Saga Bacardí
01888
ESCRITURA DE PROMESA DE DAR BUENA CUENTA AL FINAL DE EJERCICIO, COMO CLAVARIO, DE CAYETANO GALUP Y GATELL
.

D. Caietano Galup, corredor Real de Cambis, ciutadá de Barcelona, Clavari del Collegi de dita facultat del número de aquesta ciutat, en lo corrent any mil vuitcents y divuit, elegit en la Junta General celebrada per los Consols, e individuos del enunciat Collegi en vint y hu Febrer de dit any, ab asistencia de oficial Real e Intervenció del notari del mateix Collegi, qui ab lo present ne dona fe. De ma voluntat espontanea y certa ciencia: Prometo a dits Consols y Collegi o Collegas de ell, encara que absents y per ells present y acceptant lo notari baix firmat. Que a la fi del any de mon encarrech donaré leal comte, y veridica rahó de totas las quantitats de diner que en qualitat de tal Clavari, cobraré y rebré tant dels individuos del Collegi, com de qualsevols altras personas. Sens dilacó ni escusa alguna, ab lo salari de tots danys y gastos. Per major seguretat de las quals cosas dono per fiansas y principals obligats a D. Joseph Parés y Costa, y a Magi Demestres també Corredors Real de Cambis, ciutadan de Barcelona, los quals fiadors presents, aprobant ditas cosas y acceptant voluntariament lo carrech de fiansa. De nostra certa ciencia prometem estar obligats a tot lo sobredit, junt ab nostre principal y asolas; obligant per lo efecte tant dit principal com los fiadors tots nostres bens y drets, y de cada qual disl tres de per si presents y esdevenidors, renunciant als beneficis de nobas constitucions, divididoras y cedidoras accions a la Epistola del Emperador Adriá, y a la Consuetut de Barcelona, sobre do o mes obligats insolidum. Los fiadors a las lleis prescribints que primer sia comvingut lo principal que la fiansa, y que libre aquell ho sia també esta. Y generalment los tres a qualsevol altra lley o dret de nostre fabor. Y per pacte a nostre fort propri nos sumketem al del M. Ilustre Sr. Corregidor de aquesta ciutat, o de altre qualsevol superior secular tant solament, ab facultat de variar de judici, firmant escriptura de ters, baix pena de ell, en la curia de dit M. Ilustre Sr. Corregidor o de altre qualsevol oficial secular, com está dit, baix obligació de tots nostres bens y drets expresats tantsolament, y de qualsevol dels tres asolas. Quedant advertits per dit notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquet acte, en lo ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis dias proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a setse dias del mes de Maig, any del Naxament del Señor de mil vuitcents y divuit. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, practicant la facultat de notaria publica, y Mariano Riera escrivent, habitants en aquesta ciutat.
Cayetano Galup Clavari, Magin Demetres, Joseph Parés y Costa, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Srs. otorgant.