Saga Bacardí
01871
CREACION DE CENSAL HACIA LA COMUNIDAD DE VICARIATO PERPETUO, GARANTIA HIPOTECARIA DADA POR ANTONIO NADAL Y CREADA POR CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint dias del mes de Desembre del any mil setcents noranta y vuyt.
En nom de Deu. Sia notori. Que Cayetano Galup y Gatell, Corredor Real de Cambis, ciutadá de barcelona, afirmant en virtut del jurament que avall prestará, no tenir ni voler per las infrascritas cosas curador. A efecte de exonerarse de alguns acrehedors, los interessis mercantils dels quals son en gran manera gravosos a sos bens. De son grat y certa sciencia per ell y per los seus hereus y successors ven y per titol de venda y original creacio de censal concedeix a la Insigne Comunitat de Vicari perpetuo y Pbres, Beneficiats de la Iglesia parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, en caraque absent y per ella present lo notari stipulant, comprant y adquirint la dita Insigne Comunitat en son nom y obs, a saber en quant a dosmil siscentas seixanta quatre lliuras dotse sous y dos diners de semblants que en lo arxiu de la propria comunitat y per son Rnts. Procuradors Generals de Herencias Dr. Thomas Labrós, y D. Joaquim Farriols Pbres. Foren depositadas, procedents del residuo de comptes generals de las referidas Comunitats, y de pensions cobradas y no aplicadas pertañents a la causa pia y Missas que disposá lo Dr. Joseph Pou Pbre. en lo any mil setcents sinquanta y tres. En quant a quatrecentas lliuras y desemblants que a solta del Dr. Miquel Serra y Ponach notari publich y Real Collegiat de número de Barcelona als vint y sinch Abril del cadent any foren depositadas en lo dit Arxiu per Joseph Camps, comerciant del lloch de Santa Maria de Seba Bisbat de Vich en premi de la cessió y translaciço per la exrepssada Comunitat a el feta en dit dia y en poder del dit notari, aquell censal de preu en sa creació vuytcentas lliuras que als trenta hu Janer a la mateixa Comunitat prestaba Bonaventura Marra de la Parroquia de Sant Joan de Campins. En quant a sinquanta lliuras de semblants que a solta del Dr. Francesch Portell notari publich de número de Barcelona als trenta Maig del cadent any, foren depositadas en lo predit Arxiu per lo Rnt. Joan Regatit Pbre. y beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de esta ciutat per dotació de un aniversari celebrador en lo altar de la Santissima Trinitat de la expressada Iglesia de Santa Maria per Jaume Brunés apotecari de la dita ciutat. En quant a vuytcentas lliuras de semblants que a solta de Dr. Francisco Joan Elias notari publich de número de Barcelona als quinse Novembre proxim passat foren depositadas en lo expressat arxiu per lo procurador del Rnt. P. Preposit y casa, eo Comunitat de P.P. Clergues menors dita de Sant Sebastiá de la present ciutat, per lluhició del censal, de igual quantitat en preu y pensió vint y quatre lliuras que als dotse Desembre devian correspondrer a la prenotada Insigne Comunitat. En quant a cent trenta sis lliuras divuyt sous y onse diners de semblants que en lo mencionat arxiu foren depositadas per los sobre dits Rnts. Procuradors generals de Herencias, quals havian cobrat de Joseph Arnet fuster pagant con a hereu del difunt Rnt. Pau Jovés Pbre. y Capellaniu de la dita Iglesia de Santa Maria del Mar. Y en compte de la lluhició del censal de preu ultimament doscentas lliuras que al dotse Juliol a la enunciada Insigne Comunitat prestava Bartomeu Prat, qual censal en proprietat y en pensions devia satisfer lo dit Rnt. Jovés. En quant a cent trenta dos lliuras tres sous y tres diners, que en lo indicat arxiu foren depositadas per los expressats procuradors de Herencias que las havian cobrat de credits resultants de polissas. Yndivis e Infermeria del difunt Dr. Salvador Masmitjá Pbre. y beneficiat que fou de la predita Iglesia de Santa Maria, cedit tal per lo difunt Dr. Miquel Alegre hereu de confiansa del dit Dr. Masmitjá per aument de la fundació per aquest feta en lo any mil setcents seixanta y sis del Psalm: In exitu Israel &a, en despres de la Dominica in palnits. En quant a cent sinquanta lliuras de semblants que als onse del corrent mes de Desembre, y a solta del notari aval escrit foren depositadas en lo mencionat arxiu per lo Sr. Joseph Bonaventura Gassó comerciant matriculalt, ciutadla de Barcelona per lluhició de