Saga Bacardí
01914
DEVOLUCION DE DINERO PRESTADO POR ANTONIO NADAL A SU HERMANA MARIA NADAL Y VICENT
.

Da. Maria Galup y Nadal, viuda de D. Cayetano Galup corredor Real de cambis, ciutadá de Barcelona. Atenent que Anton Nadal y Vicent comerciant matriculat, ciutadá de la mateixa mon germá en lo capitol primer dels pactes nubials firmats y jurats per rahó del matrimoni celebrat entre Felix Urgelles adroguer també ciutadá de Barcelona y Mariano Urgelles y Tobas rebut en poder del Dr. D. Joan Prats notari publich del número y collegi de la predita ciutat en vuit Abril del any procsim pasat de mil vuitcents vint y sis, dit mon germá a petició mia y de la del nomenat D. Cayetano mon difunt marit feu donació particular y prometé pagar a dita Mariana Urgellés y Tobas, quatre mil lliuras a saber dos mil per part mia y las restants dos mil per los de dit mon espos, pagadoras las dos mil de complements com aixis ho proctica mon germá a petició mia y de la del nom espos, pagadoras las dos mil de complements com aixis ho poractica mon germá y las restants dos mil dins lo termini de dos anys contadors desde dit dia, qual donació esecuta lo recordat D. Anton germá meu per no poder alesmores jo y lo predit mon marit contraurer a causa de tenir sequestrats tots nostres bens per haber estat lo mateix D. Cayetano altre dels Regidors de aquesta ciutat en lo any mil vuitcents vint y tres (epoca de la extinguida Constitució) baix la espectativa de que nosaltres lo trauriem indemne del predit pago y de tot quant pogués patir per rahó de la tal donació; habent jo avuy reembolsat al citat germá meu las dos mil lliuras que satisfeu de comptants a dit Felix y Mariana Urgellés y Tabor conjuges en lo temps de verificarse son acomodo segons apar de apoca rebuda en poder del notari baix firmat en lo dia de vuy firmat per conseguent unicament a satisferse als prop dits conjuges dos mil lliuras que son las que prometé per part meu vindran a terme en vuit Abril del any procsim vinent de mil vuitcents vint y vuit junt ab lo interes estipulat en dits capitols. Per so desitjant cautelar a dit D. Anton Nadal y Vicent mon germá present y constituintme principal, obligada al pago de las citadas dos mil lliuras e interesos. De ma libre vluntat y certa ciencia prometo al mateix D. Anton que sens danys ni gastos seus pagaré als predits conjuges Felix y Mariana Urgellés y Tobas las consebudas dos mil lliuras que faltan a satisfersels junt ab los indicats interesos que venceran fins lo dia de la sua solució y de tot quant pogues pedir per rahó de la citada donació. Tot sens dilació no escusa alguna ab lo salari estilat de procurador y ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis baix obligació de tots mos bens mobles e immobles, presents y esdevenidors ab las renuncias de dret y de fet especials y generals que pugan valerme. Y per pacte a mon for propi me sumeto al del Excelentisim Sr. Corregidor de aquesta ciutat y al de qualsevol altre oficial secular tant solament ab facultat de variar de judici firmant escriptura de ters baix pena de ell en la curia de dit Excelentisim Sor. Corregidor o de qualsevol altre oficial secular conforme está dit baix obligació dels predits bens y drets meus. Quedant advertits per dit notari subscrit haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas, de aquella capital dins sis dias procsims inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En la qual conformitat aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y set dias del mes de Abril any del Naixament del Sr. de mil vuitcents vint y set. Esent presents per testimonis Joseph Rigalt y Alberch y Joseph Arrau y Barba, practicants de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Maria Galup y Nadal, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer a la Sra. otorgant.