Saga Bacardí
01911
SALDO DE CUENTA POR ENTIERRO HACIA AMET, POR MARIA NADAL Y VICENT.


Pau Amet jove corredor real de cambis, ciutadá de Barcelona. Dependent que era del Escriptori de la casa del difunt D.Cayetano Galup corredor Real de Cambis que era de la present ciutat. De ma libre voluntat y certa ciencia confeso y regonesch a Da. Maria Galup y Nadal viuda de dit D. Cayetano encaraque absent y per ella present y acceptant lo notari baix firmat; que en diners comptants realment y de fet a voluntats mias me ha donat y pagat siscentas quaranta nou lliuras sinch sous y set diners moneda barcelonesa. Las quals son y me cedeixan en paga de iguals que jo per orde y disposició de dita Da. Maria paguí ab motiu de la mort repentina, enterro, misas, sufragis y altres gastos ocarreguts ab dit motiu, segons apar mes per menor en lo compte seguent.= Nota de gastos ocorreguts ab motiu de la mor de D. Cayetano Galup mon principal, a saber.
* 1826 Juny 17 y seguents. Primo: per lo satisfer a D. Ramon Luesma notari de Policia per las diligencias practicadas en averiguar la causa de dita mort segons apar de recibo, trenta cuatre lliuras vuit sous........................................34Ll 8S
* Per lo pagat a D. Francisco Tresserras y D. Joseph Ribes cirurgians per lo visori, inspecció anatomica y relacions segons també apar de rebuts, quaranta lliuras....................................................................................40Ll
* Per lo import del habit per dit difunt, setse lliuras sis sous y tres diners....................................................................................16Ll 6S 3D
* Per lo pagat al procurador de Funeraria de Sn. Just per rahó del enterro segons apar de compte y recibo, cent trenta cuatre lliuras sis sous y set............134Ll 6S 7D
* Per lo satisfet a Mariano Gllisá y Amat candeler per la cera se prengué en la sua botiga, seixanta quatre lliuras onse sous y sis diners.....................64Ll 11S 6D
* Per lo pagat a D. Melchor Planas y Creuet tesorer de la junta del Cementiri general per la adquisició de un nincho per enterrar al predit D. Cayetano segons apar de recibo, quinse lliuras..............................................................15Ll
* Per lo Butllo de difunts, set sous y sis diners..................................... 7S 6D
* Per nacra, quinse sous.................................................................15S
* Per lo que toca la campaneta per los carrers anunciant la mort del citat D. Cayetano, una lliura divuit sous y vuit diners.............................................1Ll 18S 8D
* Per los fosers per lo treball tingueren en aportar dit difunt desde la casa D. Rafael Puget en que morí, a la casa propria del nomenat D. Cayetano, una lliura diset sous y sis diners..............................................................................1Ll 17S 6D
* Per las cortinas negres per lo dol, dos lliuras vuit sous y nou diners..................................................................................2Ll 8S 9D
* Per gastos menors de la casa, dos lliuras sinch sous....................2LL 5S
* Per lo pagat al Andador del Collegi de Corredors per son treball en convidar al entero, tres lliuras quinse sous..........................................................2Ll 15S
* Per lo pagat a Pere N. Camalich tres dias que se empleá en la casa de dit difunt, tres lliuras................................................................................3Ll
* Per las Escolans de Sn. Just, quinse sous.....................................15S
* Per lo que paguí al fuster per lo baul y altres gastos segons consta de compte recibos, catorse lliuras quinse sous...................................................14Ll 15S
* Per lo import de la pedra marmol del nincho y gravari las lletras segons comte y recibo, vint y tres lliuras setse sous y tres diners.....................23Ll 16S 3D
* Per la limosna de sinchcentas misas resadas celebradas per dit difunt segons apar de vint polisas ab recibos, doscetas treta cuatre lliuras set sous y sis diners...........................................................................234Ll 7S 3D
* Per setse misas que tenia celebradas lo Rnt. P. Fr. Manuel Lladó de orde de dit D. Cayetano Galup a sinch Rs. de velló cada una e import de quatre ciris que comprá també de orde de dit difunt, nou lliuras quinse sous................9Ll 15S
* Per un ofici y sis misas que habia fet celebrar dit D. Cayetano antes de la sua mort en la Iglesia de la Marcé, onse lliuras setse sous y tres diners....11Ll 16S 3D
* Per lo pagat al Dr. per quatre visitas y al cirurgiá Gervasi Sriall, tres lliuras set sous y sis diners....................................................................3Ll 7S 6D
* Per tres obits y paper sellat, una lliura set sous y un diner....1Ll 7S 1D
* Per la compra de unas arrecadas que se regalaren a la criada de dita casa de Puget per lo treball tingué en asistir al ultim transit de dit D. Cayetano, dinou lliuras tretse sous y nou diners........................................................19Ll 13S 9D
* Per lo qual paguí al argenter per pesar la plata, de la casa de dit difunt, una lliura dos sous y sis diners..........................................................1Ll 2S 6D

649Ll 5S 7D


Per lo que renunciant a la eccepció de la cosa no eser aixis, al diner no comptat y no rebut y a qualsevol altra lley o dret de mon favor. En testimoni de veritat firmo a dita Da. Maria Galup y Nadal viuda aquesta apoca volent que en ella vingan compresos qualsevols recibos comprehensius de las partidas de sobre individuadas a fi que may pugan arguirse satisfetas dos vegadas. Qual pago ha verificat la mateixa Da. Maria a tenor de lo convingut y pactat en lo capitol quart de la convenció firmada entre la mateixa y Da. Vicenta Soler y Pujol, rebuda en poder del notari baix firmat en quatre Janer del corrent any. En la ciutat de Barcelona a vint dias del mes de Febrer any del Naixament del Sr. de mil vuitcents vint y set. Esent presents per testimonis Joseph Rigalt y Alberch y Joseph Arrau y Barba, practicantsde notaria, habitants en aquesta ciutat.
Pablo Amet, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sor. otorgant.