Saga Bacardí
01883
ESCRITURA DE CAMBIO DE GARANTIAS HIPOTECARIAS DE VARIAS CASAS POR UN CENSAL CREADO POR CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil vuytcents y dos.
Sia notori. Que lo Sr. Cayetano Galup y Gatell Corredor Real de Cambis, ciutadá de barcelona. En consideració a que ab acte rebut en poder de Thomas Gibert notari avall escrit, als vint Desembre del any mil setcents noranta y vuyt vené y creá a favor de la Insigne Comunitat de Vicari perpetuo y Pbres. Beneficiats de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat, un censal de pensió cent vuitanta lliuras per lo preu de sis mil lliuras barcelonesas ab fiansa del Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, lo qual per est efecte especialment hipotecá sinch pessas de terra situadas en lo termini de la dita present ciutat, y consigná de son lloguer la quantitat necessaria per lo pago de las pensions a la dita insigne comunitat. Los Procuradors Generals de Herencias de la qual exigiren l insinuada fiaduria y consigna unicament ab motiu de que lo dit Sr. Cayetano Galup verificar aquella circunstancia, se libraria al mencionat fiador, restituhintli los titols que entregá per sa especial hipoteca. Y com lo referit Sr. Cayetano Galup ha representat als Pbres. Actuals y herencias de la predita comunitat que ha adquirit y lo libres en son poder los titols de las casas que posseheix devant la muralla del Mar, y en lo carrer de la Marcé de esta ciutat, oferint hipotecar especialment las ditas casas, y consignar sons lloguers, ab entrega dels indicats titols, solicitant en consequencia que admitint ell la oferta se procehesca a la liberació de la fiaduria del Sr. Anton Nadal y restitució dels titols. Y ab aquesta ocasió inseguint la legalitat y justificació ab que tracta lo nomenat Sr. Cayetano Galup ha proposat esmenar la inadvertencia que en la venda y creació del censal se tingué esto es de prevenir que en los casos de sa lluhició degues aquesta practicarse presisament ab diner metalich, pues que ab esta moneda rebé son preu. De tot lo qual enterats los dits procuradors generals de herencias cregueren que no podian menos que condescendir, com ah condescentit a la solicitut del Sr. Cayetano Galup majorment ates que prescindint de la hipoteca general del mateix Galup, y del gran valor de las casas que ofereix hipothecar especialment, lo sol pla terreno de aquellas exedeix sobremanera a la proprietat del censal. Per tant lo predit Señor Cayetano Galup fent aquestas cosas seus derogació, novació, ni per judici de las obligacions per ell contretas ab motiu de la dita venda y original creació de censal, que en totas sas pasts aproba y confirma, antes be a aquellas añadint, de son grat y certa ciencia per atendrer y cumplir tot lo per ell promés en la citada escriptura de venda y original creació de censal, tant en respecte a la paga de las pensions y prorratas, y la deguda seguretat, com a la particuar promesa de millorar sas obligacions dins lo termini de sinch anys desde aquell dia en avant comptadors, a lo que añadeix lo de efectuar precisament ab moneda de metall, y no de paper no sols la restitució del preu en cas de lluhició, si també la paga de las persions metres que aquell durará obliga y especialment hipotheca totas aquellas casas de pochs anys a esta part rehedificadas que lo enunciat Señor Cayetano Galup per las titols que avall se calendarán te y posseheix en la present ciutat, frente la muralla del mar, y paratge que se enomenaba Plassa del Vi, antiguament "Lo Drassanal", y en lo carrer de la Mercé. Las quals casas terminan a solixent en honor de D. Joseph Milá de la Roca; a mitgdia ab lo camí que media en las mateixas casas y los Magatsems fabricas en lo que era terraplé de la Muralla del Mar; a ponent part en honor de Da. Raymunda Teixidor viuda de D. Rafel de Sagarrasil, que en primer matrimoni fou muller de D. Llorens Roberti, part en honor de Pau Planas, y part en honor de Jaume Puig los dos fusters, tots en estaciutat habitants; y a tremontana part en honor del dit jaume Puig, y part ab lo carrer de la Mercé. Es de saber que las ditas casas foren compostas de diferenta casas y aposentos repectivament designadas en las tres escripturas de venda perpetua firmadas a favor del Sr. Hilari Galup difunt també Corredor Real de cambis, ciutadá de Barcelona, pare del dit Cayetano, esto es la primera que compren dos reclams y un passadiso en lo primer pis de las casas de que luego se fará merit, per Francisco Rodellas fuster ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder del Dr. Joan Costa notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als nou Febrer del any mil setcents sinquanta y sis; La segona que conté tres casas las dos cerca de dita muralla y paratge que se digué la Plassa del Vi, y la altre en lo carrer de la Mercé, en lo primer pis de las quals exhistian los mencionats dos reclaus y passadis, per Joan Coromina y Barra comerciant de esta ciutat com y procurador de Maria Gracia Corominas y Basora sa muller, de Esperansa Espinas y Basola muller de Gabriel Espinas botiguer de telas de la dita ciutat de Casilda Ros y Rams muller de Manuel Ros comerciant en lo lloch de Sant Vicens de Llavaneras Bisbat de Barcelona, resident, de Josepha Boní y Basora muller del Dr. Carlos Boni Regidor perpetui de la ciutat de tarragona, y de Isabel