Saga Bacardí
01856
TESTAMENTO Y APERTURA DEL MISMO DE HILARIO GALUP E HILARI
.

En nom de Nostre Señore Deu Jesu Christ, amen. Hilari Galup Corredor Real de cambis, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Joan Galup negociant de la vila de Calella, Bisbat de Gerona, y de Anna Maria Galup y Hilari conjuges difunts, estant en lo llit detingut de malaltia corporal peró ab mon libre judici, memoria, y clar parlar, volent desposar dels bens, que Nostre Sr. me ha encomenat, fas mon testament, ab lo qual elegesch en marmessors, y de ell executors a Rosalia Galup y Gatell ma muller, Vicenta Galup y Artes filla comuna a mi, y a Josepha Galup y Artes primera muller mia, al Rnt. Dr. Joseph Vilella Pbre y Beneficiat de la Parroquia de Santa Maria del Mar de esta ciudad, al Rnt. P. Pt. Prior Joaquim Troch Religiós Sacerdot Dominico, a Esteve Quintana mon cunyat, a Manuel Tramillas, a Antón Sarriera, y a Jaime Buch, als quals a las major part, y a cada un de ells en ausencia, dolencia o defecte dels altres dono ple poder pera cumplir y ejecutar esta ma ultima voluntad conforme avall trobaran per mi disposat.
Primerament: Vull que tots los deutes, que en lo dia de mon obit tinga, y totas las injurias a restitució de las quals, será obligat, sien extraju8dicialment pagats, y esmeradas de mos bens breument, atesa sa legitimitat.
Elegesch la sepultura al cos mey fahedora en las Parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de la present ciutat en mon propri vas, que novament he fet construir en la Capella de Nostra Señora de Esperansa de dita Iglesia, la qual sepultura, o enterro vull me sie fet sens pompa a la disposició dels marmessors, gastant per est efecte de mos bens lo que será menester.
Item: Disposo que continent de seguit mon obit o lo mes prest sie posible, per sufragi de la mia anima y demes de ma obligació sien celebradas sinch mil misas, es a saber cent de caritat set sous, y sis diners quiscuna celebradoras per lo Sacerdot que me auxilia en lo transit de la mia mort, y las restants quatre mil, y nou centas de caritat sis sous cada una celebradoras so es nou centas en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, cent en la Parroquial Iglesia de dita vila de Calella, quatre centas en la Parroquial Iglesia de Sn. Just y Sn. Pastor de la present ciudad, doscentas en la Iglesia del Convent de P.P. Caputxins de esta ciudad, cent en la Iglesia del Convent de Nostra Sra. de la Mercé, també de esta ciutat, sinch centas en la Iglesia del Convent de Sta. Cathlarina martir de Barcelona, cente en la Iglesia del Convent de P.P. caputxins de dita vila de Calella, y las restants dos mil sis centas misas en las Iglesias y per los Sacerdots ordenaran dits mos marmessors.
Item: Llego al hospital General de Sta. Creu de la present ciutat vint y cinch lliuras, y al de Misericordia, Orfans, y Sn. Llatzer deu lliuras moneda barcelonesa a cada un dels tres per subvenció dels pobres de dits respective Hospitals, y per una sola vegada solament.
Item: Llego a la Priora y Convent de Monjas Repenedidas de esta ciudad deu lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada solament.
Item: Llego al Religios Llech company del Religios en ma casa per lo be se ha aportat en las dependencias de mon negoci, o comers, cent doblas de cinquanta sis reales ardits cada una per una sola vegada solament, las quals vull li sien entregadas quand disposarán Antón Sarriera, y Jaime Buch.
Item: Llego a Rafel Galup jove del comers, que ha estat en ma casa dos centas lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada solament, y peraque tinga memoria de mi.
Item: Llego a Vicenta Galup, y Artés filla unica comuna a mi y a Josepha Galup y Artés ma difunta primera muller, de una part, quatre centas cinquanta doblas de cinquanta sis reals ardits cada una, que vull li servescan en paga del dot, que me constituí y aportá dita sa mare, del esponsalici, o aument de dot, que jo li fiu en postres capitols matrimonials, y de altres qualsevols drets, que tenia y pretendrer puga en los bens de la expresada sa mare, y de altra part mil doblas en or de setenta reals ardits cada una, y a mes dos mil lliuras moneda barcelonesa pera comprar a estad ditas calaxeras firnirlas ab roba, vestits, joyas, yt apendices nupcials, que junt vull també li servan en paga de sa legitima paterna, y demes drets , que tenir, y pretendrer puga en mos bens, y en lo que sobre vull li servesca en demostració de ma libertat, las quals quantitats disposo li sien entregadas en temps, y per sa collocació en matrimoni espiritual o temporal. Y lo present llegat en quant es a saber a ditas mil doblas en or y ditas dos calaixeras ab ditas sas robas, joyas, y apendices, y per ellas las referidas dos mil lliuras, fas a dita ma filla ab pacte, y condició que si ella morirá quant que quant sens fills fillas, o libreros un, o mes de legitim y carnal matrimoni procreats, en talcas puga solament desposar de tres mil sinch centas lliuras, y de ditas calaixeras ab sas srobas, vestits, joyas y apendices nupcials; y lo demes de ditas mil doblas en or dega retornar a ma universal heretat, y bens, y per ells a que se trobará esser mon hereu.
Item: Per quant desitja una bona correspondencia entre dita ma filla Vicenta y Rosalia Galup y Gatell ma actual muller, expresament disposo,q ue si ditas Vicenta estant en lo estat, de doncella, no volgues, o no pogués cohabitar en ma casa ab dita ma muller y resolgues anarsen en part condescent pero viurer, lo assenyalo ab lo present per sa habitació una de las casas que novament he fet fabricar en lo carrer nou de esta ciudad, aquella es a saber, que elegesch tenga que pagar lloguer, de tots carrechs, entregantli per son bon estar trastes y adornos suficients de ma casa per aquella, y mes ordeno també que de mos bens li sien donatas cada any per sa maanutenció y tersas anticipadas tres centas lliuras moneda barcelonesa. Lo qual llegat en lo modo sobre concebut. vull espire y sigue de ningun efecte en lo mateix instant, que matrimoni contractará la expressada Vicenta, ma filla. Pero i ditas Vicenta essent donsella cohabitará ab ma muller en ma casa dega de mos bens donarselos cada any per tersas anticipadas cent lliuras moneda barcelonesa, per aquellas. Y en lo cas que la referida Vicenta ma filla moria quant que quant en dit estat de doncella, puga desposar en y sobre mis bens de la quantitat de mil doblas de cinquanta sis reals ardits cada una, compresas en ellas las quantitats li especten en los bens de dita sa difunta mare.
Item: Llego a Barbara Galup y Gatell, impúber filla comuna a mi, y a dita Rosalia Galup y Gatell, ma segona muller, mil y sinch centas doblas de cinquanta set reales de ardits cada una, es a saber, mil doblas per dit y sinch centas doblas per calaxeras, robas, vestits, joyas, y apendices nupcials, las quals mi y sinch centas doblas vull li sien pagadas en temps, y per sa collocació en matrimoni espitritual, o temporal y li serveran en paga de sa legitima paterno, part de creix, y demes drets, que venir y pretendrer puga en mos bens y altrament de ma liberalitat. Lo qual llegat fas a dita barbar ama filla ab pacte y condicio que si esta morirá quant que quant sens fills, fillas o o liberos, un o mes de legal y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga librement desposar de dos centas doblas y las restants vuyt centes doblas, y las calaixeras ab sas robas, vestits y apendices nupcials en la conformitat que a las horas se trobaren existir tornen a ma universal heretat y bens, y per ells al que a las horas se trobará esser mon hereu.
Item: Llego a Ramon Galup y Gatell, y a Cayetano Galup y Gatell impubers fills comuns a mi, y a dita Rosalia Galup y Gatell ,a segona muller mil doblas de cinquanta sis Reals ardits, cada una a cada un dels dos per una vegada solament, las quals vull sien entradas a cada un de ells en temps de perder son decent estat, y los serveixen en paga de sa legitima paterna, part de creix, y demes drets, que tener y pretendrer puga en mos bens, y altrament de ma liberalitat.
Item: En esplicació de ma intenció declaro,q ue respecte de trobarme de moles anys antras ab una equivocació de un cert compte, per lo qual estich ab alguna certitud, que se ha de pagar aquella, no obstant que quant se rebé la partida aná un altre subgecte a cobrarla immediatament, y se retingué de dits mos diners setenta y tans mil reals de velló, y quant presentí mos comptes me trobí debitor de dita partida, havent també trobat en lo compte de la caxa dit defalch, perso com hajant pasta tants anys sens haversem presentat tal recibo, o compte de resta, dono plena facultat ab libre, y general administració a Antoni Barriera, peraque si antes de ma mort no pot averiguar ab certitud dit assumpte o se vegia ab lo principal, fentli evidencia de tota la ceritat, y si se presengues la partida se satisfacía de mos bens, per no voler quedar ab obligació duptora alguna, volent que la veritat de tot lo corresponent a dit assumpte la comunique ab secret natural lo mateix Antón Sarriera enterat del tot, al Rnt. Dr. Pau Modolell del Puig Pbre. Y al Rnt. P. Pt. Joaquim Troch Religios Dominico peraque le ajuden a descorrer lo mes convenient.
