Saga Bacardí
01909
PAGO DE CUENTA HACIA VALENTÍ, POR MARIA NADAL Y VICENT
.

Lo Dr. D. Joseph Valentí advocat de la Real Audiencia de aquest Principat de Cataluña, domiciliat den Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia confeso y regonesch a Da. Maria Galup y Nadal viuda de D. Cayetano Galup corredor Real de Cambis que fou de dita ciutat, encaraque absent y per ella present y acceptant lo notari baix firmat. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del propri notari y dels testimonis instrumentals infrits per mans de tercera persona me ha donat y pagat setanta sis lliuras diset sous y sis diners moneda barcelonesa. Las quals son y me cedeixen en satisfacció de mos treballs y conductas fets per mi a favor de dit D. Cayetano Galup segons apar mes per menor en lo compte seguent.= Compte de conducta y treballs fets a favor de D. Cayetano Galup de Barcelona.
* Primo en 6 Juny 1824 y dias seguents, varias cesions sobre lo ocorregut ab D. Cayetano y fer los apuntes y notas convenients, nou lliuras set sus y sis diners...........................................................................................9Ll 7S 6D
* En dotse dit, fer pediment a nom de Da. Maria perque se la anomenia administradora dels bens de son marit, tres lliuras quinse sous....................................3Ll 15S
* En setse dit, pediment a nom de varios interesats perque sels entreguian los efectes tenen en lo magatsem, una lliura diset sous y sis diners........................1Ll 17S 6D
* En 20 y seguent, per varios sesions y fer pediment en nom de Da. Maria, y del Sr. Artos, sinch lliuras dotse sous y sis diners...................................................5Ll 12S 6D
* En 27. Per sesió de Artos y pediment, una lliura diset sous y sis diners...1Ll 17S 6D
* En 12 Juliol per quatre pediments a nom dels dueños dels efectes existents en lo magatsem, tres lliuras quinse sous...................................................3Ll 15S
* En dos Febrer de 1825, sesió ab los interesats sobre lo que deuria practicarse, tres lliuras quinse sous.........................................................................3Ll 15S
* En 12 dit, junta ab los D.D. Estalella, Homs y Ros a consequencia del cartell mandatari expedit per lo Sr. Oñate per pagar lo import del pont de la preso, sinch lliuras dotse sous y sis diners...........................................................................5Ll 12S 6D
* En 13 dit, examen de doctrinas y fer pediment per alguns en resposta a dit cartell, set lliuras deu sous...........................................................................7Ll 10S
* En 14, per fer altre pediment, tres lliuras quinse sous........................3Ll 15S
* En 15 dit, sesió ab Artós y Galup, una lliura diset sous y sis diners.......1Ll 17S 6D
* En 16 dit, altre pediment per Galup y altres a la Sala del Crimen, nou lliuras set sous y sis diners...................................................................................9Ll 7S 6D
* En 12 de Mars, junt ab Homs y asistencia de Artós, Camp y Rull, tres lliuras quinse sous..........................................................................................3Ll 15S
* En 9 Maig, nova junta sobre lo que deuria practicarse a vista de las dos proclamas o edictes citant als ausents, sinch lliuras dotse sous y sis diners............5Ll 12S 6D
* En 3 Juny, junta ab Homs, Esteve y Basora y asistencia dels interesats sobre los medis de defensa que podrian adoptarse, sinch lliuras dotse sous y sis .......5Ll 12S 6D
* En 9 dit, altre ab Esteve y Homs, tres lliuras quinse sous.................3Ll 15S

76Ll 17S 6D


Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no eser aixis, al diner no comptat y no rebut y a qualsevol atra lley o dret de mon favor. En testimoni de veritat firmo a dita Da. Maria Galup y Nadal aquesta apoca, qual pago verifica inseguint lo pactat y convingut en lo capitol quart del acte de convenció firmada entre la propria Sra. y Da. Vicenta Soler y Pujol també viuta rebut en poder del propri notari subscrit en quatre Janer del corrent any. En la ciutat de Barcelona a setse Febrer any del naixament del Sr. de mil vuitcents vint y set. Essent presents per testimonis D. Francisco Llorens tinent y Joseph Arrau y Barba, practicant de notaria, habitant en aquesta ciutat.
Joseph Valentí, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sor. otorgant.