Saga Bacardí
01877
LUICIÓN Y QUITACION DE CENSAL DE ASTOR, COLL, FIRMAT, ESPINÓS CATALÁ, POR CAYETANO GALUP Y GATELL
.

Sia a tots notori com jo Manuel Francisco Garcia escribent en esta ciutat resident, com a procurador per las inflas, y altres cosas llegitimament constituhit y ordenat per Francisco Astor y Coll, passamaner, Joseph Firmat perxer, Joan Espinos y Xaus passamaner, y Joseph Catalá veler, tots ciutadáns de Barcelona, y los quatre majorals de la administració del Cordó del S.P.S. Francesch Ordre de Observants de esta ciutat, fundada en la Iglesia del Convent del P. S. Francesch, elegits y nomenats per lo Rnt. P. de Gerona Reig lector jubilat y Guardiá de dit Convent als quinze Setembre mil setcents noranta nou en poder de Manuel Comelles notari publich Real Collegiat de número de Barcelona de que dit notari ab sas lletras, y signe dona fee, y de la procura per dits Majorals a mon favor feta consta ab acte rebut en poder del mateix Comelles, notari als vint y set de dits mes y any. En dit nom. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch a Cayetano Galup Corredor Real de Cambis, ciutadá de esta ciudad, absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant que per medi de Deposit fet per dit Galup a favor dels expresats mos principals en en la Real caxa de extinció y descuento de vales reales de esta ciutat als vint y sinch dels corrents, ha donat y pagat la quantitat de dos mil quatre centas lliuras moneda catalana, que son per lluhisme y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat y penció setanta dos lliuras que tots anys als catorse Febrer dit Galup als mateixos mos principals per los titols calendadors feya y prestaba, com de la prorrata de la penció corresponent per rahó de dit censal descorreguda fins al dia del calendat deposit, ne estiga enterament satisfet. Y especta lo dit censal als expresas mos principals a saber: en quant a mil noucentas setse lliuras en preu, y cinquanta set lliuras nousous y set diners en pencio per titol de venda perpatua de dita part de censal a son favor feta per lo Rnt. D. Pau Calva Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugtat del Rech de esta ciutat de la qual consta en poder de Magí Artigas notari publich de número de Barcelona als trenta hu Agost mil setcents sexanta set, y en quant a la restant vuytcentas vuytanta quatre lliuras en preu, y catorse lliuras deusous y sinch diners en pencio per titol de altre venda a favor dels mateixos mos principals feta per dit D. Pau Calvet Pbre. de la qual consta ab altre acte rebut en poder de dit Artigas notari al primer Febrer mil setcents setanta vuyt. Y al enunciat Rnd. Dr. Pau Calva espectaba lo mencionat censal per titol de venda y original creació de ell a son favor feta per Ilari Galup Corredor Real de Cambis, ciutadá de esta ciutat en poder de dit Magí Artigas notari als catorse Febrer mil setcents sexanta set. Y aixis renunciant a la excepció de no ser satisfet lo diner y a tot altre dret y lley que a dits mos principals afavorir pogues no sols otorgo la present apoca, sino també absolch, difinesch, y restituesch al enunnciat Cayetano Galup lo calendat censal, aixis en son preu com en sas pencions, y prorratas, donant per llibres y exemptas las expressats, y generals oblons de aquell, cancellant, y anullant lo acte de sa creació, clausulas, y obligacions de ell, resultants de manera que no pugan aprofitar a dits mos principals, ni dañar a dit Galup, ni a sos bens, imposant als mateixos mos principals acerca las ditas cosas cilenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes. Y se ha de saber que la present escriptura deu registararse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convenga, dins lo termini competent segons Real Peragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y set dias del mes de Novembre del any mil y vuyt cents. Y dit otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis Antón Ubach, y Carlos Celles escribents, residents en esta ciutat.
Illant. Francisco Garcia en dit nom, En poder de Joseph Ubach.