Saga Bacardí
01870
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE ARRIENDO DE CORREDURIA DE ALEGRE HACIA ROSALIA GALUP.


En mom de Deu, amen. Joseph Anton Alabau y Sala, comerciant, ciutadá de Barcelona. Per quant estich devent certa quantitat de diner a D. Miquel Alegre y fill del comers de la present ciutat. Per so, de mon grat, y certa sciencia cedesch a dits D. Miquel Alegre y fill absents, y per ells lo notari infrascrit com a publica persona acceptant, y estipulant la quantitat de mil vuit centas trenta tres lliuras sis sous, y vuit diners moneda barcelonesa, que dech recobrar dels hereus de Da. Rosalia Galup, per ahó del arrendament de diner que jo fiu a esta per lo lloguer que ella me firmá per temps de sinch anys de la corredoria de cambis una de las de número de quaranta de la expresada ciutat que obtenía dita Da. Rosalia volent com vull que ditas mil vuit centas trenta tres lliuras sis sous y vuit diners servescan a dits D. Miquel Alegre y fill a compte de la quantitat de diner que los estich devent. La qual cessió fas aixis com millor dir, y entendrr se pot cedint a dits D. Miquel Alegre y fill tots mos drets, y accions en virtut dels quals pugan demanar, rebrer, y cobrar la quantitat dedida, y del rebut firmar apocas recibos, y altres cautelas com també exposan reclams, instar execucions y fer tot lo demes que jo fer podía antes de la present cesió constituhintlos per so procuradors com en cosa propria, ab clausula de intima. Prometent las ditas cosas tenir, per validas y contra ellas no fer ni venir en temps ni per pretext algun, baix obligació de tots mos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haber ab totas renuncias necesarias, y pertañents corroboranthó ab jutament que librement presto. En testimoni del que firmo la present escriptura de la que se deu pendrer rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat dins sis días proxims per los fins de la Real Pragmatica en la ciutat de Barcelona als nou días del mes de Mars del any del Naixement del Señor de mil setcents noranta y vuit. Essent presents per testimonis Francisco Madriguera y madriguera, y Joseph Alonso de Valdes, y vives escrivents en dita ciutat residents. Y dit Alabau conegut del notari infrascrit firma de s ama.
Anton Alabau y Sala, En poder de mi Francisco Fonch y Broquetas notari.