Saga Bacardí
01932
ESCRITURA DE ENTREGA DE CANTIDAD PARA REDUCCION DE CENSAL DE SASTRE, POR JOAQUIN POU Y NADAL.


En la ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Maig del any mil setcents noranta y quatre.
Sia notori. Que lo Señor Joaquim Pou y Nadal droguer collegiat, ciutadá de Barcelona en lo nom social de Nadal y Pou. Espontaneament confessa, y regoneix a Francisco Sastre droguer y candeler de cera de la vila de Tarrega Bisbat de Solsona, encaraque absent, y per ell present lo notari estipulant. Que de ell ha rebut en moneda comptant realment, yd e fet antes de la firma de la present la quantitat de quatrecentas lliuras moneda barcelonesa. Que son a compte de la lluhició quitació de aquellas vuit centas lluiuras a que (en virtut de diferents altras lluhicions, quedá reduhit aquell censal en lo temps de sa creació de preu dos mil lliuras, y pensió sexanta lliuras que annualment als dos Janer lo indicat Francisco Sastre presta al dit Señor Joaquim Pou en lo expressat nom en virtut de venda y original creació del mateix censal per lo dit Francisco Sastre com a principal, y per la Señora Antonia Sastre y Font sa muller com a fiansa firmada a favor del mencionat Señor Joaquim Pou ab acte rebut en poder de Bonaventura Viala notari de la dita vila de Tarrega als dos Janer del any mil setcents vuitanta y sinch. Lo capital del qual censal procehia del valor de diferents generos y mercaderias a dit Francisco Sastre, y de son orde remesas per lo otorgant en lo referit nom fins a dit dia dos Janer de mil setcents vuitanta y sinch. Y es de advertir que per equivocació se creu també lo expresat censal a favor del Señor Anton Nadal del otorgant quine aquella ocasió habia mes de un any que era mort, qual equivocació no deu en res perjudicar respecte de que lo dit valor dels generos y mercaderias venudas y remesas al nomenat Francisco Sastre era caudal propri de la expresada compañía de Nadal y Pou. Per lo que renunciant a la excepció del diner no habut y no rebut y a altra qualsevol de son favor, no sols otorga la present apoca, si que absolució y difinició de la dita part de censal ab lo present lluhida, imposantse se done respecte a ella, y ab perpetua fi, y pacte firmissim de no demanar ni pretendrer cosa alguna mes en sa rahò, cancellant y anullant lo precalendat acte de censal en quant a la dita quantitat ab lo present lluhida y sas forsas y obligacions de modo que en lo successiu no pugan aprofitar al otorgant ni a sa compañía, ni dañar al exrpesat francisco sastre, peró deu quedar sempre salvo en quant a las restants quatrecentas lliuras que faltan per sa total lluhició. En testimoni de tot lo qual fou feta esta escriptura, essent presents per testimonis lo Magnifich Joseph Ignasi Mirabell ciutadá honrat de Barcelona, y Joseph Maria Lafont y Rovira escrivents en Barcelona habitants. Y lo nomenat otorgant (al qual jo lo notari dono fe coneixer) ho firmá de propria ma.
Joaquim Pou y Nadal, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona