Saga Bacardí
01895
TESTAMENTO Y APERTURA DE FRANCISCO GALUP Y VILLAR, PRIMO DE CAYETANO GALUP Y GATELL
.

En La ciutat de Barcelona a vint dia del mes de Desembre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents y dinou. Lo Señor Francisco Galup y Villar del coners de dita ciutat, fill llegitim y natural de Tomas Galup patró de la vila de Calella, y de Dorotea Galup y Villar conjuges difunts. Trobanse ab perfecta salut de cos y enteniment, memoria y paraula. Entregá a mi Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y Collegi de la mateixa ciutat, baix firmat, aquesta plica closa ab ostia que diguécompendrer son postrer testament escrit y firmat de la sua propria ma, revocant ab ell qualsevol altres testaments y especies de ultimas voluntats ordenadas per ell fins hara. La qual plica firmá dient volia fos conservada, en poder meu y despues de seguit son obit, obert y publicat lo testament compres en ella. Essent presents per testimonis pregats per dit Señor testador Jaume Rigalt y Alberch practicant la facultat de notaria publica y Mariano Riera escrivent, habitants en aquesta ciutat.= Francisco Galup.= Jaume Rigalt y Alberch testimoni.= Mariano Riera testimoni.= En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sr. testador.

En lo poble de Nstra. Sra. de Gracia del Pla y territori de dita ciutat de Barcelona a vint y set dias del mes de Octubre del any mil vuitcents vint y hu. Habent mort en la mencionada ciutat de Barcelona dit Sr. Francisco Galup testadot de resultas de la epidemia contagiosa que se patir en aquesta capital en lo actual mes de Octubre. D. Anton Artós del comers de la propria ciutat, persona afecta a la casa del predit Sr. testador, requirí a mi Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y Colegi de la predita ciutat, en nom y per part de D. Cayetano Galup corredor de Cambis, ciutadá de Barcelona, obrís la mencionada plica y publicás lo testament compres en ella, a la qual requisició conformantme manifestí al Sr. requirent la propria plica closa, la qual vista y regoneguda per ell, la obris y publicás tot lo indicat testament lo tenor del qual a la lletra es com segueix.

En nom de Deu. Amen. Jo Francisco Galup del coners de Barcelona, ciutadá de ella, fill llegitim y natural de Thomas Galup patró de la vila de Callela, y de Dorotea Galup y Villar conjuges difunts. Trobantme per la gracia de Deu ab plena salut de cos y enteniment, memoria y paraula, volent disposar de mos bens ordeno mon postrer testament. Ab lo qual elegesch per marmesors a D. Cayetano Galup y Gatell, Corredor de Cambis, y a Da. Maria Galup y Nadal, conjuges, als quals dono plé poder y facultat de cumplir aquesta disposició mia testamentaria conforme trobaran ordenat.
* Primerament: Vull que tots mos deutes e injurias sian pagadas y esmenadas de mos bens en continent de seguit mon obit, atesa y considerada sola la veritat del fet.
* Disposo que en continent de seguida la mia fi per descans y sufragi de la mia anima, y de las demes per qui tinguia obligació a pregar a Deu Nostre Señor sem sia feta celebrar trescentas misas resadas ab absoltas a la fi de cantat nou sous y quatre diners quiscuna, repartint per mos marsesors en lo mod los apareguia entre la Parroquia de ahont moriré, de la de la vila de Calella ma patria, en la Iglesia del pare S. Francesch en la de Maria Santisima de la Marcé, en la de Nostre Señora del Carme, y en la del Pare S.. Domingo, las quatre ultimas de aquesta ciutat.
* Item: Llego a Mariana Fobar criada y afillada y mantinguda en esta casa cinch centas lliuras barcelonesas, per una sola vegada, entregadas a ella quant sia ben vist a mos hereus, o com ells ho disposian.
* Item: Encomano a mos dits hereus a la Julia Galup y Mallol viuda, ma cuñada esperant que li subministraran lo que necesitia baix la obligació del bens que sos fills poseheixen en la vila de Calella, dexant a la libertat de mos dits lo condonarlos lo que a tal fi jagie sibministrat fins lo dia de ma fi, com constará en lo compte de dita Julia Galup viuda a la vila de Calella.
* Item: Llego a Isabel Glaudis criada de esta casa dels infrascrits mos hereus, pero lo cas de continuar son servey en ella en lo doa de la mia fi setanta y sinch lliuras barcelonesas, per una sola vegada solament.
Y en los restants mos bens presents y esdebenidors noms, veus, drets, y acciosn que pugan pertocarme en qualsevol part per qualsevol titols o causas, en atenció del afecte inclinació que tinch a la casa, a la qual he viscut tants anys, sa y malalt, y la he mirada com a propria en lo que mas fossas y posiblilitat hem vastat, que es la dels que paso a nomenar. Instituesch hereus meus universals a dit D. Cayetano Galup y Gatell, y a Da. Maria Galup y Nadal conjuges, per iguals parts y porcions a libre voluntats suas, y algu de ells premoris a mi la part del tal aderexerá al sobre vivint.
Aquesta es la ultima voluntat mia ab la qual reboco qualsevols altres testaments, y especies de ultimas voluntats ordenadas per mi fins ara no obstant qualsevols paraulas derogatorias a las quals degués fer expresa menció, volent que lo testament actual prevalga en lo millor modo que de dret tinga lloch. Y aixis ho firmo en Barcelona a dotse dias del mes de Octubre del any mil vuitcents dinou.
Francisco Galup y Villar.

De la qual obertura de plica y publicació de testament, lo nomenat D. Anton Artós requirí a mi dit notari ne formás acte publich com aixis ho practico, que fou fet en lo predit poble de Nostra Sra. de Gracia en dit dia vint y set Octubre del any mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis D. Anton Fadré Rainero y Roselló, capita retirat, y D. Francisco Riera y Parellada, corredor de Cambis, trobats en lo predit poble.
Anton Artós, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe comeixer al Sr. requirent.