Saga Bacardí
01892
ESCRITURA DE COBRO DE SEÑORIA SOBRE CASA EN CALLE ESCUDILLERS, ENTRE LOS FAMDRE Y GRAU, HACIA CAYETANO GALUP
.

D. Cayetano Galup, corredor de Cambis, ciutadá de Barcelona. Com a sucsehint directament a D. Hilari Galup, també corredor de Cambis ciutadá de la mateixa mon difunt pare. De ma libre voluntat y certa ciencia, firmo per rahó de Señoria la venda perpetua, feta y firmada per lo llegitim procurador de Joseph Famdre comerciant de la ciutat deBriansor, departament dels Alps, en lo regne de Fransa, a favor del Señor Francisco Grau pasamaner, ciutadá de aquesta ciutat, de una casa ab tres portals exteriors, a saber, un gran en lo carrer dit dels Escudellers, y los restants dos, essent lo un també gran y lo altre petit per escaleta en lo carrer Nou de Sant Frnacesch de esta dita ciutat, en quals dos carrers forma la dita casa cantonada. La que se te per mi com succehint al nomenat mon pare, a cens de quinse lliuras annuals, compresas las corresponcions, y deduidas estas dos lliuras, cinch sous y cinch diners, ab domini mitjá y demes drets coherents, pagadors tots anys en lo dia de Sn. Joan del mes de Juny, comforme mes llargament se expresa en lo acte de la insinuada venda,r ebuda en poder del notari baix firmat en lo dia de ahir. Los censos, lluhismes y qualsevols altres drets dominicals no satisfets sempre salvos., Per la qual firma per rahó de Señoria, o per lo lluhisme degut a mi a causa de la calendada venda, comfesso rebrer de dit Sr. Francisco Grau comprador cent cinch lliuras, moneda barcelonesa, en efectiu metalich de or plata, en presencia del propri notari subscrit, y dels testimonis instrumentals baix firmants. Habent fet gracia del restant major import de dit lluhisme. En testimoni de las quals cosas, aixis ho firmom en la ciutat de Barcelona a vint y nou dias del mes de Agost, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Cayetano Galup, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada, notari, qui dono fe coneixer al Sor. otorgant.