Saga Bacardí
01872
ESCRITURA DE ENTREGA DE DINERO DE LA COMUNIDAD DE VICARIATO PERPETUO HACIA CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint dias del mes de Desembre del any mil setcents noranta y vuyt.
Sia notori. Que lo Señor Cayetano Galup y Gatell Corredor Real de Cambis, ciutadá de Barcelona. Espontaneament firma apoca a la Insigne Comunitat de Vicariat Perpetuo y Pbres. Beneficiats de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat, encaraque absent,de la quantitat de quatre mil trescentas trenta tres lliuras catorse sous y quatre diners moneda barcelonesa, en compte de las sis mil lliuras preu del censal de pensió cent vuytanta lliuras de la dita moneda per lo dit Señor Cayetano Galup a la dita Insigne Comunitat creat ab acte rebut en poder del notari avall esdcrit, lo dia present. Lo modo de la paga de las ditas quatre mil trescentas trenta tres lliuras catorse sous y quatre diners es, que aquestas confessa haver rebut lo otorgant per medi de partida per la dita Insigne Comunitat a ell peta en lo arxiu de la mateixa Comunitat lo dia present y ab intervenció del dit e infrascrit notari, qual partida lloha y accepta. Per lo que renunciant a la excepció del diner no hagut y no rebut y a altra qualsevol de son favor així ho otorga. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell, ciutadá Honrat de Barcelona, y Francisco Xavier Arnús, practicants lo art de notaria en la present ciutat de Barcelona habitants. Y lo nomenat otorgant al qual lo infrascrit notari dono fe coneixer, firma de propria ma.
Cayetano Galup y Gatell, En poder de mi Thomas Gibet notari publich de númeor de Barcelona.