Saga Bacardí
01927
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE MASSANA HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En nom de Deu, sia a tots notori, com jo Felix Avellá notari publich ciutadá de Barcelona com a curador dels bens del pubill Mariano Massana y Calsina jove passamaner en Barcelona habitant elegit y anomenat per lo Magnifich Señor Lloch Thinent de Corregidor de la present ciutat, y son districte,ab provisió feta als deu Novembre mil setcents setenta sinch, de que dona fe Caetano Simó y Lallera notari publich y Real escrivá major d la curia Real ordinaria de la present ciutat, y son districte ab sas lletras certificatorias, y signe, y jo dit Mariano Massana y Calsina jove passamaner en Barcelona habitant, constituhit en la edad de vint y tres anys cumplerts, atenent que jo dit mariano me trobo haver acabat lo temps corresponent pera pasarme mestre de dit mon ofici y sens caudals alguns a que acudir per ma maestria y poder comprar alguns cabals per mon ofici sens lo que no puch guañarme mos precios, aliments y de altre part no tinch tampoco diners alguns pera vestirme, y ferme las robas necesarias, per ma precisa decencia, y respecte de que jo y dit mon curador no havem encontrat altre medi ni lo tenim que lo de la present venda, la qual redundant com redunda en notoria utilitat mia per donarnos lo infrit comprador lo preu corresponent del cens baix enunciat, havent determinat ejecutar practicarla sens intervenció expressa de corredor ni tabba, pues tal vegada en encant publich sen hauria encontrat moles gastos que motiva la publica subhasta tot en perjudici de esta venda y de ma utilitat. Y a fi de suplir esta circuntancia mediant la autoritat y decret de postres legitims superiors per la seguretat de esta escriptura interposador en ella. Per tant, a fi de pagar los gastos de ma mestria, comprar los utencilis corresponents y vestit de ma situació, y decencia de vestir. De nostre grat, y certa ciencia venem, absolvem y difinim a Antón Nadal y Darrer comerciant de la present ciutat present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament tot aquell cens de deu lliuras catorse sous y quatre diners barcelonesos en penció, y en nuda percepció, junt ab tot lo domini a ell annexo que tots anys lo dia de Sant Joan del mes de Juny dit Antón Nadal y Darrer deu fer, y prestar a mi dit pubill en, y sobre totas aquellas tres mojadas y una mundana de terra part regalicia, y part campa que dit Nadal te y posseheix en la parroquia y terme de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitales, Bisbat de Barcelona. En la Marina y al costat del Camí nomenat de Valencia. Las quals tres mojadas y una mundana de terra son part y de pertinencias de aquellas dotse mojadas y una mundana de terra de pertinencias de una casa y heretat situada en dita Parroquia, y terme, posehídas antes per Mathias Massana jove botiguer en Barcelona habitant, mon avi, y vuy part posehídas per mi dit pubill y per altres que me fan sas corresponcions. Y se tenen las ditas tres mojadas y una mundana de terra sobre las quals debem Febrer lo referit cens per mi dit pubill Massana al mateix cens de deu lliuras catorse sous, y quatre diners axí com de vuy en avant dit Nadal las poseehirá francas de aquell en virtud de la present venda y absolució. Y dit nadal solament las tindrá junt ab la dita pessa de terra de dotse mojadas, y una mundana per lo Rnt. P. Ministre y Conventde la Santisima Trinitat de P. P. Calsats de la present ciutat a cens de tretse lliuras deu sous barcelonesos, pagadoras tots anys lo dia de Nostra Señora del mes de Agost. Lo qual cens dech pagar jo dit Mariano Massana y Calcina com a dueño y posesor de una mojada y una quarta que es part de ditas dotse mojadas y una mundana, y de diferents censos que rebo y tinch radicats sobre la part restant de ditas dotse mojadas y una mundana, sens danys no gastos del sobre dit Antón Nadal y Darrer posesor de ditas tres mojadas y una mundana de terra, segons axí consta de la confessió feta per Maciá Massana avi de mi dit pubill a favor del Rnt. P. Ministre y Convent de la Santisima Trinitat del P.P. Calsats de la present ciutat ab acte rebut en poder de Salvador Pigo notari publich de Barcelona als dotse Octubre mil setcents dotse. Y termina dita pessa de terra de tres mojadas y una mundina a llevant ab Dr. Antón Duran en Barcelona domiciliat; a mitgdia ab Joseph Miró; a ponent ab Bonaventura Gerga; y a tramontana ab Joan Valls taverner, ciutadá de Barcelona. Y especta lo referit cens a mi dit pubill com a hereu universal de la heretat y bens que foren de Mathias Massana y Cantons mon pare, per medi de Mathias Massana y Calsina negociant de Barcelona mon germá perque est si be ab son ultim y valit testament que entregá clos al notari avall escrit als vint y dos Setembre mil setcents setenta hu, y después de son obit fou publicat per dit