Saga Bacardí
01933
ESCRITURA DE PAGO DE VARIOS ACREEDORES DE LOS CASSAÑES, POR VENTA A FAVOR DE ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als tres días del mes de Juriol del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y quatre.
En nom de Deu. Sia a tots manifest, com nosaltres Francisca Cassanes y Codina, viuda de March Cassanes difunt hortaler ciutadá de Barcelona, y Juan Cassanes y Cudina, assahonador, ciutadáde dita ciutat, mare y fill. Primo per lluhir y quitar tot aquell cens de preu sinchcentas lliuyras y pensió quince lliuras tot moneda barcelonesa, que tots anys als catorce Maig fem nosaltres y prestam al Rnt. Vicari perpetuo y Comunitat de Pbres. De Santa Maria del Mar de esta ciutat.
Item: Per pagar y satisfer a dit Rnt. Vicari perpetuo y comunitat de pbres. Seixanta una lliura disset sous y sis diners de dita moneda per quatre pensións y porrata de un mes y mitg de altre vensudas, y discorreguda del propdit censal desde el dia catorce Maig de mil setcents vuitanta fins lo dia present del mes de Juriol proximanebt.
Item: per pagar y satisfer al Rnt. P. Prior y Convent de Nostra Señora de la Mercé, redempció de catris de la present ciutat cent vint y quatre lliuras tretse sous y quatre moneda barcelonesa per set pensions y porrata de quatre messos de altre vensidas, y discorreguda desde el dia primer de Setembre de mil setcents setanta y set fins lo dia present del cens de pensió francas de corresponsió disset lliuras que tots anys en los dos terminis que baix se expressaran, percebeixen y cobran sobre las avall designadas, casas y eixida.
Item; Per pagar y satisfer a Jaume Rosés y Malla jove veler en esta ciutat residint disset lliuras deu sous per catorce pensións vensudas y discorregudas desde el primer de Setembre de mil setcents setanta fins al ultim de Agost del corrent any del cens de pensió compresa la corresponsió divuit lliuras sinch sous y deduhida aquella una lliura, sinch sous que tots anys lo dia primer del mes de Setembre, deu percibir y cobrar sobre las mateixas baix designadas casas y eixida.
Item y finalment: Per pagar y satisfer a Sor Joaquina de Jesus, Religiosa Novicia Chorista del Convent de Religiosas Carlemitas Calsadas de la vila de Valls Camp y Arcabisbat de Tarragona que en lo mon se anomenaba Maria Rosa Riera Cassañes y Cudina, viuda de Gabriel Riera difunt negociant, ciutadá de Barcelona, filla y germana nostra respective, vuitcentas sis lliuras disset sous y deu diners moneda da barcelonesa, a compte de las mil lliuras de dita moneda, que per son dot deu ellas aportar al referit Convent, a fi de conseguir lo poder professar en dita Religió. De nostra espontanea voluntat y certa sciencia. Per nosaltres y los nostres hereus y successors, venem y per titol de venda concedeim al Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant, ciutadá de Barcelona, a estas cosas present, als seus, y a qui dit Señor voldrá perpetuament.
Primo: Totas aquellas casas y una porció de tros de eixida a ellas contugna, ab dos portals en lo carrer avall escrit obrints, ab entradas, eixidas, drets y pertinencias suas universals que per los titols avall escrits tenim y possehim en esta present ciutat, y en lo carrer vulgarment dit del Pou de la Figuera. Y se tenen ditas cosas, y ttos y eixida junt ab la restant porció de esta poseída vuy per los hereus o successors de dita Theresa Puig per dit Jaume Rosés y Malla fill y hereu dels dems que foren de Jaume Rosés pagés ciutadá de Barcelona son difunt pare, succehint est a Pere Canudas y Thomasa Batxiler en lleys en la vila de Berga, Bisbat de Solsona domiciliat, en virtut de venda del infrit cens per est a favor del indicat Jaume Rosés pagés ciutadá de Barcelona, firmada ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avellá notari publich del número de esta ciutat, als divuit días del mes de Abril del any mil setcents sinquanta y nou. Qual Pere Canudas y Thomasa succehí a Maria Theresa Esperabe y Cañellas, viuda del Magnifich Dr. en drets Barthomeu Esperabé, al dalt expressat cens de pensió compresa la corresponsió divuit lliuras sinch sous. Y deduhida aquella una lliura y sinch sous pagadoras tots anys, dit dia primer del mes de Setembre. Qui las ditas cosas te per dit Rnt. P. Prior y Convent de la Mercé, succehint al Rnt. P. Fr. Joseph Pujol Religios Sacerdot del mateix Convent, qui succehí al Magnifich Feliu Casademunt Olim de Boxador a cens de disset lliuras barcelonesas annualment pagadoras en dos terminis, a saber es, la mitat lo dia primer del mes de Mars y la restant mitat lo dia primer del mes de Setembre. Qui las ditas cosas tenen. Y terminan las dalt designadas casas y porció de eixida a solixent ab honors de Mariangela Bosch viuda de Francisco Bosch mestre de casas, ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo dit carrer del Pou de la Figuera; a ponent ab honors part de Rosa Boliox, viuda, part de Francesch Pañellas fabricant de mitjas de taler, ciutadá de Barcelona, y part de Madalena Uvern, viuda de March Ivern també mestre de casas, ciutadá de dita ciutat; y a tremontana ab honors de dits hereus o successors de la sobrenomenada Da. Theresa Puig, que es lo restant de dita eixida.
Item, Secundo y finalment: Tots y qualsevols drets y accions a nosaltres dits otorgants, per los titols avall escrits, y en altre qualsevol manera competents per indicar y recobrar la restant part de dita eixida ab lo present posehída per los sobrenomenats hereus o successors de dita Theresa Puig.
Y espectan las ditas cosas que ab lo present venem a nosaltres los sobrefererits venedors, a solixent a mi dita Francesca Cassañes y Codina, com a propietaria de la universal heretat y bens que foren de dit March Cassañes difunt marit y pare nostre respective, en virtut del disposat per est, no sols ab son testament que dos entregava Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real y ordinaria de la present ciutat, lo dia quatre del mes de Janer de l any mil setcents seixanta, qual después de son obit fou publicat lo dia disset del mes de Octubre del any mil setcents setanta y dos, sino també ab la donació y heretament universal que feu ell y otorgá a favor de mi dit Joan Cassañes y Codina, ab un capitol resultant dels matrimonials, y que se firmaren per rahó del matrimoni per mi ab Antonia Olim doncella celebrat, rebut en poder de Joseph Ponsico notari publich de número de esta ciutat, als vuit días del mes de Setembre del any mil setcents setanta y hu. A dit March Cassañes pertañian las dalt designadas casas y eixidas en virtut de donació particular de aquellas, a son favor firmada, per Margarida Cassañes y Cardona, viuda de Joseph Cassañes Bastaix de Capsana, o Macip de Ribera, ciutadá de Barcelona, mare sua, ab acte rebut en poder de Francisco Alsina y Cerdá notari ublich Real Collegiat de número de Barcelona als vint y dos Mars de mil setcents setanta y hu. A dita Margarida Caassañes y Cardona espectavan com a hereva de la universal heretat bens que foren de dit Joseph Cassañes don difunt marit, per aquell instituida ab son ultim testament que feu y firmá en pdoer de Joan Alsina y Malet ntotari publich de número de la present ciutat als tretse días del mes de Noembre del any mil setcents sinquanta y tres. A dit Joseph Cassañes espectavan com a hereu (junt ab Anton Cassañes traginer de Mar, ciutadá de Barcelona; Theresa Fontanellas y Cassañes y Cicilia Girbau y Cassañes germans, quals renunciaren a favor de ell lo pacte de coherencia aa entre tots ells firmada en poder de Carlos Rondó difunt notari publich de número de Barcelona lo dia tretse del mes de Juriol del any mil setcents sinquanta) de la heretat y bens que foren de Francisca Cassañes viuda de Diego Cassañes mare sua per esta instituhits ab son testament que feu en poder de Joseph Bossom difunt notari publich real colegiat de número de Barcelona als vint y nou Mars de mil setcents trenta tres. A la enunciada Francisca Cassañes pertañian com a hereva universal dels bens que foren del mateix Diego Cassañes son difunt marit per est instituida ab son ultim testament que feu en pdoer de Francisco Bonaventura Tarres difunt notari de número de Barcelona lo dia sinch del mes de Febrer de mil setcents vint y set. Al indicat Diego Cassañes espectavan las mateixas dalt designadas cosas, y eixida en virtut de donació de aquellas en son favor otorgada per Pau Buxador carreter de Mar, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Guillem Bosson difunt notari real colegiat de esta ciutat als nou Octubre de mil setcents quince. A dit Pau Buxador espectavan en virtut de regoneixensa y agnició de bona fe y cessió del establiment baix calendat, de ditas casas y de tota la eixida de ellas a son favor feta per Miquel Ribas hortolá de las hortas del Portal Nou de la present ciutat, ab acte rebut en poder de Joan Solsona difunt notari publich real collegiat de Barcelona als quince maig de mil setcents y quince. Al qual Miquel Ribas espectavan en virtut de establiment de aquellas a son favor otorgat poer la sobre expresada Maria Theresa esperabe y Cañellas del qual establiment consta ab acte rebut en pdoer del prop dit Joan Solsona notari als dinou dias del mes de Mars del mateix sobredit any mil setcents y qunse. La qual venda fem aixis com millor dir y entendrer se pot, extrahent las sobredesignadas casas y part de eixidas, y la facultat de recobrar la restant porció de casas de nostre domini y poder, eran junt las ditas cosas en ma y poder del indicat Señor comprador y dels seus. Prometent entregarlin possessió corporal, real, actual o cuasi, y donantli facultat peraque de la sua propia authoritat puga pendrersela, y licitament renenirsela, constituhintnos en lo interin procurador per ells, volent que assi faré de estas paraulas, y ab lo dret se entenga dita pocessió transferida, com su realment y de fet la havessen nosaltres a ell personalment entregadas. Cedintlo als mateix tots nostres drets y accions, en virtut de la qual puga tenir, y perpetuament possehir las dalt designadas casas y part de eixida, vindicar y recobrarla restant pocrió de ella, y altrament fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador nostre com en cosa propia. Salvant sobre estas cosas los censos y demes drets dominicals dels Señores sobre individuats, y lo lluhisme a ella devedor per rahó del present contratcte. Lo preu de la