Saga Bacardí
01873
PAGO DE PARTE DE CANTIDAD DE CENSAL A LA COMUNIDAD DEL VICARIATO PERPETUO DE TA. MARIA DEL MAR, POR CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Janer del any mil setcents noranta y nou.
Sia notori: Que Cayetano Galup y Gatell Corredor Real de Cambis, ciutadá de Barcelona, espontaneament firma apoca a la Insigne Comunitat de Vicari perpetuo y Pbres. beneficiats de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat, encaraque absent, de la quantitat de quatrecentas sinquanta lliuras moneda barcelonesa, en compte de las mil siscentas scixanta sis lliuras sinch sous y vuyt diners, que faltan a pagarse de aquellas mil lliuras preu del censal de penció cent vuytanta lliuras de dita moneda per lo dit Señor Cayetano Galup a la referida Insigne Comunitat creat ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint Desembre del anu proxim passat mil setcents noranta y vuyt. Lo modo de la paga de las ditas quatrecentas senquanta lliuras es que aquestas confessa lo otorgant haver rebutn mediant partida per la dita Insigne Comunitat a ell feta en son propri arxiu als vint y quatre del corrent mes de Janer ab intervenció del dit e infrascrit notari procehint las mateixas quatrecentas y cinquanta de semblants que lo Rnt. Ramon Espiell Pbre, beneficiat de la predita Iglesia de Santa Maria del Mar entregá als Reverents Procuradors Generals de Herencias de la expressada Comunitat a fi de aplicarlas als sugragis que li recomenará lo difunt Esteve Morera, qual partida ab lo present loha y accepta. Per lo que renunciant a la excepció del diner no hagut y no rebut y a altra qualsevol de son favor, otorga la present apoca, Essent presents per tetimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell ciutadá Honrat de Barcelona, y Francisco Xavier Arnús, escrivent en la dita ciutat habitant. Y lo nomenat Señor Cayetano Galup, al qual lo infrascrit notari dono fe coneixer, firma de propria ma.
Cayetano Galup y Gatell, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.