Saga Bacardí
01861
TESTAMENTO DE HILARIO GALUP Y GATELL.


En nom del Señor amen. Jo Hilari Galup, comerciant, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Hilari Galup Real Corredor de cambis, ciutadá de esta ciutat, difunt, y de Rosalia Galup y Gatell conjuges vivint, estant detingut en lo llit de indisposició corporal, empero per la gracia del Señor ab tot mos enteniment, entera memoria, y clar parlar, abte, y capas pera testar, fas y ordeno lo present meu testament, ultima y darrera voluntad mia ab la qual elegesch en marmesora y del present meu testament ejecutora a dita Rosalia Galup ma estimada mare a las qual dono ple poder, y facultat de cumplir, y ejecutar lo present meu testament, y derrera voluntad mia, segons que per mi en ell trobará ordenat, y deiposat.
Primerament vull que mos deutes sian pagats. Elegesch la sepultura fahedora a mon cadáver en lo vas de ma casa, construhit en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat, la que vull me siga feta a conegua de dita ma mare, y marmesora, com y també deixo a la disposició de esta lo número de misas y demes pIos sufragis celebradors per rescans de la mia anima, y dels de ma obligació.
En tot mos bens instituesch hereda mia universal a dita Rosalia Galup ma mare, ab pacte que entre vius, o de ultima voluntad disposia de mos bens entre Cayetano, y Barbara Galup mos germans, y fills seus, fentlos las parts, o desiguals deixantho tot al us, y - al altres conforme a ella apareixerá. Suplico a dita ma mare, y hereda tinga a be fer aquellos demostracións, que li apareixerá als subgectes que mes ac---xen, com y també als Sants Hosspitals de esta ciutat.
Revoco, y anullo ab lo present tots y qualsevols altres testaments, codicils, y especie de ultimas voluntats per mi fins al present fets, y fetas en poder de qualsevol notri. Escrituras que en aquells, y aquellas se trobaren paraules derogatorias, y altres de las quals degués fer menció, pues de aquells y aquellas me penedesch, y vull que lo present a tots los altres prevalga.
Aquesta es la mia ultima voluntad que vull valer per testament, codicil o aquella especie de ultima voluntad, que millor de dret valer podrá, de la qual mon obit seguir vull ne sigan fetas las copias que demanadas serán.
Fet y firmat fonch lo present meu testament, ultima y darrera voluntad mia en esta ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Mars del any mil setcents noranta dos. Y dit testador (conegut del infrit notari) no ha firmat peraque digué no poder per rahó de sa grave enfermetat, per ell y de son consentiment, firmara un dels infrits testimonis, a lo que ho foren presents cridats y pregats per dit testador lo Rnt. Dr. Pere Costa Pbre. Vicari Perpetuo de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, y Jacintho Galí estudiant Teología Moral en esta ciutat residents.
Per dit testador, y de son consentiment formo jo Dr. Pere Costa Pbre. Vic perpetuo de S. Just. En poder de Joseph Ubach.