Saga Bacardí
01926
ESCRITURA DE PAGO DE LA COMPRA DE CENSO EN LA MARINA DE HISPITALET A LOS MASSANA, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia a tots notori. Com jo Felix Avellá notari apostolich, ciutadá de Barcelona com a curador del pubill Mariano Massana y Calsina jove passamaner, en Barcelona habitant elegit anomenat per lo Magnifich Señor Lloch thinent de Corregidor de la present ciutat y son discricte, ab provissió feta als deu Noembre mil setcents setanta sinch de que dona fe Caetano Simon y Calela notari publich y real y escrivá major de la curia Real Odinaria de la present ciutat y son discricte ab sas lletras certificatorias, y signe y jo dit Mariano Massana y Calsina, jove passamaner en Barcelona habitant de nostre grat y certa ciencia firman apocha a Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona present de la quantitat de trescentas cinquanta set lliuras, deu sous moneda barcelonesa per lo preu de la venda y absolució perpetua feta y firmada per nosaltres a dit Nadal de tot aquell cens de pensió deu lliuras catorse sous y quatre diners, junt ab tot lo domini a ell annexo que tots anys lo dia de Sant Joan de Juny dit Nadal debia fer y prestar a mi dit pubill, en y sobre tres mojadas y una mundina de terra que dit Nadal te, y posseheix en lo terme y Parroquia de Santa Eulalia de Provensana alias del Hispitalet Bisbat de Barcelona en la Marina y al costat del camí nomenat de Valencia llargament designadas y confrontadas en lo acte d dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit als deu Febrer del present any. Lo modo de la paga de ditas trescentas cinquanta sis lliuras deu sous es que aquellas jo dit Felix Avellá per los fets expressats en dita venda confesso rebrer en esta forma a saber, doscentas lliuras en diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats de que firí rebut a dit Nadal dit dia deu Febrer, y las restants cent y cinquanta set lliruas deu sous en diner comptant realment y de fet en presentia del notari y testimonis avall escrits. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, ala entrega y demes del dret otorgant la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Mars del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dits otorgants als quals jo lo notari infrascrit dono fe coneixer, ho firmaren. Essent presents per testimonis Anton Llobregat y Caetano Texidor y matheu escrivents en esta ciutat habitants.
Felix Avellá en dit nom, Mariano Massana y Calsina, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.