aquell censal de igual quantitat en preu y quatre lliuras y deu sous en pensió que annualment als vint y nou Janer lo dit Joseph Bonaventura Gassó a la dita Insigne Comunitat prestava qual censal antes feyan Joan Pollés pescador de Vilanova de Cubellas com a principal, y Joseph Ricart pagés de la Quadra de Rocacrespa termini de Santa Maria de Cubellas, com a fermansa, y lo mateix censal en vint y nou Octubre del any mil setcents seixanta y set comensá a pagar Felix Gassó botiguer de Vilanova, continuant despues dit Joseph Bonaventura Gassó. Y en quant a las restants mil sesicentas seixanta sis lliuras sinch sous y vuyt diners que faltan per integrar lo preu del present censal se explicará de ahont procehiran en la apoca que de la mateixa particular quantitat firmará lo otorgant, luego que se li fasse efectiva. Y a qui lo dret de la Insigne Comunitat tindrá, carta de gracia de redimir ab tres iguals vegadas mediant, de manera que disminuhinse lo capital, disminuhisca proporcionalment la annua pensió, cent y vuytanta lliuras moneda barcelonesa de pensió de censal cobradoras del dit Cayetano Galup y de sos bens annualment en lo dia vint del mes de Desembre, comensant en dit dia del any proxim vient y continuant despres en lo mateix dia del anys consevutius mentres durará lo present censal. Prometent la dita annua pensió, franca de tots gastos y a son disch aportar a la casa del procurador de la dita Insigne Comunitat, o ahont aquest voldrá com sia dins del present Principat de cataluña, sens dilació no escusa, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos. Lo preu del present censal es sis mil lliuras de la dita moneda, a rahó de tres per cent, que per esto la expressada pensió deurá pagarse per prorrata respecte al preu rebut, fins y a tant que se verifique poder esser entera, per haver contrat lo dit Cayetano Galup tota la dita quantitat de sis mil lliuras, las que en cas de lluhició, deurán depositarse en la taula de Comuns Deposits, o en algun arxiu aprobat, de esta ciutat, de ahont no podrá extraurerse, sino a efecte de esmersanse en lloch segur a obs de la predita Insigne Comunitat, y esto deurá practicarse quantas vegadas se seguirá lluhició. Y aixis renincnat a la excepció de no esser lo dit preu en lo expressat modo convingut, y a altra qualsevol de son favor, convé y promet a la dita Insigne Comunitat y a sos successors, no sols que lo present censal ab tots sos accessoris li fará tenir y percivir, y no estará de evicció y esmena de tots danys y gastos, si també per ferma y valida estipulació ab la pena y jurament infrascrits roborada, que dins lo termini de sinch anys proxims, y despres sempre que ell dit D. Cayetano Galup, o los seus successors serán requirits millorarán las obligacions del present censal, donant especials hipotecas o també novas fiansas idoneas a coneguda de la Insigne Comunitat o de sos successors lo que no cumplint vol incidir en la pena de semblants sis mil lliuras aplicadoras a la lluhició del present censal pagadas primerament las pensions y prorratas de ella a las horas degudas junt ab tots y qualsevols gastos missions y despensas. Y per major seguretat de las precedents promesas dona en fiador al Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona lo qual a est acte present acceptant lo carrech de fiador y de son grat y certa ciencia se obliga y promet a la Insigne Comunitat compradora de est censal a sos successors y a qui convinga que junt ab lo nomenat Cayetano Galup y assolas estará tingut y obligat a tot lo per aquell sobre promes y obligat. Al compliment del que lo dit Señor Anton Nadal especialment obliga e hipoteca primo tota aquella pessa de terra campa de tinguda tres mojadas poch mes o menos que lo referit Señor Anton Nadal per titol de venda perpetua a son favor y per lo preu de tres mil setcentas y sinquanta lliuras a son favor, firmada per Ramon Pujol y Prunes comerciant ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder del Dr. Magí Artigas notari publich de número de la dita ciutat al primer dia del mes de Mars del any mil setcents noranta y dos te y posseheix en la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bisbat y territori de Barcelona cerca la Torre dita den Llorens que fou del pubill Rifols, devant lo corral den Sages y en lo lloch nomenat "Lo Arenal" y "Lo Cavalgador Vell".
Secunto: Tota aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas poch mes o menos que lo expressat Señor Anton Nadal en virtut de venda perpetua a son favor y per lo preu de tres mil trescentas trenta y tres lliuras, sis sous y vuyt diners moneda barcelonesa per los Magnifichs Señors Anton Martí y Cortés y Joseph Anton Martí y Creus ciutadans Honrats de Barcelona pare y fill otorgada ab acte rebut en poder del Dr. Carlos Carbonell notari publich de número de Barcelona als vint y nou dels dits mes de Mars y any mil setcents noranta y dos te y posseheix en la dita Parroquia de Sant Martí de Provensals y en lo lloch nomenat "Teulat den Llimona".
Tercio y finalment: totas aquellas dos pessas de terra campa continguas ab aigua pera regar contenint tres mojadas poch mes o menos, ab una barraqueta. Y tota aquella altra pessa de terra campa contigua a las prop ditas aiximateix ab aygua pera regar contenint una mojada poch mes o menos quals tres pessas de terra lo enunciant Señor Anton Nadal en forsa de venda perpetua de son favor y per lo preu de sis mil setcentas vint lliuras moneda barcelonesa firmada per Theresa Escaramis y altres tudors y curadors del publills fills y hereus de Pau Escaramis pagés y hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat y per Joan Escaramis y Pardines fill y hereu del dit difunt Pau Escaramis de la que consta ab acte rebut en poder del dit Magí Artigas notari als deu Abril del anu mil setcents noranta y sinch te y poseheix en lo territori de esta ciutat prop "La Llacuna", en lo lloch nomenat "La Mola", alias "Alviana". Y promet lo predit Señor Anton Nadal per causa de la present especial hipoteca entregar possessió a la dita Insigne Comunitat de las cosas especialment hipotecadas, donantli facultat pera que de propria authoritat la puga pendrer ab clausula de constitut y precari que puga la referida Comunitat y sos successors en est censal revocar sempre y quant los apareixerá, y en consequencia retenirse las ditas cosas hipotecadas durant lo mateix censal, cedintli tots sos drets y accions dels quals puga usar en judici y fora de ell, com millor li convinga, acerca de tot lo que la constituheix procuradora en causa propria. Y aixi mateix li concedeix facultat pera que en cas de deurerse dos o mes pensions de est censal, o be passat lo termini de la promesa de millorar sas obligacions, puga la expressada Comunitat o sos successors de propria authoritat y sens ministeri de justicia vendrer las cosas especialment hipotecadas en encant ppublich o fora de ell, perpetuament, o a carta de gracia, o be arrendarlas ab los pactes y condicions y per lo preu que ajustará y de son resultat satisferse en tot lo que será degut, y si alguna cosa faltasá, promet de altres bens seus, fer lo degut cumpliment. Y per dits efectes puga la enunciada comunitat y sos successors otorgar y firmar las corresponents escripturas de venda, arrendament y altras que convingan ab promesa de evicció y obligació dels bens del dit fiador, ab las clausulas y cauthelas naturals y de estil, tot lo qual ara per a las horas lloha y aprova. Y generalment sens perjudici de la dita especial hipoteca tant lo principal com lo fiador obligan tots los bens y drets seus, junts y del altre dels dos assolas, mobles e immobles presents y veniders, renunciant als beneficis de novas constitucions divididoras y cedidoras accions a la Epistola del Emperador Adriá y a la Consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que assolas se obligan. Y lo dit fiador particularment renuncia a la lley que disposa que primer sia convingut lo principal que lo fiador, a la altra que liberat lo peincipal quede libre lo accessori, a la altra que primerament se hage de passar per la consa especial que per la generalment hipotecada, y a la altra que quant lo acrehedor pot satisferse de la cosa especialment obligada no se valga de la general obligació dels bens, y un y altre renuncian a son propri for submetentse a for y jurisdicció del Ilustre Señor Corregidor de esta ciutat y de altre qualsevol tribunal eclesiastich y secular ab facultat de variar lo judici, renunciant a la lley si convenerit ff: fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Sr. Corregidor y de altre qualsevol tribunal eclesiastich y secular per la qual obligan tots los bens y drets seus junts y del altre dels dos assolas com esta dit. Y per major firmesa de totas lad itas cosas las roboran ab jurament que en sas animas respectivament prestan, en virtut del qual jurament lo dit Cayetano Galup, respecte de esser menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres renuncia al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat e ignorancia, y a altra qualsevol restitució per enter demanant.
Item: Ab altre acte lo dit Señor Anton Nadal y Darrer a fi de facilitar la paga de las pensions del censal sobre creat per Cayetano Galup y Gatell ab la sua fiaduria, fent aquestas cosas sens pejudici de las obligacions en lo acte del dit censal contengudas, de manera que no obstant aquest acte tinga dret y acció la Insigne Comunitat compradora pera demanar y explicar tant del dit Señor Anton Nadal las ditas pensions. Espontaneament assigna y consigna a la expressada Comunitat la quantitat de cent vuytanta lliuras barcelonesas annuals cobradoras dels lloguers o arrendataris de las pessas de terra al dit censal especialment hipotecadas. Comensant a cobrar la predita Insigne Comunitat de las pagas dels lloguers o arrendaments que venceran en lo any proxim vinent mil setcentas noranta y nou y continuament en los demes anys a fi que se verifique lo cobro de la pensió del censal en lo dia vint del mes de Desembre. La present consigna fa aixis com millor se pot dir y entendrer, cedint a la expressada Comunitat tots sos drets y accions en virtut dels quals puga demanar y cobrar la quantitat consignada, del que cobrará otorgar apocas, recibos y altres resguart. Y per consiguir lo efecte de la cobransa expresar dany y reclams instar execucions, y fer qualsevols diligencias judicial y extrajudicials, y altrament puga usar dels dits drets y accions com millor li convinga per tot lo qual la contitueix procuradora com en cosa propria, ab clausula de intima y demes necessarias. Y convé y promet a la dita Insigne Comunitat la present consigna, ferli tener y valer y estarne de evicció aixi practicadas com no las alligencias degudas de dret, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots sos bens y drets, mobles e immobles, presents y venidors renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Finalment quedan advertits los contrahents que del present acte de censal, y del de esta consigna deu haversen rahó en lo registre de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims per los efectes previnguts per los efectes, previnguts en la Real Pragmatica Sanció sobre est asumpto expedida a trenta hu Janer de mil setcents seixanta y vuyt. En testimoni de tot lo qual los nomenats Señors Cayetano Galup principal y Anton Nadal fiador als quals lo infrascrit notari doni fe coneixer firman de prorpia ma. Essent presents per testimonis Jaume Padrissa del comers de esta ciutat, y Francisco Xavier Arnús escrivent en Barcelona habitants.
Cayetano Galup y Gatell, Antonio Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.