Item: Per quant me trobo tener en una casa Comers o negoci obert, y corrent, volent que contiue despres de ma fi, disposo, que dit comers, o negoci de a casa corria e avant en companya ab Antoni Sarriera, comerciant, baix lo nom de "Galup, y Sarriera", y a la direcció, govenr, y cuydado de dit Antón Sarriera per la experiencia y plena satisfaccio que me ha donat en los moles anys me está servint en mon comers, per lo qual efecte, dono, y concedesch al mateix Antón Sarriera tot lo ple poder y facultat que a semblants directors, governadors, y administradors generals de Comers se pot y deu donar ab libre, y general administració, com en fet, y causas proprias, y sens limitació, ni restitució alguna. Y si resta cas que Jaime Buch comerciant vulla interesar en dita Societat,d ega esser admes en ella sens replica alguna, y a las horas com a tal company ho deixo també tot a la bona direcció de ell, y de dit Barriera, per contarme interament de la fidelitat dels dos. Declarant, que dita Compañía en qualsevol de dits casos, dega anar ab acort de Rosalia Galup ma muller, y dels tudors y curadors de mos fills, que avall nomenaré.
Item: Insiguiendo las facultades, y prerrogativas contraidas a los Corredores de cambios de esta ciudad de Barcelona, por las Majestades, y las practicas, y estilo inconcursante observados, cedo con el presente una de las Corredurias de Cambios del numero de cuarenta de esta ciudad, que obtengo, a favor de Hilario Galup y Gatell, Raymundo Galup y Gatell, y Cayetano Galup y Gatell mis hijos impubers, es a saber a favor de aquel que hallandose en habilidad eligirá a su tiempo Rosalia Galup y Gatell, mi muger, y madre recias entre vivos, o en su ultima voluntad, con todas las facultades a dicha Corredoria anexas, y correspondientes, según Real Cédulas, vios, estilos y practicas. Suplicando a Su Real Majestad, y a su Real Consejo de la Camara tengan a bien aprobarlas, y concederle el curso correspondiente. Y por quanto dichos mis hijos se hallan, como queda referido, en el estado de impubertad, y por consiguiente sin tener la edad que compete para ejercer el empleo de Corredor, salva la propiedad de la Corredoria a aquel de dichos mis hijos, que hallandose con capacidad será elegido por dicha mi muger, concedo a la misma Rosalia Galup muger mia el usufructo de aquella, y la facultad de nombrar substitutos, o elegir tenientes para la dicha Corredoria, y uno, y otro durante durante solamente la menor edad e inhabilidad de aquel de dichos mis hijos, que a su tiempo, no teniendola, sera elegido para Corredor por la enunciada mi muger ; respeto que es mi intencion que la Coredoria sea siempre propia de aquel de dichos mis hijos que será elegido por su madre, y se exersa por otro mientras elno pueda administrarla. Y esta concesión hago en la inteligencia que mi consorte mirará muy particularmente para el util de el hijo. Y a este fin suplico igualmente a Su Majestad y al Real Supremo Consejo de la camara se digne aprobar esta disposición.
Item: Llego a Rosalia Galup y Gatell muller mia, Señora majora, poderosa y usufructuaria e tota la mia universal heretat, y bens durant sa vida natural, vivint viuda de mi deixada, y mon cognom quardat per rahó del qual usdefruyt no vull sie obligada en prestar caució alguna, de usar y gosar de ell a arbitre de bon varó, per quant de qualsevol cució que de pret, o altrament fos obligada prestar ab lo present la absolch; vull empero que dega pendrer inventari de mos bens, y de son usdefruyt pagar los mals y carrechs de ells, y provehir en tots aliments a la vida humana necessaris de menjar, y beurer, calsar, y vestir, en sanitat, y malaltia be, y degudament a dita vicenta ma filla, y als fills y fillas a dita ma muller, y a mi comuns fins sien en estat collocats, y collocadas, treballant tots en utilitat de ma heretat, y bens. En lo dia empero del obit de dita ma muller, o tornant esta a casar lo dit usdefruyt sie finit, y a la proprietat de mon hereu aplicat, y consolidat. Y en lo dit cas de convotar a altras nupcias li dexo y llego la quantitat de sis mil lliuras moneda barcelonesa, per una sola vegada solament, ab las quals vull vinga compres son dot, esponsalici, crement de dot, y demes quantitats que jo li fiu, assigni, y concedi per ocasió de mon matrimoni ab alle.
En totslos altres empero bens meus mobles, e immobles, derts, y accions, que me pertanyen, y espectearan en qualsevol part del mon per qualsevols titols, y causas (finit lo usdefruyt per mi dexat a dita muller mia) Instituhesch hereu meu universal a Hilari Galup y Gatell impúber, fill comu a mi y a Rosalia Galup y Gatell ma actual segona muller, si en lo dia de mon obit viurá, y hereu meu eser voltrá, si empero en lo dia de mon obit no viurá, o viurá mes a mi hereu no será perque no voldrá, o no podrá, o hereu meu será, pero morirá en pupillar edad, o apres quant que quant sens fills, fillas, o liberos un o mes de legitim y carnal matrimoni procreats, en dits casos, y quisqun de ells a dit Hilari Galup mon fill substituhesch, y hereus meus universals instituhesch a Ramon Galup y Gatell, Cayetano Galup y Gatell mos fills, y als demes fills mascles nats o postumsos, que en lo dia de mon obit tendré o deixaré de legitim y carnal matrimoni procreat, no tots junts sino lo un despres del altre de grau en grau ordre de primogenitura entre ells serant y ab los mateixos gravamens, y condicionsa aposats a dit Hilari hereu en primer lloch instituhit. Si empero tots los dits mos fills mascles moriran en pupilar edad, o apres quant que quant en la forma que tinch dita de dit Hilari, mon fill, en tal cas al ultim de ells Aixa morint substituhesch a Vicenta Galup y Artés filla comuna a mi, y a Josepha Galup y Artés difunta primera muller, si en lo dia de mon obit viurá, y hereda mia esser voldrá, en qual cas disposo que dita Vicenta dega donar, y entregar a dita Barbara Galup y Gatell, ma filla mil doblas de cinquanta sis reals ardits cada una, a mes de la quantitat que sobre li tinch llegadas. Si empero la referida Vicenta a las horas no viurá, o viurá mes hereda mia no será perque no voldrá o no podrá, o hereda mia será, pero morirá quant que quant en la forma tinch dita de dit Hilari mon fill hereu en primer lloch instituhit; En dits casos y quiscun de ells a dita Vicenta ma filla substituhesch, y hereda mia universal instituhesch a dita Barbara Galup y Gatell, altra filla mia, y a la demes fillas mias nadas, o postumas, que en lo dia de mon obit tendré, y dexaré de legitim, y carnal matrimoni procreadas, no totas juntas, sino la una despres de la altra de grau en grau, orde de primogenitura entre ellas servat y ab los mateixos gravamens, y condicions aposats a dit Hilari hereu en primer lloch instituhit. Volent, que la ultima de ditas mas fillas poseería, puga desposar de mos bens a sas libres voluntats disposo, que en cas de esser premort algun, o alguns de dits mos fills, y fillas en lo temps de tenir lloch la successio de mos bens en son favor havent deixat, y sobrevivint los fills del tal premort en lo modo y forma ab que succehit hauran a aquell; volent, que esta clausula per conjetura alguna de pret no induesca fideicomis, ni vocació a favor de mos nets, si sols providencia en lo cas de premoriencia, y no altrament.
Assigno en tudors, y en son cas, lloch y temps curadors de las personas, y bens de dits Hilari y demes fills y fillas, que en lo dia de mon obit tidré, y dexeré menors de vint y sinch anys a duta Rosalia Galup y Gatell ma muller, al Rnt. Dr. Joseph Vilella Pbre, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de esta ciudad, a Esteve Quintana, a Manuel Tramillas, y a Antón Sarriera ciutadans de Barcelona, los quals, o alomenos la major part de ells, las personas y bens de dits mos fills regerian, governen, y administren, y aquellas en bonas practicas, y costums instruescan com jo de ells plenament confio, donantlos, com los tribuhesch per est efecte tot lo poder, y facultat que a semblants tudors, y curadors testamentaris de pret, o altrament, sels pot y deu donar, y tribuhir ab libre, y general administració.
Y revocant com revoco, y anullo ab lo present tots y qualsevols altres testaments, codicils, y demes especies de ultimas voluntats, que fins vuy haja fet en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas hi hagues contituidas qualsevols paraulas derogatorias de las quals ab lo present hages de fer expresa menció, vull que esta mia disposició a aquellas prevalga per testament, codicil o per aquella especie de ultima voluntad, que millor en pret valer puga. De la qual fins despres de seguit mon obit no vull sie entregada copia alguna, y a las horas si menester será deurá ser registrada en lo ofici de hipotecas de esta ciutat y de altras parts ahont convenga, dins lo temps, y per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas, y sas declaracions, a que estich inteligenciat per lo infrit notari.
Y ho atorga en Barcelona als sis dias del mes de Desembre any del naixament del Sr. de mil setcents setenta sinch, essent presents per testimonis per dit testador pregats, lo Rnt. Dr. Pau Modolell del Puig Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de dita ciutat, y lo Dr. en medicina Ignasi Montaner domiciliat en Barcelona, per lo atorgant, conegut per mi lo infrit notari, que pero la gravetat de la malaltia no ha pogut firmar, firma de sa voluntad un dels testimonis.
Pau Modolell del Puig, En poder de Joseph Ubach.