Llagostera y Basora muller de Pere Juan Llagostera, droguer de la dita ciutat de Tarragona, totas coherevas de Joseph Bassora major corder ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder del Dr. Vicens Simon notari publich de número de Barcelona, y escrivá major de la Intendencia de est Principat als vint y quatre Febrer del any mils etcents sinquanta y sis. Y la tercera que compren sols un aposento en lo tercer pis de las expressadas casas per Agustí Amades fuster ciutadá de Barcelona, Maria Fausta Amades y Mallol, conjuges, y Joseph Amades ensepador també ciutadá de Barcelona de dits conjuges fill, en poder del Dr. Joan Costa notari als trenta Janer mil setcents sinquanta y set. Y espectan las mateixas casas al nomenat Señor Caietano Galup com a hereu universal del dit difunt Sr. Hilari Galup son pare per haverse purificat la substitució ordenada a son favor per lo mateix son pare ab lo ultim testament que feu en poder del Dr. Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona als sis de Setembre del any mil setcents setanta y sinch, a causa de haver nort Hilari y Ramon primer cridats. Y promet lo predit Señor Cayetano Galup per causa de la present especial hipoteca entregar possessió a la dita Insigne Comunitat de las cosas especialment hipotecadas, donentli facultat pera que de propria autoritat la puga prendrer, ab clausula de cosntitut y precari, que puga la referida Comunitat y sos successors en est censal revocar sempre y quant los apareixerá, y en consequencia retenirse las ditas cosas hipotecadas, durant lo mateix censal,m dedintli tots sos drets y accions dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga acerca de tot lo que la contituheix procuradora en causa propria. Y aixis metaix li concedeix facultat peraque en cas de deurerse dos o mes pensions de est censal, o be passat lo termini de la promesa, de millorar sas obligacions, puga la expressada comunitat o sos successors de propria authoritat y sens ministeri de justicia vendrer las cosas especialment hipotecadas en encant publich, o fora de ell, perpetuament, a carta de gracia, o be arrendarlas ab los pactes y condicions, y per lo preu que ajustará y de son resultat satisfarse eb tot lo que será degut, y si alguna cosa faltara promet de altres bens seus fer lo degut compliment. Y per dits efectes puga la enunciada Comunitat y sos successors otorgar y firmar las corresponents escripturas de venda, arrendament, y altras que convinga, ab promesa de evicció y obligació dels bens de dit , ab las clausulas y cauthelas naturals y de estil, tot lo qual ara er a las horas lloha y aprova. Y al efecte de que per esta especial obligació no se fasse perjudici a la general, y de que la Insigne Comunitat acrehedora puga de las dos caucions usar en son cas de la que millor li aparega, renuncia a la lley que disposa que primer se hage de passar per la cosa especial que per la general obligació dels bens y a qualsevol altra lley y dret de son favor. Repetint a uberior cauthela la renuncia de son propri for, submissió al del Ilustre Sr. Corregiedor de esta ciutat y de altre qualsevol tribunal eclesiastich y secular, escriptura de ters, clausulas guarentiguas y demes en lo calendat acte de creació de censal continuadas. Mes avant a fi de facilitar la paga d las pensions de explicat censal, practicant igualment aquestas cosas sens perjudici de las obligacions per lo mencionat Sr. Cayetano Galup, no sols en lo dit acte de sa creació, si també ab lo present contretas, de manera que no obstant aquesta providencia puga la insigne comunitat solicitar y cobrar las ditas pensions immediatament del mateix Señor cayetano galup, espontaneament assigna y consigna a la propria comunitat la quantotat de cent vuytanta lliuras moneda barcelonesa annuals cobradas dels llogaters o arrendataris de las casas sobre especialment obligadas, comensant a cobrar immediatament de vensuda la pensió del present any mil vuytcents y hu, y continuant mentres que l censal existirá. La present consigna fa aixis com millor se por dir y entendrer cedint da la expressada comunitat tots sos drets y accions, en virtut dels quals puga demanar y cobrar la quantitat consignada, del que cobrará, otorgar apocas, recibos, y altres resguarts. Y per conseguir lo efecte de la cobransa exposar clams y reclams, instar execucions y fer qualsevols diligencias judicials y extrajudicials, y altrament puga usar dels dits drets y accions, com millor lo convinga, per tot lo qual la constituheix procuradora com en cosa propria, ab clausula de intima y demes necessarias. Y convé y promet a la dita Insigue Comunitat la present Consigna, ferli tenir y valer y estarne de evivvió aixi practicadas com no las diligencias degudas de dret ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lleyde son favor. Y queda advertit lo otorgant que de est acte deu haversen rahó en lo Registre de hipothecas de la present ciutat dins sis dias proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual lo nomenat Sr. Cayetano Galup, al qual lo infrit notari dono fe coneixer ho firma de sa propria ma. Essent present per testimonis Joan Saladrigas pagés de la Parroquia de Sant Andreu de Palomar, y Joseph Mons de la Parroquia de Vilanova de la Roca Bisbat de Barcelona.
Cayetano Galup, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de numero de Barcelona.