Saga Bacardí
01915
CREACION DE CENSAL A FAVOR DE SOR JULIANA (ROSA BLANQUES), POR MARIA NADAL Y VICENT
.

En nom de Deu, Amen. Da. Maria Galup y Nadal, viuda de D. Cayetano Galup Corredor Real de Cambis, ciutadá de Barcelona. Per quant Sor Juliana de Sn. Geroni Emiliano (en lo sigle nomenada Rosa Blanques) Religiosa novicia en lo Convent de Jesus Maria de M.M. Minimas de aquesta ciutat, la que espera profesar ab lo fabor del Deu en lo corrent mes de janer en lo predit Monastir. Y com dita Religiosa me hage fet entendrer faltarl, a fi de verificar la dita sa profesió trescentas trenta tres lliuras sis sous y vint diners per lo cumpliment de son dot, suplicantme al mateix temps tingués a be jo satisferlas a la M.R.M. Correctora y Religiosas del predit Monastir de qual fabor ne quedaría sumament agrahida y reberia jo la competent retribució de Deu Nostre Señor y de sa Purisima Mare. Desitjesa de executaro por medi de creació de censal inseguint en est particular lo convingut entre mi y la M.R.M. Correctora predita. Per so de ma libre voluntat y certa ciencia, per mi y per mos hereus y successors vench sobre los bens baix obligats a la dita M.R..M..Correctora de M.M. Minimas encara que absents y per ella present y acceptant lo notari baix firmat, deu lliuras barcelonesas de penció de censal annuals ab tot lo dret de percibirlas cobradoras de mos bens del dia de abuy a un any y aixis cosecutivament en lo successius en igual dia fins que o present censal sia lluit. Prometent aportar dita annua penció franca de tots gastos y carrechs a mon risch y perill a mans proprias de ditas Rnts. M. Correctoras y comunitatu a las de son procurador u aont aquellas cullan com sia en aquest Principat de cataluña sens dilació no escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Lo preu de aquest censal son trescentas trenta tres lliuras sis sous y vint diners las que me retinch en mon poder per cosemblants que jo debia satisfer al predit Monastir de Minimas per las rahons desobre citadas, de qual preu firmo a ditas Mare Correctoras y Comunitat la conduent apoca ab lo present. Prometent a las mateixas que sempre que esdevinga lluició jo o los meus la verificarem ab diner efectiu metalich de or u plata de cuño Español y no ab vales Reals no altre especie de paper amonedat no abstant qualsevol lley o Real orde permetent lo contrari tant imposadas com imposaderas a las quals desde hara libre y voluntariament renuncio. Ab promesa de ferlos valer y cobrar aquest censal ab sos accessoris y que los estaré de legal evicció en qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys, gastot y perjudicis, baix obligació de tots mos bens mobles e immobles, presents y esdevenidors ab las renuncias especials y generals que en dret pugan competirme. Y per pacte a mon fort propri me sonmeto al del Excelentisim Sor. Corregidor de aquesta aquesta ciutat y al de qualsevol altre superior secular tantsolament ab facultat de variar de judici firmant escritura de ters baix pena de ell en la curia de dit Excelentisim Señor Corregidor, o de qualsevol altre oficial secular con está dit, baix obligació dels indicats bens y drets meus tot lo que corroboro ab jurament que voluntariament presto. Quedant advertits per lo notari baix firmat haber de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias procsims inseguint la Real Pragmatica sanció publicada aquí a diset mars mil setcents sexanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a dinou dias del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y nou. Essent presents per testimonis Joseph Arrau y Camilo Rancé, practicants de notaria, habitants en aquesta ciutat.
Maria Galup y Nadal, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixar a la Sra. otorgant.