Saga Bacardí
01874
PARTE DE PAGO DE CENSAL A LA INSIGNE COMUNIDAD DE VICARIOS DE STA. MARIA DEL MAR, POR CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En la ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Mars del any mil setcents noranta y nou.
Sia notori: Que Cayetano Galup y Gatell, Corredor Real de Cambis, ciutadá de barcelona. Espontaneament firma apoca de la Insigne Comunitat de Vicari perpetuo y Pbres. Beneficiats de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat, encara que absent. Y la quantitat de sinchcentas lliuras moneda barcelonesa, en compte de las mil doscentas setse lliuras sinch sous y vuyt diners, que faltan a pagarse de aquellas sis mil lliuras, preu del censal de pensió cent vuytanta lliuras de la dita moneda, per lo dit Señor Cayetano Galup a la expressada Insigne Comunitat creat ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint Desembre deel any proxim passat mil setcents noranta y vuyt. Lo modo de la paga de las ditas sinchcentas lliuras es que aquestas confessa lo otorgant haver rebut mediant partida per la referida Insigne Comunitat a ell deta en lo arxiu de la Capella del Collegi de Sant Sever de la present diutat en lo dia present ab intervenció del dit e infrit notari que ab la present lloha y accepta, prossehint las preditas sinchcentas lliuras de semblants que als nou Agost del any mil setcents noranta y sis, y a solta del Dr. Joan Prats notari publich de número de Barcelona a la mateixa comunitat foren ditas y escritas per los Consols y Collegi de Argenters de esta ciutat en lluhició de igual quantitat en preu,y quinse lliuras en pensió del censal de proprietat dos mil lliuras que als sinch Novembre a la predita Comunitat aprestava D. Jaume Puig de Perefita, despues D. Anton de Alberti de Gerona, y ultimament lo dit Collegi de Argenters. Per lo que renunciant a la excepció del diner no hagut y no rebut, y a altra qualsevol de son favor, otorga la present apoca. Essent present per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell, ciutadá Honrat de Barcelona, y Francisco Xavier Arnús escrivent en dita ciutat de Barcelona habitants. Y lo nomenat Sr. Cayetano Galup al qual lo infrit notari dono fe coneixer, firma de propria ma.
Cayetano Galup y Gatell, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.