notari als vint y set Setembre mil setcents setenta quatre, instituhí hereu seu universal a Mathias Massana y Roig son fill pero pervingué que morint est sens fills (com morí dit en infantil edad) se hagues de seguir la testamentaria disposició de dit mon pare ahont me encontro instituit o substituhit als referits mon germá en cas de morir sens fills segons lo testament que lo expressat Mathias Massana y Cantons mon pare, feu en escrits y entregá clos a Antón Comelles notari publich Real collegiat de número de Barcelona als tres Janer mil setcents sexanta set, que después de son obit fou publicat als quince Mars del amateix any. Y a dit Mathias Massana y Cantons espectaba no sols en virtud de imposició feta ab lo acte de establiment fet per dit Mathias Massana, y Cantons, a favor de Salvador Artigas y Ferrer ciutadla de Barcelona ab acte rebut en poder de Pau Ricos notari publich Real collegiat de Barcelona als catorse Juliol mil setcents vint y sis, sino també com a hereu universal de Mathias Massana difunt taberner son pare qui comprá las sobreditas tres mojadas y una mundana de terra en que está radicat dit cens junt ab altres de D. Joseph Rafel Mutxo y de Peguera com a unich administrador de la persona y bens de D. Ignasi de Morató y Subirana als catorse Desembre mil setcents onse en poder de Francisco Marssal notari publich de Barcelona. La qual venda y absolució fem axí com millor dir y entendrer se pot, de manera que de vuy en avant cesse la annua prestació de ditas deu lliuras, catorse sous, y quatre diners y dit D. Antón Nadal y los seus possehescan las referidas tres mojadas y una mundana de terra francas de prestació de aquellas, cedint a dit Antón Nadal , y als seus tots los drets y accions que nos competiesen en lo referit cens venut y absolt, de manera que puga dit Nadal, y los seus possehir las referidas tres mojadas y una mundana de terra francas de la prestació de dit cens, y altrement usar de dits drets y accions cedits en judici, y fora de ell com millor los convenga, constituhintlo postres procuradors com en cosa propria. Salvats los censos, lluismes, y demes drets dels Señors per qui ditas cosas se tenen, y lo lluisme a ell competent per rahó del present contracte. Lo preu de la present venda es trescentas cinquanta set lliuras, deu sous, moneda barcelonesa las quals dit comprador se retindrá per los efectes dalt expressats, per nosaltres, eo per mi dit pubill, y mos hereus y successors qualsevols que sien, luego de obtingut lo decret de nostre legitim Superior, debem a las horas cobrarlas jo dit Felix sas ellas a fi de fer la distribució, y pagos dalt expressats. Y axí renunciant a la excepció del dit preu no ser axí convingut, a la cosa no ser axís, a la lley que afavoreix als engañats a mes de la mitad del just valor, y a la general del dret, donam en dits respectives noms, y de grat remetem a dit comprador, y als seus tot lo que mes podria valer dit cens venut, y absolt del preu sobre referit mes avant. Prometent a dit cobrador, y als seus las present venda ferli valer, y tenir, y estarli de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas. Y jo dit pubill, que luego de cumplerta ma legitima edat de vint y sinch anys, y sempre que me trobaré requirió de paraula o en escrits per dit comprador, o los seus, lloaré y aprobaré lo present contracte ab totas obligacions y clausulas necesarias, a satisfacció y seguretat del cobrador, tot lo que prometem cumplir sens dilació no escusa alguna, ab restitucio y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obligam tots los bens de dit pubill, no empero los propris de mi dit curador per tractar negoci ageno, mobles e immobles, aguts y per haver, renunciant a qualsevols lley o dret de nostre favor. Y peraque las ditas cosas tingan major valilitat y firmesa espontaneament juram a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, no sols las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y cotra aquellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó, si que també lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sovre expressats no de sos drets, en virtud del qual jurament, per quant jo dit Mathias Massana so menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres. Per tant prometo a las ditas cosas no oposarme per rahó de dita ma menor edat, renunciant expontaneament al benefici de aquella, lesió, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum demanant. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escribanía de hipotecas de esta ciutat, y demes ahont convenga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu dias del mes de Febrer del any del Naxament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Joseph Thomas, y Caetano Texidor y Matheu, escrivents, en esta ciutat residents.
Felix Avellá curador, Mariano Massana y Calsina, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.