Saga Bacardí
01855
RECONOCIMIENTO DE CANTIDAD QUE LE ADEUDABA JAIME GALUP A HILARIO GALUP.


Sie notari com jo Hilari Galup Corredor de Orella, ciutadá de Barcelona altre dels acrehedors de la concordia, eo dels bens cedits per lo Patró Jaume Galup de la vila de Calella Bisbat de Girona, en dit nom. De mon grat y certa ciencia firmo apoca al Magnifich Francisco Salvador y Bofull Dr. en drets en dita vila de Calella popular com a elect, y administrador dels bens de la sobredita concordia, eo dels credits per dit Patro Jaume Galup, encaraque ausent, com si fos present, de la quantitat de sexanta dos lliuras y disset sous moneda barcelonesa. Y son per consemblants quantitat me ha tocat y correspost com acreedor predio en lo repartiment, que se ha fet entre los acrehedors dels bens, que foren del soberdit Patró, que pagats tots gastos, per lo tocant a la fusta, o buch ha importat son total cent vint y sinch lliuras, y quinse sous, y per lo cocerent a diners a la part siscentas vint lliuras quatre sous, y deu diners, per rahó de un seté, que interesaba en lo bastiment de dit Patró, y de quatre cortons, que onteressava a la part. Lo modo de la paga de ditas sexanta dos lliuras, y disset sous, es que aquellas comfesso haver rebut a mas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y cosa així no esser no sols firmo la present apoca, sino que també lloho, aprobo, ratifico, y confirmo tot lo que dit Magnifich D. Francisco Salvador y Bofill com a elet y administrador predio ha fet y obrat fins lo dia present, de que quedo cerciorat. Y així mateix fas llarga y bastant difinició de comptes de tot lo per ell cobrat, pagat, y administrat fins lo present per rahó de la administració dels bens de dit Patró Jaume Galup, de quals comptes actes del carrech, com de data, y sos recibos quedo així mateix cerciorat. Y aixis, renunciant a la cosa així no esser, y a la lley que diu que los comptes per rahó de calcol se poden revocar. Prometo las sobreditas cosas tenir sempre per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algun per ninguna causa, o rahó baix obligació de la dita quantitat, que cobro. En testimoni de las quals cosas firmo la present escriptura en Barcelona als divuit dias del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil setcents seixanta y tres. Essent presents per testimonis Francesca Gener Corredor de orella, y Domingo Robot mestre armer en dita ciutat de Barcelona residents per ditas cosas cridats.
Hilario Galup, En poder de Jaume Tos y Romá notari publich real collegiat de número de Barcelona, y per sa ocupació ab intervenció de mi Miquel Brunet y Feliu notari real que certifica coneixer al dit contrahent, que ha firnat de sa ma propria.