Saga Bacardí
01913
DEVOLUCION DE PRESTAMO DE MARIA NADAL Y VICENT A SU HERMANO ANTONIO NADAL Y VICENT
.

D. Anton Nadal y Vicent comerciant ciutadá de Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia confeso y regonesch a Da. Maria Galup y Nadal viuda de D. Cayetano Galup corredor Real de Cambis que fou de dita ciutat, ma germana, present. Que en diners comptants realment y de fet a voluntats mias, me ha donat y pagat dos mil lliuras barcelonesas en diner efectiu metalich de or y pico corresponent. Las quals son y me cedeixen en paga de iguals que jo satisfiu y vas fer donació (junt ab altres dos mil lliuras mes) per disposició de dit D. Cayetano y Da. Maria Galup y Nadal mediant la promesa de indemnisarne a Maria Urgelles y Tobar muller de Felix Urgelles adroguer ciutadá de Barcelona, segons apar en lo capitol primer dels pactres nubials firmats y jurats entre los propdits conjuges, rebuda en poder del Dr. D. Juan Prats notari publich del número y collegi de dita ciutat a vint Abril del any procsim pasat de mil vuitcents vint y sis, a saber, dos mil lliuras per part de dit D. Cayetano, y las restants dos mil per la de dita Da. Maria ma germana, qual donació practiqui jo respecte de no poder aleshores dits cuñats y germans meus contraurer a causa de tenir sequestrats sos bens per haber estat Regidor lo citat D. Cayetano, de la present ciutat en lo any mil vuitcents vint y tres (epoca de la extinguida Constitució). Per lo que renunciant a la eccepció de la cosa no eser aixis, al diner no comptat y no rebut y a qualsevol altra lley o dret de mon favor: En testimoni de veritat firmo a dita Da. Maria Galup y Nadal germana mia, aquesta apoca, qual pago també verifica inseguint lo pactat y convingut en lo capitol quant del acte de convenció firmada entre ella y Da. Vicenta Soler y Pujol, rebuts en poder del notari baix firmant en quatre Janer del corrent any. En la ciutat de Barcelona vint y set dias del mes de Abril any del naixament del Sr. de mil vuitcents vint y set. Esent presents per testimonis Joseph Rigalt y Alberch y Joseph Arrau y Barba, practicants de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Anton Nadal y Vicent, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sor. otorgant.