Saga Bacardí
01925
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO EN LA MARINA DE HOSPITALET DE MASANA A ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu, sia a tots notori. Com Jo Felix Avellá notari apostolich y ciutadá de Barcelona com a curador dels bens del pubill Mariano Massana y Calsina jove passamener en Barcelona habitant elegit y anomenat per lo Magnifich Lloch thinent de Corregidor de la present ciutat, y son districte, ab provisió feta als deu Noembre mil setcents setanta sinch de que dona fe Caetano Simó y Lallera notari publich y real y escrivá major de la curia Real ordinaria de la present ciutat, y son districte, ab sas lletras certificatorias, y signes, y jo dit Mariano Massana y Calsina jove passamaner en Barcelona habitant contstituhit en la edad de vint y tres anys complerts. Atenent que jo dit Mariano me trobo haver acabat lo temps corresponent pera passarme mestre de dit mon ofici y sens caudals alguns a que acudir per ma mestria, y podercobrar alguns caba,s per mon ofici sens lo que no puch alguns menos precios aliments, y de altre part no tinch tampoch diner alguns pera versarme y ferme las robas necessarias per ma propria decencia, y respecte de que jo y dit mon curador no havem encontrat altre medi ni lo tenim que lo de la present venda la qual redundant com redumda en notaria utilitat mia per donarnos lo infrit comprador lo preu corresponent del cens bais enunciat havem determinat executar practiacarla sens intervenció expressa de corredor ni tabba pues tal vegada en encant publich no sen hauria encara tret lo preu avall escrit, y a mes nos hauria ocasionat molts gastos que motiva lo publich subhast tot en perjudici de esta venda y de ma utilitat. Y a fi de suplir esta circunstancia mediant la autoritat y decret de nostre legitim superior per la seguretat de esta escriptura interposador en ella. Per tant a fi de pagar los gastos de ma maestria comprar, los utencilis corresponents a vestits per ma situació y decencia de vestir. De nostre grat, y certa ciencia venem absolem, y difrinim a Anton Nadal y Darrer comerciant de la present ciutat, present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament tot aquell cens de deu lliuras catorse sous, y quatre diners barcelonesos en pensió, y en nuda percepció junt ab tot lo domini a ell annexo que tots anys lo dia de Sant Joan de Juny dit Anton Nadal y Darrer deu fer, y rpestar a mi dit pubill y sobre totas aquellas tres mojadas, y una mindina de terra part regalicia, y part campa que dit Nadal te y posseheix en la Parroquia y terme de Santa Aulalia de Provensana alias del Hospitalet, Bisbat de Barcelona en la Maria y al costat del Camí nomenat de Valencia. Las quals tres mojadas y una mundina de terra son part y de pertinencias de aquellas dotse mojadas y una mundina de terra de pertinencias de una casa y heretat situada en dita Parroquia y terme possehidas antes per Mathias Massana jove botiguer en Barcelona habitant mon avi, y vuy part possehidas per mi dit pubill y per altres que me fan sas corresponcions. Y se tenen las ditas tres mojadas, y una mundina de terra sobre las quals deben rebrer lo referit cens per mi dit pubill Massana al mateix cens de deu lliuras catrose sous, y quatre diners axi com de vuy en avant dit Nadal las possehirá francas de aquell en virtut de la present venda y absolució. Y dit Nadal volament las tindrá junt ab la dita pessa de terra de dotse mojadas, y una mundina per lo Rnt. P. Ministre y Convent de Santissima Trinitat de P.P. Calsats de la present ciutat a cens de tretse lliuras deu sous barcelonesos pagadoras tots anys lo dia de Nostra Señora del mes de Agost. Lo qua cens dech pagar jo dit Mariano Massana y Calsina com a dueño y possessor de una mojada, y una quarta que es part de ditas dotse mojadas y una mundina, y de diferents censos que rebo y tinch sobre la part restant de ditas dotse mojadas, y una mundina sens dany ni gastos del sobre dit Anton Nadal y Darrer possessor de ditas tres mojadas, y una mundina de terra, segons axi consta de la confesió feta, per Mariiano Massana avi de mi dit pubill a favor del Rnt P. Ministre y Convent de la Santissima Trinitat de P.P. Calsats de la present ciutat, ab acte rebut en poder de Salvador Pi difunt notari publich de Barcelona als dotse Desembre mil setcents dotse. Y termina dita pessa de terra de tres mojadas y una mundina a llevant ab Dr, Anton Duran en Barcelona domiciliat; a mitgdia ab Joseph Miró; a ponent ab Bonaventura Gerga; y a tremuntana ab Joan Valls taverner, ciutadá de Barcelona. Y especta lo referit cens a mi dit pubill com a hereu universal de la heretat, y bens que foren de Mathias Massana y Cantons mon pare per medi de Matias Massana y Calsina negociant ciutadá de Barcelona mon germá per est si be ab son ultim y valido testament que entregá clos