present venda son mil sinchcentas deu lliuras divuit sous y vuit diners moneda barcelonesa, quals en virtut de facultat que ab lo present confessan a dit Señor comprador se reté ell en son poder, a fi de satisfacerlas als dits acrehedors nostres en lo preludi de la present venda continuats, y per los motius que allí se individuaran. Dels quals al temps de la paga recobrará las corresponents apocas y difinició, ab cessió pera defensar la present venda, contra qualsevols altres acrehedors nostres, volent y consentint que fetas ditas pagas, y lluició respective, succehesca en lloch y credit de aquells, y lo competescan los mateixos drets, preeminencias y prerrogativas que a ells competirán a no satisfersels sos respective credirs, constituhintlo procurador nostre, com en cosa propia. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser així convingut ni rebut, a la lley que subvé als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa, y a tot altre dret y lley que favormr nos pogués, no sols firmam apoca de ditas mil sinchcentas dsu lliuras divuit sous y vuit diners moneda barcelonesa, si que també donam y cedim al sobrenomenat Señor comprador tot quant las ditas cosas venudas podrían valer mes del preu sobredit. Promeetent la present venda ferli valer y tenir, y estarlos de ferma y legal evicció sempre y en qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Per seguretat del que obligam assaber es jo la enunciada Francisca Cassañes y Codina la mitat de mon dot y tots los demes bens meus extraedors; y jo lo indicat Joan Cassañes y Codina tots ls meus bens, y de cada un de nosaltres assolas, mobles e immobles presents y veniders, renunciant al benefici de novas constitucions, y accions divididoras, a la Epistola del Emperador Adriá y Consuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que assolas se obligan. Y jo dita Francisca Cassañes y Codina, cerciorada de mos dretss per lo avall escrit notari, renuncio al benefici Valleyá, y a la autentica que comensa Si qua mulier, y los dos renunciam a qualsevol altre dret y lley de nostre favor. Y present jo Manuel Cassañes y Codina jove gravador en la present ciutat resident, fill de la referida Francisca Cassañes y Codina y de Francisco Cassañes son difunt marit, aformant en virtut dels juraments que avall prestare ser menor de vint y sinch anys, major empero de dinou anys cumplerts, llohant y aprobant la present venda per la mateixa mare mia, y lo indicat Joan Cassañes y Codina, germá meu, a favor de dit Señor Anton Nadal y Darrer y dels seus perpetuament firmad de las dalt designadas casas y porció de eixida, y del dret y facultat de recobrar la restant mitat de ella, y totas las demes cosas sobre expresadas, y a ellas expressament consentint. De ma espontanea voluntat promet a dits Señor comprador y als seus, que contra la present venda, ni accessoris de ella no mouré, no intentaré contra ell, o de sos successors, questió, plet, no controversia de dret no de fet, en judici, no fora de ell per rahó de la substitució per dits March Cassañes mon difunt pare, no per rahó de mas llegitimas, suplements de ellas part de creix, ni per altres qualsevols motius, cerciorat pues com me encontró del thenor de dit testament ordenat per lo indicat difunt pare meu, y de la substitució per ell en cert cas a mon favor aposada, y altrament de tots los referits drets, renuncio expressament a ella y a estos, volent y expressament consentint abdicarmen plenament en quant a la present venda y noms, y pretenent que així la dita substitució, com tots los demes drets predits me queden salvos e illesos en quant als restants bens que foren del mateix difunt pare meu. A qual fi y en virtut del mateix jurament que avall prestare renuncio a la lley que diu que lo pacte fet sobre los drets de futura successió de legitimas y altres cosas sobreditas no pot subsistir. Com y també al benefici de ma menor edat, lessió, facilitat e ignorancia, y al que demana la entera restitució, per ser mon animo en quant a la present venda no apoyarme de dits beneficis no de altres que pugan en qualsevol manera competirme. Y pera que totas las ditas cosas tingan major firmesa espontaneament juram nosaltres los sobre nomenats mare dos fills a Deu Nostre Señor, y a sos quatre Sants Evangelis en poder del avall escrit notari no sols tenirlas sempre per fermas y agradables, sino també que en ellas no se ha fet frau ni perjudici algún als Señores dominicals sobre individuats, no a sos respective drets. Y confessam tots los cotrahents quedar advertits per lo infrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobrenomenats. Essent presents per testimonis Jaume Padrises jove del comers, y Ramon Simón escrivent los dos en la present ciutat residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Señors contrahents, y que per la enunciada Señora Francisca Cassañes y Codina que digué no saber escriurer que firmá per ella de son consentiment Ramon Simón testimoni.
Per dita Señora Francisca Cassañes y Codina y de son consentiment firmo jo Ramòn Simón testimoni, Joan Cassanas y Codina, Manuel Cassañas y Codina, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.