Saga Bacardí
01893
POR RAZON DE SEÑORIA, COBRO DE LA MISMA POR VENTA DE CASA EN CALLE ESCUDILLERS, HACIA CAYETANO GALUP
.

D. Cayetano Galup corredor de Cambis, ciutadá de Barcelona, com sucsehint per titol oneros, per medi del Sr. Hilari Galup, també corredor de Cambis, ciutadá de la mateixa, mon pare, al Dr. en dret D. Felix de Motes Gonzales y Siliceo difunt, domiciliat que fou en la vila y Cort de Madrit. De ma libre voluntat y certa ciencia, firmo per rahó de Señoria la venda perpetua feta y firmada per lo llegitim procurador de Joseph Sandré comecial de la ciutat de Brianson departament de Als Alpes en lo Regne de Fransa, de una casa ab tres portals exteriors a saber un gran en lo carrer dit dels Escudellers, y los restans dos, essent lo un també gran y lo altre petit per escaleta, en lo carrer Nou de Sant Francesch de la present ciutat, en quals dos carrers forma la dita casa cantonada, La que se te per mi con succehint a dit Dr D. Felix de Motes per medi del nomenat Sr. mon pare, en domini mitjá tant solament, respecte de haber est venut y absolt lo cens que percibia no sols sobre la cosabuda casa, sino també sobre altres contiguas a la mateixa posehidas en lo dia per mi, a fabor del repetit Sr. pare meu, comforme mes llargament se expressa en lo acte de la insinuada venda de casa, rebuda en poder del notari baix firmat en lo dia de ahir. Los censos, lluhismes y qualsevols altres drets dominicals no satisfets sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Señoria o per lo lluhisme degut a mi a causa de la calendada venda, comfesso rebrer de dit Sr. Francisco Grau comprador cen cinch lliuras, moneda barcelonesa, en efectiu metalich de or y plata en presencia del propri notari subscrit, y dels testimonis instrumentals baix nomenats. Habent fet gracia del restant major import de dit lluhisme. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y nou dias del mes de Agost, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Joseph Rigalt y Alberch, practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Cayetano Galup, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sr. otorgant.