motius expressats en la concordia, que dit Señor firmá ab lo mateix principal meu, y demes acrehedors seus en aquella individuada, ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roure, notari publich real collegiat de número de esta ciutat, als dinou días del mes de Octubre de dit any mil setcents vuytanta y dos. Per lo que no sols firmo en dit nom apoca de ditas doscentas setanta lliuras, dotse sous, y quatre diners, si que també dono en lo mateix nom (sens emperó evicció, ni obligació alguna dels bens del indicat principal meu) y cedesch al prenotat Señor Anton Nadal y Darrer tots los drets y accions, añ mateix principal competents, en virtut dels quals puga defensar la sua sobre calendada compra, contra qualsevols altres acrehedors del referit Senyor Joseph Sala y Vivé, y altrament ter, y executar en judici, y fora de ell, com millor lu convinga, substituhintlo procurador meu, com en cosa propria. En testimoni del que firmo en dit nom esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Mariano Oms jove adroguer, y Ramon Solé escrivent, los dos en dita ciutat residents. Y jo lo avall escrit notary, dono fe coneixer a dit Señor otorgant, y que firma de la sua ma.
Francisco Carlos Cini, En poder de Dr. Carlos Carbonell notari.