al notari avall escrit als vint y dos Setembre mil setcents setanta hu, y despues de son obit fou publicat per dit notari als vint y set Setembre mil setcents setanta quatre, instituhi hereu seu universal a Mathias Massana y Roig son fill pero previngue que morint est sens fills (com mirí dit en infantil edat) se hagués de seguir la testamentaria disposició de dit mon pare ahont me encontro instituit, o substituhit als referits mon germá en cas de morir sens fills segons lo testament que lo expressat Mathias Massana y Cantons mon pare feu en escrits y entregá clos a Anton Comelles notari publich real colegiat de número de Barcelona als tres Janer mil setcents sexanta set que despues de son obit fou publicat als quinse Mars del mateix any. Y a dit Mathias Massana y Cantons espectaba no sols en virtut de imposició feta ab lo acte de establiment fet per dit Mathias Massana y Cantons a favor de Salvador Artigas ferrer ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Pau Recos notari publich real comegiat de Barcelona als catorse Juliol mil setcents vint y sis, sino també com a hereu universal de Mathias Massana difunt taberner son pare qui comprá las sobre ditas tres mojadas y una mundina de terra en que esta radicat dit cens, junt ab altres, de D. Joseph Rafel Moxó y de Peguera com a unich administrador de la persona, y bens de D. Ignasi de Morató y Subirana als catorse Desembre mil setcents onse en poder de Francisco Marsal notari publich de Barcelona. La qual venda, y absolució fem axi com millor dir y entendrer se pot de manera que de vuy en avant cesse la annua prestació de ditas deu lliuras catorse sous, y quatre diners, y dit D. Anton Nadal y los seus possehescan las referidas tres mojadas y una mundina de terra francas de la prestació de aquellas, cedint a dit Anton Nadal y als seus tots los drets, y accions que nos competexen en lo referit cens venut y absolt de manera que puga dit Nadal y los seus possehir las referidas tres mojadas, y ua mundina de terra francas de la prestació de dit cens y altrament usar de dits drets y accions cedits en judici y fora de ell com millor los convinga constituintlos nostres procuradors com en cosa propria. Salvats los censos, lluismes, y demes drets dels Señors per qui ditas cosas se tenen, y lo lluisme a ells competent per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda es trescentas cinquanta set lliuras deu sous moneda barcelonesa las quals dit comrador se retindrá per los efectes dalt expressats per nosaltres, eo per mi dit pubill, y mos hereus y successors qualsevols que sien, luego de obtingut lo decret de nostres legitims superiors debent alas horas cobrarlas jo dit Felix Avella a fi de fer las distribucio, y pagos dalt expressats. Y axi renunciant a la excepció de dit preu no ser axi convingut a la cosa no ser axi a la lley que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just valor y a la general del dret. Donant en dits respective noms, y de grat remetem dit comprador y als seus tot lo que mes podria vler lo cens venut, y del preu sobrereferit, mes avamt promet a dit comprador y als seus la present venda ferli valer y tenir, y estarli de ferma y legal evicció, en tot y qualsevol cas. Y jo dit pubill que luegode cumplerta ma legitima edat de vint y sinch anys y sempre que me trobaré requirit de paraula o en escrits per dit comprador, o los seus lloaré y aprobaré lo present contracte ab totas obligacions, y clausulas necessarias, a satisfacció y seguretat del comprador tot lo que prometem cumplir sens dilacio ni escusa alguna, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que en obligam tots los bens de dit pubill no emperó los propris de mi dot curador per tractar negoci ageno, mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret de nostre favor. Y peraque las ditas cosas tingan mahor validitat y firmesa espontaneament juram a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis no sols las ditas cosas tenir, per fermasy agradables, y conctra aquellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó, si que també lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre expressats ni de sos drets. Y se adverteix que la present escriptura se du registrar dins sis dias en la escrivaniam de hipotecas de esta ciutat, y demes ahont convinga, dins lo termini competent,s egons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otrogan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu dias del mes de Febrer del aun del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dits otorgants, als quals jo lo notari infrascrit dono fe coneixer, ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas y Caltaró texidor y Matheu escrivent en esta ciutat residents.
Felix Avellá curador, Mariano Massana y Calsina, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.