Saga Bacardí
01876
PAGO DE PARTE DE CENSAL A FAVOR DEL VICARIATO DE STA. MARIA DEL MAR, POR CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En la ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Juny del any mil setcents noranta y nou.
Sia notori. Que lo Sr. Cayetano Galup y Gatell, Corredor Real de Cambis, ciutadá de Barcelona. Espontaneament firma apoca a la Insigne Comunitat de Vicari Perpetuo y Pbres. Beneficiats de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat encara que absent, de la quantitat de setcentas setse lliuras sinch sous y vuyt diners moneda barcelonesa, que son y serveixen al otorgant a cumpliment de aquellas sis mil lliuras que foren lo preu del censal de penció cent vuytabta lliuras de la dita moneda per lo dit Cayetano Galup a la expressada Insigne Comunitat, creat ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint Desembre del any proxim passat mil setcents noranta y vuyt. Lo modo de la paga de las ditas setcentas setse lliuras sinch sous y vuyt diners es que aquestas confessa lo otorgant haver rebut per medi de partida a ell feta per la referida Insigne Comunitat en son propri arxiu lo dia present ab intervenció del dit e infrit notari, que ab lo present lloha y accepta, procehint las expresadas setcentas setse lliuras sinch sous y vuyt diners segons que en la citada partida explica, es en quant a trescentas seixanta sis lliuras tretse sous y quatre diners de semblants que als setse Abril proxim passat en lo present arxiu foren depositadas per los marmessors del testament del difunt Rnt. Jaume Payssa Pbre. beneficiat que fou de la dita Iglesia en dotació de la fundació de deu missas. En quant a doscentas lliuras de sembnats que al primer de Maig també del corrent anu foren en lo present arxiu depositadas per lo Procuradors Generals de Herencias de la enunciada Comunitat y en lluhició de igual quantitat en preu y sis lliuras en penció del censal que la casa propria de la mateixa Comunitat situada en lo carrer dels Banys Vells de esta ciudad que antes fou de Joseph Mas, deu correspondrer a la propria Comunitat per rahó de varias fundacions, y per lo diner a aquestas pertañint, que en la rehedificació de ditas casas se impedi. En quant a sinquanta lliuras de semblants que aixi mateix en lo present arxiu als tres del corrent mes de Juny y a solta del Dr. Joan Fontrodona notari foren ditas y escritas a la mencionada Comunitat per los sobre nomenats procuradors generals de ella com a etets de la concordia de Prisca Pages y Simon viuda y altras ab sos acrehedors y en lluhició de un censal de igual quantitat en prei que als vuyt Octubre dita Pagés prestaba a la predita Comunitat. Y en quant a las restants noranta no u lliuras, dotse sous y quatre diners de semblants que en major suma foren entregadas a la expressada Insigne Comunitat per lo Rnt. Dr. Simon Anglarill Pbre. y procurador major de aniversari de la referida Iglesia de Santa Maria. Per lo que renunciant a la excepció del diner no hagut y no rebut. Y a altra qualsevol de son favor, otorga la present apoca. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Miralbell, ciutadá Honrat de Barcelona, y Francisco Xavier Arnús escrivent, en la dita ciutat habitants. Y lo nomenat otorgant, al qual lo infrascrit notari dono fe coneixer, ho firma de propria ma.
Cayetano Galup y Gatell, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.